top of page
Small Lev Aharon Logo

Lev Aharon Library

/

מצות סיפור יציאת מצרים

/

דרוש, מוסר ומחשבה

בנים אתם לה' אלקיכם'

כאמור, ליל הסדר הוא זמן של חיבור האב עם הבנים. אולי הטעם מפני שגאולת מצרים היא ראש לכל הגאולות, ועל כן יש בה מנבואת העתיד (מלאכי ג, כד): "והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם". והכוונה בזה לכלל ישראל, הנקראים בנים לה', שישוב אליו לבם. וכן פירש החתם סופר, כי ארבעה בנים הם כנגד כלל ישראל, כל בחינה של בן כנגד תקופה מסוימת בחיי עם ישראל, ותקופה זו היא כנגד הבן שאינו יודע לשאול.

ובספר הקדוש מגן אברהם להמגיד מטריסק זי"ע (פסח) כתב וזה לשונו, וזה שמזהיר הכתוב באמרו 'והגדת לבנך', הגדה היא לשון המשכה, היינו שימשוך האדם את לבו לאבינו שבשמים עד שיזכה לבוא לבחינת בנים אתם לה' אלהיכם (דברים יד, א), וזה על ידי שיעשה רצונו יתברך, ורצו"ן הוא אותיות 'צנור', שהאדם הבא למדריגה זו הוא נעשה בבחינת צנור המעביר, שדרך בו עוברת ההשפעה דלעילא, עכ"ל. והיינו, שגם הוא מפרש דבענין סיפור יציאת מצרים לבנים נרמזים כלל ישראל שהם בנים לאביהם שבשמים.

ומקובל מספרי חסידות, דנרמז בדברי המשנה (פסחים קטז, א) "וכאן הבן שואל", שהנה הגיע ובא הזמן המסוגל לבקש מאת ה' משאלות לבו. ויתכן, שזה היה טעם מנהגו של הגרי"ש זצ"ל להגביה קול במילים אלו. וכמקובל מספרים הקדושים, דבלילה זה מתעוררים כל הניסים שנעשו לאבותינו על כן נפתחים בו שערי ישועות.

ומה ראוי לבקש? בשם הבית אהרן מסטולין – השגות רוחניות. בשם התפארת שלמה – שיהיו לו ילדים, ונרמז במילים 'וכאן – הבן שואל' כלומר לבקש על ילדים. והוסיף בהגדת עקידת יצחק (אלכסנדר) בשמו, שזו העת להתפלל על בנים הגונים, מאמינים וחכמים. וכבר קדמו ברעיון דומה בעל האור החיים הקדוש (שמות יג, ח), שכתב וזה לשונו, עוד ירמוז ב'והגדת לבנך' שאם יגיד הגדה האמורה בענין, יזכהו ה' שיגיד לבנו, עכ"ל. ובשם הלב שמחה – כל הישועות והרפואות.

והכלי יקר (דברים ג, כג) הניח יסוד גדול שתהיינה בקשותיו של אדם מתקבלות, וזה לשונו, מה שאמרו שיש לצדיקים לתלות במעשיהם הטובים, אין הפירוש באותן מעשים טובים שכבר עשו, אלא במעשיהם הטובים שעתידין לעשות, עכ"ל. כלומר, שיאמר המבקש, אני מבטיח לך ה' שאם תמלא בקשותי אוסיף לעבדך במעשים טובים וכל מילי מעלייתא, וזו סיבה חזקה למילוי כל משאלות האדם.

ואפשר, שזה הטעם שבלילה זה קבל יעקב את הברכות, כמו שתרגם יונתן (בראשית כז, א): "והוה כד סיב יצחק וכהיין עינוי מלחמי, דכד כפתיה אבוי אסתכל בכורסיה יקרא ושריין מההוא זמנא עינוי למכהי, וקרא ית עשו בריה רבא בארביסר בניסן ואמר ליה, ברי, הא ליליא דין עילאי משבחין למארי עלמא ואוצרי טלין מתפתחין ביה". וכן פירש רש"י (שם פסוק ט) בשם פרקי דרבי אליעזר (פרק לב): "שני גדיי עזים – וכי שני גדיי עזים היה מאכלו של יצחק, אלא האחד הקריב לפסחו והאחד עשה מטעמים". והיינו, שליל הסדר הוא זמן מסוגל לקבל ברכות, ולכן רצה יצחק לברך את בנו בלילה הזה.

ואולי זה הטעם שנהגו הילדים לבקש מתנות עבור השבת האפיקומן. ויש רומזים מנהג זה במאמר חז"ל (תקוני זהר תקון י) "הרוצה להעשיר יצפין".

Note! Translation is auto generated: Please use with caution

"You are children to the Lord your God."

As mentioned, the Seder night is a time for connecting the father with the children. Perhaps the reason is that the redemption from Egypt is the first of all redemptions, and thus it contains a prophecy of the future (Malachi 3:24): "And he will turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers." This refers to the entire people of Israel, who are called children to God, whose hearts will return to Him. The Chatam Sofer also explained that the four sons represent the entirety of Israel, with each son corresponding to a certain period in the life of the Jewish people, and this period corresponds to the son who does not know how to ask.

In the holy book Magen Avraham by the Maggid of Trisk ZY"A (Pesach), he wrote: "And you shall tell your son"—'telling' (haggadah) is a term for drawing forth, meaning that a person should draw his heart to our Father in Heaven until he merits to reach the level of 'You are children to the Lord your God' (Deuteronomy 14:1), and this is by doing His will. 'Ratzon' (will) is the same letters as 'tzinohr' (pipe), indicating that a person who reaches this level becomes like a pipe through which the divine influence passes. This means that he also explains that in the matter of telling the story of the Exodus to the children, it hints at the entirety of Israel, who are children to their Father in Heaven.

It is a tradition in Chassidic literature that the phrase in the Mishnah (Pesachim 116a) "And here the son asks" indicates that the time has come to ask God for the desires of one's heart. This might explain the custom of Rabbi Yisroel Salanter ZT"L to raise his voice on these words. As is known from holy books, on this night all the miracles that happened to our forefathers are awakened, and therefore the gates of salvation are opened.

And what is appropriate to ask for? In the name of the Beit Aharon of Stolin—spiritual insights. In the name of Tiferet Shlomo—that one should have children, indicated by the words "And here—the son asks," meaning to ask for children. The Haggadah of Akeidat Yitzchak (Aleksander) adds in his name that this is the time to pray for proper, believing, and wise children. A similar idea was previously mentioned by the holy Or HaChaim (Exodus 13:8), who wrote: "Further, 'and you shall tell your son' hints that if one recites the Haggadah properly, God will grant him that he will tell it to his son." The Lev Simcha also mentioned that all salvations and healings are appropriate to ask for at this time.

The Kli Yakar (Deuteronomy 3:23) laid down a great principle for having one's requests accepted, stating: "What the righteous are said to depend on their good deeds, it does not mean their past good deeds, but their future good deeds." In other words, the petitioner should say, "I promise You, God, that if You fulfill my requests, I will serve You with good deeds and all excellent things," which is a strong reason for fulfilling all of a person's requests.

Perhaps this is why Jacob received the blessings on this night, as translated by Yonatan (Genesis 27:1): "And it came to pass when Isaac was old and his eyes were dim from wine, that when his father bound him, he looked at the throne of glory and his eyes were opened from that moment, and he called his elder son Esau on the fourteenth of Nissan and said to him, 'My son, this night the heavenly beings praise the Lord of the world and the treasures of dew are opened.'" Similarly, Rashi (verse 9) explained in the name of Pirkei DeRabbi Eliezer (chapter 32): "Two kid goats—was Isaac's food two kid goats? Rather, one was for the Passover offering, and the other for delicacies." This means that the Seder night is a time suitable for receiving blessings, and thus Isaac wanted to bless his son on this night.

Perhaps this is also the reason why children traditionally ask for gifts in exchange for the afikoman. Some hint at this custom in the saying of our sages (Tikkunei Zohar, Tikkun 10), "One who wishes to become wealthy should go north."

bottom of page