top of page
Small Lev Aharon Logo

Lev Aharon Library

קיצור הלכות פסח

/

קיצור הלכות פסח

/

הלכה ומנהג

דיני ערב פסח

מב. מצה שיוצאין בה בלילה, אסורים לאכול כל יום ארבעה עשר. והיינו מעמוד השחר, וקטן שאינו מבין בסיפור יציאת מצרים מותר להאכילו מצה, ויש נוהגים שלא לאכול מצה מראש חודש. וכתבו האחרונים, דמצה נפוחה או כפולה, אף שמחמירין בה לחשבה כחמץ, מכל מקום, אסור לאכלה מעמוד השחר ואילך, דבכלל מצה היא מעיקר הדין. והגרי"ש פסק דרק מצה הכשרה למצוה בכלל האיסור, ואם צריך לחם משנה מותר בכל מצה.


מג. מצה שנאפתה כתקנה, ואחר כך נתפררה, ונילושה ביין ושמן, אפילו נאפתה שנית, אינה נקראת מצה עשירה, ואסור לאכלה בערב פסח.


מד. אם בשלה, וכמו שנוהגין במדינותינו לעשות כדורים ממצה שקורין קניידלעך, או מצה מבושלת בכלי ראשון, מותר לאוכלה קודם שעה עשירית, דזה בודאי לא מיקרי מצה.


מה. מותר לאכול פת ומצה עשירה קודם שעה עשירית, ולאחר מכן אסור, כדי שיאכל מצה לתיאבון בלילה.


מו. יש נוהגין שלא לאכול חזרת בערב פסח, כדי לאכול מרור לתיאבון, וכן ביום ראשון של פסח, כדי לאכול בלילה השני לתיאבון, ואין למנהג זה טעם. ולפי זה, אפשר דמותר לטעום מן המרור.


מז. משעה עשירית לא ישתה מעט יין, משום דמיסעד סעיד, ומסתברא, דבפחות מכוס, או על כל פנים מרוב כוס, לא סעיד, ושרי. אבל יכול לשתות הרבה מפני שגורר תאות המאכל, ושתי כוסות של רביעית או רובן יש לחשוב להרבה, ושרי.


מח. משכימין לבית הכנסת בערב פסח כדי שיגמור סעודתו קודם ד' שעות.


מט. הבכורות מתענין בערב פסח, בין בכור מאב בין בכור מאם.


נ. ויש מי שאומר, שאפילו נקבה בכורה מתענה, ואין המנהג כן. ונוהגין שמשתתפת בסיום מסכת, אכן די גם אם תאכל ממה שיביאו הביתה מהסיום.


נא. בכור שהתענית קשה לו, ואחר התענית אין יכול לאכול רק דברים קלים ובשיעור מועט מאד, וקרוב הדבר שעל ידי זה לא יוכל לקיים אכילת מצה ומרור ושתיית ד' כוסות כתיקונם, מוטב שלא יתענה, וטוב שיאכל רק מיני תרגימא.


נב. אם האב בכור, הָאֵם מתענה תחת בנה הבכור בעודו קטן. ויש מהפוסקים שכתבו דאין צריכה האם להתענות, מפני שתענית האב עולה גם בשביל בנו, ובמקום שמצטערת יש להקל. ואם אין האב בכור, הוא מתענה בעד בנו עד שיגדל. ואם עדיין לא מלאו לבנו שלושים יום אין צריך להתענות בשבילו.


נג. יש מקומות שנהגו להחמיר שלא יאכלו הבכורים בסעודת מצוה, ויש מקומות שנהגו הבכורים להקל ולאכול בסעודת מצוה. וכן נוהגין היום בכמה מקומות במדינתנו, להקל ולאכול אף בסעודת סיום מסכת.


נד. אסור לומר על שום בהמה, בין חיה בין שחוטה: בשר זה לפסח, אפילו הוא קטן, וגם אינו גדי וטלה, דלא חזי לפסח, גם כן אסור, דיחשדוהו שהקדישו מחיים לקנות מדמיו קרבן פסח, וכשאוכלו, נראה כאוכל קדשים בחוץ, אלא יאמר: בשר זה ליום טוב. ויש פוסקים שמחמירין גם על עופות ודגים, דאפשר שהקדישן לדמיהן, וטוב להזהר בזה.


נה. העושה מלאכה בערב פסח מחצות ומעלה, בין מלאכה שאינה גמורה, כגון תיקון בגד קרוע, על מנת להשתכר, בין מלאכה גמורה, כגון תפירת בגד חדש, או כיבוס בגד, אפילו בחנם ולצורך יום טוב, היו משמתין אותו, וגם אינו רואה סימן ברכה מאותה מלאכה. ועל ידי אינו יהודי, יש מי שאוסר, ויש מי שמתיר, וכן הוא המנהג. אבל לצורך יום טוב מותר לתקן כליו או כלי חברו שנקרעו קצת אפילו במעשה אומן. וכן מותר לכתוב ספרים לעצמו דרך לימודו.


נו. ערב פסח קודם חצות, מקום שנהגו לעשות מלאכה, עושין. מקום שנהגו שלא לעשות, אין עושין. ואנו נוהגים כמקום שנהגו שלא לעשות. ודוקא מלאכות גמורות, אבל שאר מלאכות מותרין.


נז. כל מה שמותר לעשות בחולו של מועד, כגון דבר האבד, או שעושה מעשה הדיוט ולא מעשה אומן, ויש בו צורך המועד, וכיוצא בזה משאר דברים המותרים בחולו של מועד, כל שכן שמותרים בערב פסח אחר חצות.


נח. גיהוץ בגדים בערב פסח לצורך יום טוב, מותר אפילו אחר חצות, אך לא ליצור קפלים חדשים.


נט. להסתפר אחר חצות, על ידי גוי הסכימו הרבה אחרונים להקל, אבל על ידי ישראל אסור, אפילו בחנם, משום דהיא מלאכה גמורה. אם שכח ליטול צפרניו קודם חצות, יטלם על ידי עצמו, או על ידי אחר בחנם.


ס. מצוה לרחוץ ולגלח בערב יום טוב וללבוש בגדים נאים כמו בשבת. ואחר חצות ילך לבית המרחץ ויטבול לכבוד הרגל.


Note! Translation is auto generated: Please use with caution

Laws for Erev Pesach

1. Matzah used for the Seder night, which is prohibited to eat throughout the day on the 14th [of Nisan]. This prohibition begins at dawn. A child who does not understand the story of the Exodus may be fed matzah, and there are customs not to eat matzah from the beginning of the month. Recent authorities have written that swollen or folded matzah, although treated stringently as leavened bread, is nevertheless forbidden to eat from dawn onwards, as it is considered matzah fundamentally. Rabbi Yosef Karo ruled that only matzah suitable for the mitzvah is included in this prohibition, and if one needs secondary bread, it is permissible to eat any kind of matzah.


2. Matzah baked properly and later cracked, mixed with wine and oil, even if baked again, is not called rich matzah, and it is forbidden to eat it on the eve of Passover.


3. If it is cooked, as is the custom in our countries to make dumplings from matzah called "knaidlach," or from matzah boiled in the first vessel, it is permissible to eat it before the tenth hour, as it is certainly not called matzah.


4. It is permissible to eat bread and rich matzah before the tenth hour, and afterwards it is forbidden, so that one may eat matzah with appetite at night.


5. Some have the custom not to eat lettuce on the eve of Passover in order to eat bitter herbs with appetite, and similarly on the first day of Passover, in order to eat on the second night with appetite, but this custom has no basis. According to this, it is possible to taste from the bitter herbs.


6. From the tenth hour, one should not drink even a little wine, because it may cause drowsiness, and it is reasonable that less than a cup or certainly more than a cup is not considered drowsy, and it is permissible. But one can drink a lot because it stimulates the appetite, and drinking two cups of a quarter or most of it should be considered a lot, and it is permissible.


7. They wake up early to go to the synagogue on the eve of Passover so that one can finish his meal before four hours [of the day].


8. The firstborn fast on the eve of Passover, whether a firstborn son or daughter.


9. Some say that even a female firstborn fasts, but this is not the custom. And it is customary for one who participates in the completion of a tractate, even if she eats from what they bring home from the completion.


10. A firstborn who finds fasting difficult, and after the fast can only eat light foods in very small amounts, and it is likely that he will not be able to fulfill the eating of matzah, bitter herbs, and drinking four cups as they should be corrected, it is better that he does not fast, and it is good that he only eats minimal things.


11. If the father is a firstborn, the mother fasts instead of her firstborn son while he is still a minor. Some authorities have written that the mother does not need to fast because the father's fast also applies to his son, and where she suffers, she may be lenient. And if the father is not a firstborn, he fasts for his son until he grows up. And if his son has not yet reached thirty days, there is no need for him to fast for him.


12. Some places have been strict not to allow the firstborn to eat at the festive meal, and some places have been lenient and allow the firstborn to eat at the festive meal. And so it is practiced today in several places in our country, to be lenient and eat even at the meal concluding a tractate.


13. It is forbidden to say regarding any animal, whether a domestic or a wild one: "This meat is for Passover," even if it is young, and also a kid or a calf, which does not seem fit for Passover, is also forbidden, for they may suspect that they consecrated its value to buy a Passover sacrifice, and when one eats it, it appears as if he is eating holy things outside [the Temple]. Instead, one should say: "This meat is for the holiday." Some authorities are stringent even regarding birds and fish, as it is possible that they consecrated them for themselves, and it is good to be cautious about this.


14. Whoever works on the eve of Passover from noon onwards, whether it is incomplete work, such as mending a torn garment, in order to earn money, or complete work, such as sewing a new garment or washing a garment, even for free and for the purpose of the holiday, they should delay him, and he also does not see a sign of blessing from that work. Regarding a non-Jew, some permit, and some prohibit, and this is the custom. But for the purpose of the holiday, it is permissible to repair his vessels or the vessels of his friend that were slightly torn even by a craftsman. And it is also permissible to write books for himself for the purpose of study.


15. On the eve of Passover before midnight, in a place where they are accustomed to work, they work. In a place where they are accustomed not to work, they do not work. And we follow the custom not to work. Specifically, complete works, but other works are permissible.


16. Whatever is permissible to do during the intermediate days of the festival, such as a lost item, or one performs an action of a layman and not of a craftsman, and it is necessary for the festival, and the like, from the rest of the things that are permissible during the intermediate days of the festival, certainly they are permissible on the eve of Passover after midnight.


17. Ironing clothes on the eve of Passover for the purpose of the holiday is permissible even after midnight, but not to create new creases.


18. Cutting one's hair after midnight, many recent authorities have agreed to be lenient, but for Jews, it is forbidden even for free, because it is a complete work. If one forgets to cut his nails before midnight, he should cut them himself or have someone else cut them for him for free.


19. It is a mitzvah to wash and shave on the eve of the festival and to wear nice clothes like on Sabbath. And after midnight, one should go to the bathhouse and immerse for the honor of the holiday.


bottom of page