top of page
Small Lev Aharon Logo

Lev Aharon Library

/

מצות סיפור יציאת מצרים

/

דרוש, מוסר ומחשבה

הכרת' הטובה – על ידי התבוננות והעמקה

רבים נתקשו, מהו ענינה של הכרת הטובה הזו שאנו חייבים להקב"ה על אשר פדאנו מבית עבדים, והלא הוא אשר מכרנו ונתננו בידם, וכמו שהודיע לאברהם בגזרת בין הבתרים. למה הדבר דומה? לאדם שהכה את זולתו מכות רצח, ובעודו מתבוסס בדמו, רגע קט טרם יפח את נשמתו, חזרו רחמי המכה ונכמרו עליו, והבהילו את בית הרפואה לחבוש את מכותיו ולהעלות מזור לפצעיו – הכי יהיה על המוכה הזה להכיר טובה למצילו, והלא מידו היתה לו המכה הזו אשר טרח בחבישתה ורפואתה, ומה טוב לו לא היה מכהו כלל מתחילה, שאז לא היה נזקק כלל לעזרתו.

אכן באמת התשובה לכך פשוטה, שאין הנמשל דומה למשל כלל וכלל, שאין מכתו של הקב"ה כמכת בשר ודם, שבשר ודם, מכתו הרעה, וחבישתו הטבה, אבל מכתו של הקב"ה וחבישתו שתיהן טובות הן, שכשהקב"ה מכה את האדם וחוזר וחובשו אין אלו שתי פעולות נפרדות וסותרות, האחת של הרעה ורעותה של הטבה, אלא מהלך אחד הוא, וכולו הטבה אצל האדם, משל למה הדבר דומה, לרופא המנתח, החותך בבשרו החי של החולה, אך מטרתו הינה להעלות לו ארוכה, כך הקב"ה, שכל משפטיו אמת, מכתו כחבישתו שתיהן הינן מהלך אחד של תיקון והטבה. וזה הוא ענינה של הכרת הטובה להקב"ה על גאולת מצרים, שלא על הגאולה לבדה עלינו להכיר טובה, אלא אף על השעבוד, שהשעבוד והגאולה כולו מהלך אחד הוא, וכולו לטובתינו.

ובאמת נראה שעיקר גדולתה של הכרת הטובה הוא באופנים אלו וכיוצא בהם, שאין ההטבה מזוקקת ומבוררת לגמרי, אלא מעורבים בה גם תוכחה, יסורים ושעבוד, שם הוא עיקר המבחן של חובת הכרת הטוב, האם יתעלה האדם מעל הקשיים ויזכה להבחין כי אף הם לטובתו, בבחינת "את אשר יאהב ה' יוכיח" (משלי ג, יב), אבל כשהטובה מבוררת ופשוטה, ניתנת להבחנה אף במבט ראשוני ושטחי, הגם שאף בזה ישנו פיתוי להכחישה ולכפור בה, מכל מקום, האדם הבריא בנפשו, ולוּ למחצה... לא יכפור בה, אלא היכן עומד הדבר למבחן – היכן שהטוב מעורב ברע, שם, כשהמציאות הניבטת לעיני האדם מעורפלת, הטוב והרע משמשים בה בערבוביא, שם עומד האדם למבחן, האם ישכיל להבין ולהכיר כי הטבה היא או לא.

וכינויו של החיוב הזה 'הכרת הטוב' מעיד עליו שעיקרו הוא במקום שהטובה דורשת 'הכרה', שאין היא ניכרת ומבוררת מאליה אלא על ידי התבוננות.

ומעתה יש לומר דאדרבה, שדוקא משום כך נתייחד זכרונה של יציאת מצרים לענין של הכרת הטוב, שדוקא מאחר ולא היתה זו הטבה נקיה ומזוקקת, שהיה מעורב בה קושי השעבוד, דוקא משום כך נתייחדה היציאה לענין הזה של הכרת הטוב, שבכך הוא עיקר ענינה.

וכענינה של הכרת הטובה כלפי הקב"ה כך גם ענינה כלפי הזולת, שהחובה המוטלת עלינו להכיר בטובות שגומלים לנו זולתינו, ההורים, החברים ושאר הסובבים אותנו, אינה רק כשהן הטבות ברורות וחדות, המזדקרות ובולטות לעין, אלא אף גם בטובות נסתרות, שההכרה וההבחנה בהן דורשת התבוננות ועיון, ובכך היא עיקר עבודתה של מידה זו.

Note! Translation is auto generated: Please use with caution

Gratitude – Through Reflection and Depth

Many have struggled with the concept of gratitude we owe to Hashem for redeeming us from the house of bondage, particularly since He is the one who sold us and placed us in their hands, as He informed Avraham in the decree of the Covenant of the Pieces. What is this akin to? To a person who struck another with deadly blows, and while the victim was wallowing in his blood, moments before his soul would depart, the compassion of the assailant was aroused, and he hurriedly brought him to the hospital to bandage his wounds and heal his injuries. Should the wounded person be grateful to his savior, when the blow was inflicted by the very same hand that now troubles itself with bandaging and healing? Would it not have been better if he had not been struck at all, in which case he would not need any assistance?

Indeed, the answer to this is straightforward, as the analogy does not truly resemble the reality. The blows of Hashem are not like the blows of flesh and blood. In the case of flesh and blood, the blow is harmful, and the bandaging is beneficial. However, both the blow and the bandaging from Hashem are beneficial. When Hashem strikes a person and then heals him, these are not two separate and contradictory actions—one harmful and one beneficial—rather, it is a single process, entirely for the person's benefit. This can be compared to a surgeon who cuts into the living flesh of the sick person with the intention of bringing about healing. Similarly, with Hashem, whose judgments are true, both the blow and the bandaging are part of a single process of correction and benefit. This is the essence of the gratitude we owe to Hashem for the redemption from Egypt. We must recognize the gratitude not just for the redemption itself, but also for the enslavement, as both the enslavement and the redemption are part of a single process, entirely for our benefit.

In truth, it seems that the primary greatness of gratitude lies in such situations and similar ones, where the benefit is not entirely pure and clear, but is mixed with rebuke, suffering, and enslavement. This is where the main test of the obligation of gratitude lies—whether a person can rise above the difficulties and recognize that even they are for his benefit, in the sense of "For whom the Lord loves, He reproves" (Proverbs 3:12). When the benefit is clear and simple, recognizable even at a superficial glance, although there is still a temptation to deny and reject it, a healthy-minded person, at least partially, will not deny it. However, the real test lies where the good is mixed with the bad, where the reality perceived by a person is blurred, and the good and the bad are intermingled. It is there that a person is tested whether he can understand and recognize that it is ultimately for the good or not.

And the term "recognition of good" (Hakarat HaTov) itself indicates that its essence lies where the good requires "recognition." It is not immediately apparent and clear but requires contemplation.

From this, we can say that precisely for this reason, the remembrance of the Exodus from Egypt is dedicated to the concept of gratitude. Precisely because it was not a pure and clear benefit, since it involved the difficulty of enslavement, the Exodus is uniquely suited to this concept of gratitude, as this is its main essence.

Similarly, the concept of gratitude towards Hashem applies to our fellow human beings. The obligation to recognize the good that others do for us—parents, friends, and those around us—is not only when the benefits are clear and sharp, standing out to the eye, but also for hidden benefits that require recognition and contemplation. This is the primary work of this trait.

bottom of page