top of page
Small Lev Aharon Logo

Lev Aharon Library

/

עשרת המכות

/

דרוש, מוסר ומחשבה

הקשר שבין שני עניני המכה

לא נותר לנו אלא לעמוד על הקשר שבין שני הענינים הללו, הכאת האלהות, ונקמת הדם, שהדעת נותנת שלא לחינם נכרכו יחדיו במכה אחת.

ובאמת, עם ההתבוננות בעומק מהותם של שני הענינים הללו, נראה שאכן בשורשם כרוכים הם זה בזה, ונבאר – הנה חטא העבודה הזרה והתעיה אחריה יש בו פגיעה ופגימה כביכול במלכות שמים, שהעובד אותה הרי הוא משליך מאחורי גיוו את הבורא הכל יכול, מי שאמר והיה העולם, ומחליפו במעשה ידי אדם, עץ ואבן אשר לא יראו ולא ישמעו, בבחינת שפחה הבאה לירש את גבירתה, וענין זה הוא העומד ביסודו של המשל השכיח בדברי הנביאים, שהמשילו את ישראל בעובדם עבודה זרה לאישה המזנה תחת בעלה. ולפי זה נמצא, שבהכאת העבודה הזרה מקנא הקב"ה לכבודו ונוקם את נקמתו.

והנה, בנקמו את נקמת דם ישראל השפוך, מקנא הקב"ה על חמסם של ישראל, ואם כן נמצא ששני הענינים הללו, הכאת האלהות ונקמת הדם, שניהם ענין נקמה בחמס והשגת גבול – האחד, נקמתו של הקב"ה במשיגי גבולו שלו כביכול, והשני, נקמתו במשיגי גבולם של ישראל, גזלני חייהם וחומסי דמם.

ועתה נעמיק יותר – הנה, באמת אף חמסם של ישראל, חמסו של הקב"ה הוא כביכול, שצרתם של ישראל ושפיכות דמם עומדת לנגד עיניו כל העת, וכמו שנאמר (שמות כד, י), "ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטֺהר", ופירש רש"י: "כמעשה לבנת הספיר – היא היתה לפניו בשעת השעבוד, לזכור צרתן של ישראל, שהיו משועבדים במעשה לבנים".

ובתרגום יונתן שם מיקד את הדברים כלפי שפיכות דמיהם של ישראל במצרים, זה לשונו, וּזְקָפוּ נָדָב וַאֲבִיהוּא יַת עֵינֵיהוֹן וְחָמוּן יַת אִיקַר אֱלָהָא דְיִשְׂרָאֵל, וּתְחוֹת אַפִּיפּוּרִין דְּרִיגְלוֹי דְמַיְצַע תְּחוֹת כּוּרְסֵיהּ, הֵי כְעוֹבַד אֶבֶן סַפִּירִינוּן, מִידְכַּר שִׁעֲבּוּדָא דְשַׁעְבִּידוּ מִצְרָאֵי יַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּטִינָא וּבְלִיבְנִין, וַהֲווֹן נְשַׁיָא בָּטְשָׁן יַת טִינָא עִם גּוּבְרֵיהוֹן, הֲוַת תַּמָּן רִיבָא מְפַנְקָתָא מַעְבַּרְתָּא, וְאַפִּילַת יַת עוּבְרָא וְאִיתְבַּטַּשׁ עִם טִינָא, נָחָת גַּבְרִיאֵל וְעָבַד מִנֵיהּ לְבֵינְתָא, וְאַסְקֵיהּ לִשְׁמֵי מְרוֹמָא, וְאַתְקְנֵיהּ גִּילוּגְדַק תְּחוֹת אַפִּיפּוּרִין דְּמָרֵי עַלְמָא, זִיוֵיהּ הֵי כְּעוֹבַד אֲבַן טָבָא וְהֵי כִּתְקוּף שְׁפַר שְׁמַיָא כַּד הִינוּן בְּרִירִין מִן עֲנָנַיָא [וישׂאו נדב ואביהוא את עיניהם ויראו את כבוד אלהים של ישׂראל, ותחת הדום של רגליו שמוצע תחת כסאו, כמו מעשה אבן ספירים, מזכיר שיעבוד ששיעבדו מִצרים את בני ישׂראל בטיט ובלבנים, והיו נשים דשות את הטיט עם אנשיהם, היתה שם נערה מפונקת הרה, והפילה את עוברה, ונידוש [נרמס] עִם הטיט, ירד גבריאל ועשׂה מִמנו לבנה והעלהו לשמי מרום והתקינו מִשׁען [ספסל] תחת הדום של אדון עולם, זיוו כמו מעשׂה אבן טובה וכמו חוזק יופי השמים כאשר הם נקיים [טהורים] מעננים. כתר יונתן שם], ע"כ.

וזה היה גם ענינה של התגלות המקום למשה מתוך הסנה: "וירא מלאך ה' אליו בלבת אש מתוך הסנה וירא והנה הסנה בֺער באש והסנה איננו אֻכל". ופירש רש"י זה לשונו, מתוך הסנה – ולא אילן אחר, משום "עמו אנכי בצרה" (תהילים צא, טו), ע"כ.

עוד מצינו בגמרא (ברכות ו, א), "אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרב חייא בר אבין, הני תפילין דמרי עלמא מה כתיב בהו [תרגום: אלו התפילין של אדון העולם מה כתוב בהם?]. אמר ליה, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ (דברי הימים א יז, כא)".

נמצינו למדים, שצרתם של ישראל היא צרתו של הקב"ה, וממילא נקמתו עליה היא נקמתו שלו כביכול, ונמצא אם כן שהכאת אלוהיהם של מצרים ונקמת דמיהם של ישראל מידם, ענין אחד הם ממש, ושפיר נכרכו זה בזה במכת דם.

Note! Translation is auto generated: Please use with caution

The connection between the two aspects of the plague

We have no choice but to examine the connection between these two matters: the striking of divinity and the avenging of blood, which logic suggests are not coincidentally intertwined in a single plague.

In truth, upon a deep examination of the essence of these two matters, it appears that indeed, at their root, they are intertwined. We will explain: the sin of idolatry and straying after it involves a harm and blemish, as it were, in the kingdom of heaven. The one who worships it casts behind him the Almighty Creator, who said and the world came into being, and replaces Him with man-made objects, wood and stone that neither see nor hear. This is akin to a maidservant inheriting her mistress. This idea is the basis of the common parable in the words of the prophets, who likened Israel worshiping idols to a woman committing adultery under her husband. According to this, it is found that in striking idolatry, Hashem is zealous for His honor and avenges His vengeance.

And behold, in avenging the spilled blood of Israel, Hashem is zealous for the violence done to Israel. Thus, it is found that these two matters, the striking of divinity and the avenging of blood, both relate to vengeance against violence and boundary infringement — one, Hashem's vengeance against those who, as it were, infringe on His boundaries, and the other, His vengeance against those who infringe on Israel's boundaries, robbers of their lives and shedders of their blood.

Now, let us deepen our understanding — indeed, even the violence done to Israel is, as it were, violence against Hashem, for Israel's distress and bloodshed are constantly before His eyes, as it is said (Exodus 24:10), "And they saw the God of Israel, and under His feet was like a work of sapphire brick and like the essence of the sky in purity." Rashi explains: "Like the work of sapphire brick — it was before Him during the time of the enslavement, to remember Israel's distress, who were enslaved with brickwork."

Targum Yonatan there focuses the matter on the bloodshed of Israel in Egypt. His words: "And Nadab and Abihu lifted their eyes and saw the honor of the God of Israel, and under the soles of His feet, which were placed under His throne, were like the work of sapphire stone, remembering the enslavement that the Egyptians enslaved the Israelites with mud and bricks. And the women were trampling the mud with their men. There was a pampered girl there who was pregnant, and she miscarried her fetus, and it was trampled with the mud. Gabriel descended and made a brick from it, and brought it up to the heavens, and placed it as a support under the soles of the Master of the Universe's feet. Its splendor was like the work of a precious stone and like the purity of the skies when they are clear of clouds."

This was also the purpose of Hashem's revelation to Moses from the burning bush: "And an angel of Hashem appeared to him in a flame of fire from the midst of a bush. He looked, and behold, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed." Rashi explains: "From the bush — and not from another tree, because 'I am with him in distress' (Psalms 91:15)."

We also find in the Gemara (Berakhot 6a): "Rav Nachman bar Yitzchak said to Rav Chiyya bar Abin, ‘What is written in the tefillin of the Master of the Universe?’ He replied, ‘And who is like Your people Israel, a unique nation on earth.’ (I Chronicles 17:21)"

We learn from this that Israel's distress is Hashem's distress, and thus His vengeance upon it is, as it were, His own vengeance. Therefore, the striking of the gods of Egypt and the avenging of Israel's blood from their hands are truly one matter, and it is fitting that they are intertwined in the plague of blood.

bottom of page