top of page
Small Lev Aharon Logo

Lev Aharon Library

/

שביעי של פסח – שירת הים

/

דרוש, מוסר ומחשבה

השירה – קולו של הלב הבוקע ממנו מאליו

ונראה, כי ישובן של כלל השאלות הללו טמון ביסוד עמוק ונפלא הנוגע בעצם מהות ענין השירה. ונקדים בדברי המדרש (שמות רבה פרשה כג סימן ד) שנמצא שם בזה הלשון, אז ישיר משה – הדא ההוא דכתיב (משלי לא, כו), "פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה", מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם ועד שעמדו ישראל על הים לא מצינו אדם שאמר שירה להקב"ה אלא ישראל. ברא אדם הראשון, ולא אמר שירה. הציל אברהם מכבשן האש ומן המלכים, ולא אמר שירה. וכן יצחק מן המאכלת, ולא אמר שירה. וכן יעקב, מן המלאך, ומן עשו, ומן אנשי שכם, ולא אמר שירה. כיון שבאו ישראל לים ונקרע להם, מיד אמרו שירה לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר, אז ישיר משה ובני ישראל. הוי, 'פיה פתחה בחכמה', ע"כ.

ויש להתבונן, מדוע באמת לא אמרו כל האנשים הגדולים הללו שירה – האמנם כוונת המדרש למתוח עליהם ביקורת על כך? להטיל דופי בהנהגתם ולומר כי אכן היה להם לומר שירה, והמנעותם מכך היתה שלא כדת? – נראה שאין זו ביקורת, אלא כל אלו האנשים שלא אמרו שירה, לא אמרו, משום לא יכלו לומר, לא הוכשרה להם השעה לומר. אמנם מדוע באמת לא הוכשרה? מה הוא הֶכשרה של השירה שאֵלו לא באו לכללה?

– אשר נראה, שסוד הדבר טמון בדבריו של רש"י על אתר, שכתב וזה לשונו, אז ישיר משה – אז, כשראה הנס, עלה בלבו שישיר שירה, עכ"ל. כאן טמון סוד הדבר! בשתי המילים הבודדות הללו! ב'עלה בלבו'! – כי השירה, מעצם מהותה, אין לה מקום אלא בעת ובאופן שהיא באה ומתפרצת מתוך שלימות ההכרה של הרגש והלב בגודל הנס בכל עומקו, ללא שום סיוע של התבוננות שכלית. אין מקום לשורר שירה אלא כשהיא מתפרצת ו'נשפכת' מהלב, מעצמה, בספונטניות, מכח רגשת הלב בטהרתה, ללא שום עוררות שכלית מלאכותית. כל מהותה של השירה היא ה'עלה בלבו שיאמר שירה' – השירה היא הינה הקול הבוקע ממעמקי הלב, מההכרה הרגשית הטהורה. ולפיכך, כל היכן שנדרש סיוע, ולו כל שהוא, של עוררות שכלית ותְבוּנית, בכדי לפצוח בשירה, שוב אין זו שירה כלל ועיקר, ואף לוּ ישוררנה המשורר בפיו, במהותה אין זו שירה, והרי היא כגוף ללא נשמה.

ולכך נמנעו כל הגדולים הללו, אדם הראשון ושלושת האבות, מאמירת שירה, לפי שלא באו בניסים שנעשו להם לכלל 'עלה בלבו', לכלל מצב כזה של התפרצות הכח המשורר מן הלב, ברגש טהור, ללא סיועו ועזרתו של הכח השכלי. ואשר על כן, אין כוונת המדרש להביע עליהם איזושהי ביקורת, כי הלא ככל שהדבר היה תלוי בהם, בודאי היו אומרים שירה, כי בודאי הכירו בשכלם ובדעתם בגודל חסדיו של הקב"ה וביפי השירה עליהם, אלא שמכיון שברגשי הלב הדבר תלוי, בהתפרצותם מאליהם, בספונטניות, נמצא שאין הדבר מסור בידיו של האדם כלל, אלא מי שבאה לו ההתעוררות הזו מאליה, ישיר, ומי שלא באה לו, לא ישיר. והם, שלא באה להם ההתעוררות מאליה, מה יעשו שלא הוכשרו לשיר.

Note! Translation is auto generated: Please use with caution

The song – the voice of the heart that emerges from it naturally.

It appears that the resolution to all these questions lies in a deep and wonderful principle concerning the very essence of song. Let's preface with the words of the Midrash (Shemot Rabbah, Parasha 23, Siman 4), which states: "Then Moses sang" – this is what is written (Proverbs 31:26), "She opens her mouth with wisdom, and the teaching of kindness is on her tongue." From the day when the Holy One, blessed be He, created the world until Israel stood by the sea, we do not find anyone who sang a song to the Holy One, blessed be He, except Israel. Adam was created, but he did not sing a song. Abraham was saved from the furnace and from the kings, but he did not sing a song. Similarly, Isaac was saved from the knife, but he did not sing a song. Similarly, Jacob was saved from the angel, from Esau, and from the men of Shechem, but he did not sing a song. When Israel came to the sea and it was split for them, they immediately sang a song before the Holy One, blessed be He, as it is said, "Then Moses and the children of Israel sang." Thus, "She opens her mouth with wisdom."

We must contemplate why these great individuals did not sing a song – does the Midrash intend to criticize them for this? To reproach their conduct and say that they indeed should have sung a song, and their refraining from doing so was improper? It seems that this is not a criticism, but rather that these individuals did not sing a song because they could not; the moment was not prepared for them to sing. But why was it truly not prepared? What is the preparation for a song that these did not come to?

It seems that the secret lies in Rashi's commentary on the spot, where he wrote: "Then Moses sang" – "Then, when he saw the miracle, it arose in his heart to sing a song." Here lies the secret! In these two brief words – "arose in his heart"! For the song, by its very nature, has no place unless it comes and bursts forth from the completeness of recognition in the feeling and heart of the greatness of the miracle in all its depth, without any intellectual contemplation. There is no place to sing a song unless it bursts forth and 'flows' from the heart, spontaneously, from the purity of the heart's emotion, without any artificial intellectual arousal. The very essence of the song is 'it arose in his heart to sing a song' – the song is the voice that emerges from the depths of the heart, from pure emotional recognition. Therefore, wherever intellectual contemplation and design are required, even minimally, to start singing, it is no longer a song at all, and even if the singer sings it with his mouth, in essence, it is not a song, and it is like a body without a soul.

Therefore, all these great individuals, Adam and the three patriarchs, refrained from singing a song because the miracles done to them did not bring them to the state of 'arose in his heart,' to such a state of spontaneous outburst of the singing force from the heart, with pure emotion, without the aid of intellectual power. Thus, the Midrash does not intend to express any criticism of them, for if it had depended on them, they would certainly have sung a song, as they undoubtedly recognized in their minds and understanding the greatness of the Holy One's kindness and the beauty of the song about them. However, since it depends on the heart's emotions, which erupt on their own, spontaneously, it is therefore not in the hands of man at all, but whoever receives this spontaneous arousal will sing, and whoever does not, will not sing. And they, who did not receive this spontaneous arousal, what can they do if they were not prepared to sing?

bottom of page