top of page
Small Lev Aharon Logo

Lev Aharon Library

/

שביעי של פסח – שירת הים

/

דרוש, מוסר ומחשבה

יישוב כלל התמיהות

ובכך יתישבו התמיהות שבהן פתחנו את דברינו: שניתן לומר, כי לכך הושמטה כאן מכינויים של ישראל המילה 'בני' שהוצמדה להם עד עתה – כי לפי דרכינו מסתבר, שהטעם שכונו כן עד עתה, היתה מפני היותם תלויים באמונתם באבותיהם, ועל כן היה זה מן הראוי והנכון לכנותם על שמם, 'בני ישראל', כלומר, בניהם של האב הגדול, ההולכים בדרכו ובדרך אבותיו אברהם ויצחק ומחזיקים באמונתם. אך עתה, כפי מדרגתם החדשה שאליה העפילו, כפי היותם עתה בעלי אמונה חושית ושכלית, שהיא אמונה עצמית, הרי עומדים הם באמונתם בכוחות עצמם, ומאחר וכך, שוב אין צורך לתלותם באבותיהם, ולכך בשם 'ישראל' יכונו.

וכך יש לישב גם את התמיהה על הסיפא של הדברים, ששינתה בה התורה את לשונה שוב, וכינתה את ישראל בתואר 'העם' סתם – כי על פי דרכינו יש לומר, שלא כל העם זכו לרכוש את האמונה החושיית, רק היחידים, בעלי המעלה, אשר השכילו להבין את העומק הטמון במראית היד הגדולה אשר עשה ה' לעיניהם, אבל שאר המון העם לא זכה לכך, ועל כן חילקה התורה בדבריה ואמרה, כי 'ישראל', היינו המיוחדים שבעם, הם הגיעו למדרגת 'וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים', שראוה במבט נכון, במבט חודר ומעמיק, במבט בהיר, ורכשו את האמונה החושיית. וכפי שכתב גם הקדושת לוי הנ"ל, שהשם 'ישראל' מורה על העבודה עליונה, שבראש, שישראל נוטריקון 'לי ראש'. אבל שאר העם לא זכו לכך, רק למדרגת יראה פשוטה, ועל כן סיים עליהם הכתוב ואמר: 'וייראו העם את ה'' – שייראו ופחדו ממנו. 'ויאמינו בה' ובמשה עבדו' – באמונה פשוטה, כפי שכבר האמינו בו בעבר, כנאמר 'ויאמן העם'.

ובאמת, שכן כתב הרמב"ן למעלה בענין (פסוק י), זה לשונו, ולכך אמר אחר כך "וייראו העם את ה' ויאמינו בה' ובמשה עבדו", לא אמר 'וייראו ישראל את ה' ויאמינו', אבל אמר 'העם', כי 'בני ישראל' שם ליחידים, 'והעם' שם להמון וכו'. וכך הזכירו רבותינו (במדבר רבה פרשה כ סימן כג), "ויחל העם לזנות" (במדבר כה, א), בכל מקום שנאמר 'העם' לשון גנאי הוא, וכל מקום שנאמר 'ישראל' לשון שבח הוא, עכ"ל.

לא אכחד, כי ברוקח בפירוש התפילה מבואר היפך הדברים הללו, זה לשונו שם, ויראו העם – עד עכשיו קרא אותם 'ישראל', ועכשיו קורא אותם 'עם', אלא 'ישראל' סתם היינו בין אנשים ובין נשים, אלא 'עם' אלו הצדיקים, עכ"ל. ועוד כתב שם להלן זה לשונו, ויראו העם – עד עתה אמר 'ישראל', וכאן 'העם', אלא העם והצדיקים ניתוסף יראה על יראתם, כמו "ועמך כולם צדיקים" (ישעיהו ס, כא), עכ"ל.

Note! Translation is auto generated: Please use with caution

Resolution of all the questions

And thus the perplexities with which we began our discussion are resolved: it can be said that the reason the term 'bnei' (sons) associated with Israel was omitted here is because, according to our approach, the reason they were called this up until now was due to their dependence on their faith in their ancestors. Hence, it was appropriate and correct to refer to them by the name 'Bnei Yisrael' (Sons of Israel), meaning the sons of the great father, who follow his path and the path of their forefathers Abraham and Isaac and uphold their faith. But now, according to their new level that they have reached, being individuals with sensory and intellectual faith, which is self-faith, they stand in their faith by their own strength. Therefore, there is no longer a need to attribute them to their forefathers, and thus they are referred to by the name 'Yisrael'.

This also resolves the perplexity regarding the latter part of the text, where the Torah changes its language again and refers to Israel simply as 'the people'. According to our approach, it can be explained that not all the people attained sensory faith; only the unique individuals, those of high standing, who were able to understand the depth embedded in the manifestation of the great hand that Hashem (God) performed before their eyes. But the rest of the multitude did not achieve this, and thus the Torah differentiates in its language, saying that 'Yisrael', meaning the distinguished among the people, reached the level of 'Yisrael saw the great hand that Hashem performed in Egypt', which they saw with a correct, penetrating, and deep view, acquiring sensory faith. As the Kedushat Levi also wrote, the name 'Yisrael' indicates a higher level of service, as 'Yisrael' is an acronym for 'Li Rosh' (I have a head). But the rest of the people only reached a simple level of awe, and thus the text concludes about them: 'the people feared Hashem' – they feared and were in awe of Him. 'They believed in Hashem and in Moshe His servant' – with simple faith, as they already believed in the past, as it is said 'the people believed'.

Indeed, so wrote the Ramban above regarding this matter (verse 10), this is his language: "And therefore it says afterwards 'the people feared Hashem and believed in Hashem and in Moshe His servant', it did not say 'Yisrael feared Hashem and believed', but 'the people', because 'Bnei Yisrael' refers to the individuals, 'and the people' refers to the multitude, etc." And so our rabbis mentioned (Bamidbar Rabbah, Parsha 20, Siman 23), "the people began to commit harlotry" (Bamidbar 25:1), wherever it says 'the people', it is a derogatory term, and wherever it says 'Yisrael', it is a term of praise, end of quote.

I do not deny that in the Rokeach's explanation of the prayer, it is explained differently. This is his language there: 'the people saw' – until now he called them 'Yisrael', and now he calls them 'the people', but 'Yisrael' generally means both men and women, while 'the people' refers to the righteous, end of quote. And he further wrote there: 'the people saw' – up until now it said 'Yisrael', and here 'the people', but 'the people' and the righteous had additional awe added to their awe, like "and your people, all of them are righteous" (Isaiah 60:21), end of quote.

bottom of page