top of page
Small Lev Aharon Logo

Lev Aharon Library

/

ליל שמורים

/

דרוש, מוסר ומחשבה

משומר מן המזיקים – להלכה ולמעשה

והנה, מצינו בגמרא (ראש השנה יא, ב): בזה הלשון, רבי יהושע אומר, בניסן נגאלו, בניסן עתידין ליגאל. מנלן, אמר קרא, "ליל שִמֻרים", ליל המשומר ובא מששת ימי בראשית, ואידך [– רבי אליעזר, החולק וסובר שבתשרי עתידין ליגאל, כיצד יפרש את הפסוק ליל שמורים], לילה המשומר ובא מן המזיקין, ע"כ.

והשימור הזה מן המזיקין אינו דבר אגדה בעלמא, אלא דבר הלכה, כפי שמצינו בגמרא (פסחים קט, א), שאין חוששים בלילה זה ל'זוגות' – זה לשון הגמרא, ולא יפחתו לו מארבעה [– כוסות של יין]. היכי מתקני רבנן מידי דאתי בה לידי סכנה, והתניא, לא יאכל אדם תרי, ולא ישתה תרי, ולא יקנח תרי, ולא יעשה צרכיו תרי. אמר רב נחמן, אמר קרא, "ליל שִמֻרים" – ליל המשומר ובא מן המזיקין, ע"כ.

והרמ"א בהלכות ליל הסדר (אורח חיים סימן תפ סעיף א) כתב, שזהו טעמו של המנהג לפתוח את דלת הבית בטרם אמירת 'שפוך חמתך' – זה לשון הרמ"א, ויש אומרים, שיש לומר 'שפוך חמתך וכו'' קודם 'לא לנו', ולפתוח הפתח, כדי לזכור שהוא ליל שמורים, ובזכות אמונה זו יבא משיח וישפוך חמתו על המכחשים בה', וכן נוהגין, עכ"ל.

אגב, ראוי לשים לב לדברי הרמ"א הללו, שטעם מנהג פתיחת הדלת אינו כפי דעת המון העם, הסבורים שעושים כן בכדי לאפשר לאליהו הנביא להכנס פנימה ולשתות מן הכוס שהכינו לו... אלא הן פתיחת הדלת והן מזיגת הכוס הזו הנוספת המכונה 'כוס של אליהו', טעמם כנ"ל, בכדי להראות את אמונתינו בהיות הלילה הזה ליל שימורים אשר אין לירא בו מכלום. וזה לשון המשנה ברורה שם (סק"י), כדי לזכור שהוא ליל שימורים – ואין מתייראין משום דבר. ונוהגין באלו מדינות למזוג כוס אחד יותר מהמסובין, וקורין אותו 'כוס של אליהו הנביא', לרמז, שאנו מאמינים שכשם שגאלנו ה' יתברך ממצרים, הוא יגאלנו עוד וישלח לנו את אליהו לבשרנו, עכ"ל.

מספרים בדרך הלצה, על כפרי פשוט, שכשפתח את הדלת קודם אמירת שפוך חמתך, הופתע לראות תיש בעל זקן מכובד עומד לפניו. סבר הכפרי בטפשותו כי אליהו הנביא לפניו, והזמינו בחרדת קודש להכנס אל ביתו. התיש, שש כמובן על הזמנת הכבוד, עלה בחדוה על שולחן הסדר הערוך בהדר, נגס בהנאה משלל מעדני החג, וטינף ושיבר את כל הנקרה בדרכו, כל זאת בעוד הכפרי עומד מן הצד ומביט בו בחרדת קודש. בשלב מסויים, כשחש הכפרי שכלו כל הקיצין, אזר אומץ ופנה לתיש ביראת הכבוד: אנא ר' אל'ה! אתן לכבודו כל מה שיחפוץ! אך אל נא ישבור לי את כל כלי הפסח!

נשוב לענינו – עוד דוגמא לכך שהשימור מן המזיקין אינו דבר אגדה בעלמא, אלא דבר הלכה, ניתן למצוא בדברי הרמ"א במקום נוסף בהלכות ליל הסדר, שכתב (אורח חיים סימן תפא סעיף ב), כי: "נוהגים שלא לקרות על מטתו רק פרשת שמע, ולא שאר דברים שקורין בשאר לילות כדי להגן, כי ליל שמורים הוא מן המזיקין".

Note! Translation is auto generated: Please use with caution

Protected from Harmful Entities – In Halacha and Practice

And behold, we find in the Gemara (Rosh Hashanah 11b) the following language: Rabbi Yehoshua says, in Nissan they were redeemed, and in Nissan they are destined to be redeemed. From where do we know this? The verse states, "a night of watching," a night that has been watched and awaited since the six days of creation. And the other [– Rabbi Eliezer, who disagrees and holds that in Tishrei they are destined to be redeemed, how does he interpret the verse "a night of watching"?], a night watched and protected from harmful forces, end quote.

And this protection from harmful forces is not merely an aggadic [non-legal] statement but a matter of halacha [Jewish law], as we find in the Gemara (Pesachim 109a), where there is no concern on this night for 'pairs' – this is the language of the Gemara, and one should not have fewer than four [– cups of wine]. How could the Sages institute something that brings danger, as it is taught, a person should not eat in pairs, nor drink in pairs, nor wipe in pairs, nor attend to their needs in pairs. Rav Nachman said, the verse states, "a night of watching" – a night watched and protected from harmful forces, end quote.

And the Rema in the laws of the Seder night (Orach Chaim, Siman 480, Seif 1) wrote that this is the reason for the custom to open the door of the house before reciting 'Shefoch Chamatcha' – this is the language of the Rema, and some say to recite 'Shefoch Chamatcha etc.' before 'Lo Lanu,' and to open the door, to remember that it is a night of watching, and in the merit of this faith, the Mashiach will come and pour out his wrath upon those who deny Hashem, and this is the custom, end quote.

By the way, it is worth noting the words of the Rema here, that the reason for the custom of opening the door is not as the common folk think, who believe they do so to allow Elijah the Prophet to enter and drink from the cup prepared for him... Rather, both the opening of the door and the pouring of this additional cup called 'Elijah's Cup,' their reason is as mentioned above, to show our faith that this night is a night of watching and there is no need to fear anything. And this is the language of the Mishnah Berurah there (Sk"y), to remember that it is a night of watching – and there is no fear of anything. And it is customary in these countries to pour one more cup than those reclining, and they call it 'Elijah the Prophet's Cup,' to hint that we believe that just as Hashem redeemed us from Egypt, He will redeem us again and send Elijah to announce it to us, end quote.

They tell a humorous story about a simple villager, who, when he opened the door before reciting Shefoch Chamatcha, was surprised to see a goat with a distinguished beard standing before him. In his foolishness, the villager thought that Elijah the Prophet was before him and invited him with great reverence to enter his house. The goat, delighted with the honorable invitation, joyfully climbed onto the beautifully set Seder table, nibbled with pleasure on the holiday delicacies, and dirtied and broke everything in his path, all while the villager stood to the side watching in reverent awe. At a certain point, when the villager felt that all hope was lost, he mustered the courage and respectfully addressed the goat: Please, Reb Eliyahu! I will give you whatever you desire, but please do not break all my Pesach dishes!

Returning to our matter – another example that the protection from harmful forces is not merely an aggadic statement but a matter of halacha can be found in the words of the Rema in another place in the laws of the Seder night, who wrote (Orach Chaim, Siman 481, Seif 2) that: "It is customary to recite only the paragraph of Shema on this night and not the other passages recited on other nights for protection, because it is a night of watching from harmful forces."

bottom of page