top of page
Small Lev Aharon Logo

Lev Aharon Library

/

ליל שמורים

/

דרוש, מוסר ומחשבה

ערך קדושת הלילה הזה הינו לטוב ולמוטב

ויש להוסיף ולהעמיק בזה עוד, על פי מה שהוסיף החיד"א שם להביא בשם הרב המופלא מהר"ח בן כבוד הרב רבי דוד אבואלעפיא ז"ל בשם חכם גדול מאד בחכמת הקבלה: "דכל עבירה שהאדם עושה בחג הפסח עושה פגם גדול יותר משאר הימים", וכתב על כך החיד"א זה לשונו, ואפשר לתת טעם לזה, במה שכתב רבינו האר"י זצ"ל, כי העם הארץ כשחוטא, הוא פוגם בעשיה, אך בשבת קודש, שהעולמות נכללים זה בזה, גם העם הארץ פוגם באצילות. ולפי זה, בלילה קדושה זו המאירים אורים גדולים יתר מאד, ויש יחוד עליון וקדוש, הפגם גדול בערך הקדושה, ואחר יום א' של פסח הוא בחינת דין, ולזה הפגם גדול, עכ"ל.

והנה, הגם שדבריו אינם נוגעי בענין כוחם של המזיקים בלילה הזה, רק בגודל הפגם שיש בו מן החטא כפי גודל קדושתו – מכל מקום ניתן להטות את קו המחשבה הזה לאפיק של סכנת המזיקים, וללמוד, שמכיוון שבאנו לכלל מידה זו של הבנת גדולת עוצם קדושתו של הלילה הזה, נוכל לומר, שאף קנאת המזיקים גדולה בו אל האדם להזיקו, מאחר והוא במעלה גדולה באותה העת, לטוב, או חלילה למוטב. דוגמא לדבר: מדברי הערוך השולחן (אבן העזר סימן סד סעיף ג), בענין האיסור שיש על החתן לצאת יחידי, שמדברי הרמב"ם (פרק י מהלכות אישות הלכה יב) נראה שמפרש, שהקפידא אינה על סתם יציאה, אלא לענין משא ומתן, וכתב הערוך השולחן זה לשונו, אבל כמה מהראשונים פירשו, דגם היציאה לבדו בלא משא ומתן יש איסור לחתן בשוק, ולאו דווקא שוק, אלא כל מקום שרבים מצויים שם, שלא יראוהו בודד לבדו, וגם בגמרא (ברכות נד, ב) אמרו חז"ל שחתן צריך שימור, וכיון שצריך שימור ממילא שלא יצא יחידי, עכ"ל. וכך הובא בגמרא: "אמר רב יהודה, שלשה צריכין שימור, ואלו הן, חולה, חתן, וכלה. במתניתא תנא, חולה, חיה, חתן, וכלה. ויש אומרים, אף אבל. ויש אומרים, אף תלמידי חכמים בלילה". וברש"י שם זה לשונו, שימור – מן המזיקין. חולה – שהורע מזלו, לפיכך השד מתגרה בו וכו'. חתן וכלה ותלמידי חכמים – מקנאתו מתגרה בהם, עכ"ל.

עוד ניתן לקשור בין ענין גדולת הלילה הזה לענין המזיקים בהבט נוסף – שכפי גודל המעלה שיש בקיום מצות הלילה הזה לרגל מעלתו, כך גדֵלה ומתחזקת בו השמירה מן המזיקים, ולאידך גיסא, כפי גודל הפגם שיש בעבירת עבירה בלילה הזה, לרגל מעלתו, כך גדֵלה ומתחזקת בו סכנת המזיקים על החוטא.

ומעתה כך הוא ביאור הענין: ודאי צריכין כל ישראל להשתמר בלילה הזה, וכדברי המכילתא, והטעם, לגודל קנאת המזיקים, ולגודל הפגם שפוגמת העבירה בו. אמנם כיצד ובמה היא השמירה? – בהקדשתו לשמים, בסיפור יציאת מצרים, בשירות ותשבחות ובקיום מצוותיו, ובהשמרות מכל רוח עבירה. וכשיעשה האדם כן, או אז משומר הוא בלילה הזה מן המזיקים יותר משאר הלילות, מסגולתו של זה הלילה, ובזה עסקו דברי הגמרא והפוסקים שחרצו את דין הלילה הזה להיותו משומר מן המזיקים.

Note! Translation is auto generated: Please use with caution

The value of the sanctity of this night is for better or worse.

And it is fitting to add and delve further into this, based on what the Chida adds there, bringing in the name of the esteemed Rabbi Chaim, the son of the honored Rabbi David Abulafia, of blessed memory, in the name of a great sage in the wisdom of Kabbalah: "Any sin that a person commits on the holiday of Pesach creates a greater blemish than on other days." The Chida writes about this, and it is possible to provide a reason for this based on what our teacher the Arizal, of blessed memory, wrote: An unlearned person, when he sins, causes a blemish in the realm of action. However, on Shabbos Kodesh, when the worlds are included one within the other, even an unlearned person causes a blemish in Atzilut (the highest spiritual realm). According to this, on this holy night, when great lights shine exceedingly and there is a lofty and holy unification, the blemish is significant relative to the sanctity. After the first day of Pesach, which is a state of judgment, the blemish is great. End quote.

Although his words do not directly concern the power of harmful entities on this night, but rather the magnitude of the blemish from sin due to its great sanctity – nonetheless, we can extend this line of thought to the realm of harmful entities and learn that, since we have reached this understanding of the immense sanctity of this night, we can say that even the jealousy of harmful entities towards humans is great on this night, as the person is at a high level at that time, for good or, heaven forbid, otherwise. An example of this: from the words of the Aruch HaShulchan (Even HaEzer, Siman 64, Sif 3), regarding the prohibition for a groom to go out alone, it appears from the Rambam (Chapter 10 of Hilchot Ishut, Halacha 12) that the emphasis is not on merely going out, but on engaging in business. The Aruch HaShulchan writes: "But some of the Rishonim explained that even going out alone without engaging in business is prohibited for a groom in the market, and not specifically the market, but any place where many people are present, so that he should not be seen alone. And in the Gemara (Berachot 54b), our sages said that a groom needs protection, and since he needs protection, he should not go out alone." End quote. And so it is brought in the Gemara: "Rav Yehuda said, three need protection, and they are: the sick, the groom, and the bride. In a Baraita it was taught: the sick, the woman in childbirth, the groom, and the bride. And some say, even a mourner. And some say, even Torah scholars at night." And Rashi there explains: "Protection – from harmful entities. The sick – because his luck is bad, therefore the demon provokes him, etc. The groom and bride and Torah scholars – due to jealousy, the demon provokes them." End quote.

Furthermore, we can connect the significance of this night to the issue of harmful entities in another aspect – just as the merit of fulfilling the commandments of this night increases due to its greatness, so too does the protection from harmful entities grow and strengthen. Conversely, the greater the blemish from sinning on this night due to its greatness, the greater and stronger is the danger from harmful entities to the sinner.

From now on, this is the explanation: Certainly, all of Israel needs to be protected on this night, as stated in the Mechilta. The reason is the great jealousy of the harmful entities and the significant blemish caused by sin. However, how and through what means is the protection achieved? – By dedicating oneself to Heaven, recounting the Exodus from Egypt, singing praises, fulfilling its commandments, and avoiding any sinful thoughts or actions. When a person does so, he is protected on this night from harmful entities more than on other nights, due to the special quality of this night. This is the subject of the discussions in the Gemara and the poskim who determined the status of this night as being protected from harmful entities.

bottom of page