top of page
Small Lev Aharon Logo

Lev Aharon Library

/

מצות סיפור יציאת מצרים

/

דרוש, מוסר ומחשבה

ראשית השעבוד בכפיית הטובה – אף מצד בני ישראל

ונראה לומר דבר חדש, שאף מצידם של בני ישראל היה ראשית השעבוד הזה גמול על כפיות טובה, שאף הם נכשלו בענין הזה של הכרת הטוב בכפרם במידת מה בטובתו של יוסף עמהם.

ונבאר את כוונתינו: הנה, בפרשת ויגש מובאים דברי יוסף לאביו עם הזמנתו שיבא לדור במצרים: "וישבת בארץ גֺשן וגו'" (בראשית מה, י), ושוב כעין זה להלן שם בדבריו לאחיו בטרם בואם לפני פרעה: "ואמרתם אנשי מקנה היו עבדיך מנעורינו ועד עתה גם אנחנו גם אבֺתינו בעבור תשבו בארץ גֺשן וגו'" (שם מו, לד), ו'בעבור' הוא לשון תנאי, מבואר אם כן, שתנאי התנה יוסף עם אחיו בטרם בואם שישיבתם תהיה אך ורק בארץ גושן, ולא יתערבו עם המצריים במקומות מושבותיהם, כדי שלא יושפעו חלילה מרוע מעשיהם. והם קבלו על עצמם את התנאי הזה, כמו שאמרו לפרעה בעמדם לפניו: "ויאמרו אל פרעה לגור בארץ באנו כי אין מרעה לצאן אשר לעבדיך כי כבד הרעב בארץ כנען ועתה ישבו נא עבדיך בארץ גֺשן" (שם מז, ד).

ובאמת שאף פרעה עצמו חפץ בכך משיקוליו שלו, שאף שבפתח דבריו ליוסף אמר: "ארץ מצרים לפניך הוִא במיטב הארץ הושב את אביך ואת אחיך", הרי ששוב חזר ואמר: "ישבו בארץ גֺשן וגו'" (שם, ו). מבואר שאף הוא התנה עמהם שישבו בארץ גושן, כאשר סבר מן הסתם שהתערבותם בתוך האוכלוסיה המקומית עלולה לייצר חיכוכים בשל הבדלי התרבויות.

וכך עשה יוסף הלכה למעשה, כמסופר להלן שם: "ויושֵב יוסף את אביו ואת אחיו ויתן להם אחֻזה בארץ מצרים במיטב הארץ בארץ רעמסס כאשר צוה פרעה". ופירש רש"י: "רעמסס – מארץ גושן היא".

למדנו מכל זה, שהכנסת האורחים הזו שזכו לה בני ישראל היתה כרוכה בתנאי מצד שני המארחים, יוסף ופרעה, שתחום המושב לא יחרוג מגבולות ארץ גושן – ועם זאת רואים אנו למרבה הפלא כיצד כעבור שנים התרופף ענין זה, ובני ישראל ממלאים את הארץ, וכמו שמעיד הכתוב (שמות א, ז): "ובני ישראל פרו וישרצו וגו' ותמלא הארץ אתם". ואף שהאבן עזרא בפירוש הארוך כתב ש'הארץ' האמורה כאן היא ארץ גושן, מכל מקום בפירוש הקצר כתב דהיינו "כל ארץ מלכות מצרים". וכן כתב גם הנצי"ב בהעמק דבר זה לשונו, ותמלא הארץ אֺתם – אם היה הכוונה ארץ גושן, 'מהם' מיבעי, וכן תרגם אונקלוס: 'מנהון', אבל לשון המקרא 'אותם', בא ללמד דלא ארץ גושן לבד שהיה מיוחד לישראל ומלאה מישראל לבד, אלא אפילו כל ארץ מצרים שהיה עיקר ישיבת עם מצרים, מכל מקום מלאה הארץ את ישראל וכו', עכ"ל.

נמצא אם כן, שאף בני ישראל עצמם כפו במידה מסויימת בטובתם של יוסף ופרעה שנהגו בהם במידת הכנסת אורחים, והם, תחת ההכרה בטובתם עברו על תנאם, ויצאו מתוך תחום המושב שהוגדר להם לדור עם שאר המצריים בכל ארץ מצרים.

ויתכן, שלכך רמז הכתוב באמרו: "וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא" (שמות א, ו). וסמך לכך את סיפור התפשטותם בכל הארץ: ובני ישראל וגו' ותמלא הארץ אֺתם" (שם, ז), כאילו אמר, שמתוך שמתו יוסף ואחיו וכל הדור ההוא, שכח הדור החדש את חסדי יוסף והתנאי אשר התנה עמהם, ולכך: "ותמלא הארץ אֺתם", שפרצו מתחום מושבם למלאות את כל ארץ מצרים.

נמצינו למדים, כי ראשיתו של שעבוד מצרים, הן מצדם והן מצד ישראל, נבע ובא מן המידה המגונה הזו של כפיות הטובה, והיא היא טומאת מצרים, וממנה השורש לסרבנותו המחוצפת של פרעה מול דבר ה' ביד משה ואהרן במאמרו "מי ה' אשר אשמע בקלו לשלח את ישראל, לא ידעתי את ה' וגם את ישראל לא אשלח".

Note! Translation is auto generated: Please use with caution

The beginning of the enslavement was in the coercion of good – even from the side of Bnei Yisrael (the Children of Israel).

And it seems possible to suggest a new idea, that even from the perspective of the Israelites, the beginning of this enslavement was a recompense for ingratitude, as they also stumbled somewhat in recognizing the goodness of Joseph's actions toward them.

We shall explain our intention: Behold, in the Parashat Vayigash, the words of Joseph to his father are brought when he invites him to come live in Egypt: "And you shall dwell in the land of Goshen, etc." (Genesis 45:10), and similarly later in his words to his brothers before they come before Pharaoh: "And you shall say, 'Your servants have been cattlemen from our youth even until now, both we and our fathers, so that you may dwell in the land of Goshen, etc.'" (Genesis 46:34). The word 'so that' (בעבור) is a term of condition, thus it is explained that Joseph conditioned their dwelling to be only in the land of Goshen, and not to mix with the Egyptians in their places of residence, so that they would not, Heaven forbid, be influenced by their evil deeds. They accepted this condition, as they said to Pharaoh when standing before him: "And they said to Pharaoh, 'We have come to sojourn in the land, for there is no pasture for the flocks of your servants, for the famine is severe in the land of Canaan. Now, please let your servants dwell in the land of Goshen.'" (Genesis 47:4).

Indeed, even Pharaoh himself desired this for his own reasons. Although at the beginning of his words to Joseph he said, "The land of Egypt is before you; settle your father and your brothers in the best of the land," he later said again, "Let them dwell in the land of Goshen, etc." (Genesis 47:6). It is evident that he also conditioned their dwelling in the land of Goshen, presumably thinking that their mixing with the local population could create friction due to cultural differences.

Thus, Joseph acted practically, as told later: "And Joseph settled his father and his brothers and gave them a possession in the land of Egypt, in the best of the land, in the land of Rameses, as Pharaoh had commanded." Rashi explains: "Rameses – it is part of the land of Goshen."

From all this, we learn that this hospitality that the Israelites received was conditional from both hosts, Joseph and Pharaoh, that the area of residence should not extend beyond the borders of the land of Goshen. Nevertheless, we surprisingly see how over the years this matter weakened, and the Israelites filled the land, as testified by the verse (Exodus 1:7): "And the Israelites were fruitful and multiplied, etc., and the land was filled with them." Even though the Ibn Ezra in his long commentary wrote that 'the land' mentioned here is the land of Goshen, in his short commentary he wrote that it means "the entire land of the kingdom of Egypt." Similarly, the Netziv wrote in Haamek Davar: "And the land was filled with them – if it meant the land of Goshen, it should have said 'by them,' and so Onkelos translated: 'by them,' but the biblical language 'with them' comes to teach that not only the land of Goshen, which was designated for the Israelites and was filled with Israelites alone, but even the entire land of Egypt, which was primarily inhabited by the Egyptians, was filled with Israelites, etc."

Thus, it turns out that the Israelites themselves were somewhat ungrateful for the kindness of Joseph and Pharaoh, who treated them hospitably. Instead of recognizing their kindness, they violated their condition and moved out of the designated area to live with the rest of the Egyptians throughout the land of Egypt.

It is possible that this is what the verse hints at when it says: "And Joseph died, and all his brothers, and all that generation" (Exodus 1:6). And it connects this to the story of their expansion throughout the land: "And the Israelites, etc., and the land was filled with them" (Exodus 1:7), as if to say, because Joseph and his brothers and all that generation died, the new generation forgot the kindness of Joseph and the condition he made with them, and therefore: "the land was filled with them," as they broke out of their designated area to fill the entire land of Egypt.

We learn from this that the beginning of the Egyptian enslavement, from both their side and the Israelites' side, stemmed from this reprehensible trait of ingratitude. This ingratitude is the impurity of Egypt, and from it originates Pharaoh's insolent refusal against the word of God by the hand of Moses and Aaron, saying, "Who is the Lord

bottom of page