top of page
Small Lev Aharon Logo

Lev Aharon Library

/

מצות סיפור יציאת מצרים

/

דרוש, מוסר ומחשבה

תכלית שלימות המעלות

והמהר"ל (גבורות ה' פרק נט) האריך לבאר, כי משמעות 'מעלות' היא, שהקב"ה העלה את ישראל ממעלה למעלה על דרך חמש עשרה מעלות שהיו בעזרה, המרמזות על תכלית השלימות, וזה לשונו, ותבין עוד, כי חמש מעלות הראשונות בעצמם, ידוע שכל אחת יותר מן הקודמות: כי הראשונה היא היציאה בלבד, וכן שעשה בהם שפטים, שהוא יותר מעלה לישראל מאלו היו יוצאים בלא שפטים שעשה בהם. ועוד, כי עשה באלהיהם, שהוא יותר משפטים שעשה בהם, והוא גנאי להם יותר. ועוד הרג בכוריהם, והם נקראים 'ראשית אונם' (דברים כא, יז), וכבר התבאר למעלה, כי המכה בדבר שהוא ראשית, הוא יותר קשה מהכל. ועוד, שנתן להם ממונם, וזה דבר יותר מעלה, שמכל המעלות הראשונות לא קנו ישראל דבר, אבל ונתן להם ממונם קנו ישראל ממון שלהם.

וחמש מעלות האמצעית, כלם גם כן מה שישראל קנו מן המעלה שהיו מתעלים על הטבע, וכל אחת יותר נפלא מן הראשונה: כי קריעת הים הוא מעלה לישראל מה שלא היו בכל המכות במצרים, שהיה הים שהוא אחד ממציאות העולם נחרב ויבש, לא כמו שאר נסים שהיו במצרים שהיו המכות בדברים פרטיים ממציאות העולם, אבל הים, שהוא יסוד המים, אין זה פרטי, ונחרב הים. אף על גב שהכה היאור בדם ובצפרדעים, והארץ בכנים, הפרש גדול יש, שעיקר המכה מה שהיו הכנים שולטים בארץ מצרים, והמכה נקראת כנים, לא הפסד הארץ, כי אין זה חורבן והפסד נחשב לארץ, ומה שהכה היאור אין היאור נחשב כמי הים, כי הים הוא נחשב יסוד המים, עליו אמר הכתוב (תהלים צה, ה) 'אשר לו הים והוא עשהו', וקיבל הים הפסד ונחרב הים, לכך בקוע המים הוא ענין יותר נפלא, שהיתה המכה בדבר שהוא עיקר העולם. לכך במצרים היה פועל באצבע בלבד, כי האצבע מורה על פרטיים, אבל בים היתה המכה ביד, כמו שהתבאר לך הטעם, כי בכל היד המכה כללית ולא פרטית. וכן כל הדברים הנמשכים אחר זה הוראה על מעלה זאת שישראל אינם מסורים תחת טבעי העולם כלל.

וכן העבירנו בתוכו בחרבה, שהוא מעלה בפני עצמו, שאפשר שהיה נשאר קצת מים מן הים, ולא היו עוברים בחרבה, ולא היה בטל שם הים לגמרי, שהרי יש כאן ים עדיין, אבל שהיו עוברים בחרבה הוא מדריגה בפני עצמו, שבטל שם הים. ועוד, שקע צרינו בתוכו, וזהו תוספת מעלה, כי קריעת ים סוף אשר קרע להם הדברים הטבעיים, ואלו שונאיהם של ישראל נטבעו בים, כי דברים הטבעיים נבקעים ונפסדים לפני ישראל והצלתם, ולא עוד אלא פועלים לאבד אויביהם, והנה הם פועלים דבר והפכו וזה יותר בלתי טבעי.

ואחר כך העלה אותם מעלה אחרת, וספק צרכיהם במדבר ארבעים שנה, כלומר, מקום מדבר שהוא בלתי טבעי להיות לאדם שם צרכיו, והקדוש ברוך הוא ספק צרכיהם במדבר ארבעים שנה, שתראה בזה, כי ישראל נוהג עניניהם שלא על פי הטבע, אחר שספק צרכיהם ארבעים שנה, כל כך זמן רב, שתראה מזה כי הנהגתם לגמרי אינה טבעית. ואחר כך האכילם את המן, שהוא מזון אינו טבעי לגמרי, וכמעט שהוא אינו גשמי כלל, שהוא היה נבלע באברים והיה מובדל ומופרש מפחיתת החמרי לגמרי. והנה בחמש מעלות הראשונות לא היה אל ישראל התעלות, כי כלם היו היציאה ממצרים, שאין זה נחשב רק שהיו יוצאים לאור שלמיות המציאות, שקודם זה היו נקראים שהם נבלעים לגמרי, כי אם בחמש מעלות אמצעיות שהם היו התעלות ישראל.

ואחר חמש אמצעיות זכר חמש מעלות קדושות, שעל ידם הדבוק עם השם יתברך: והראשונה מן החמשה, נתינת שבת, מצוה אלהית, והיא הברית בין הקדוש ברוך הוא ובין ישראל, בה יתדבקו בהקדוש ברוך הוא, וזה ידוע. ואחר כך, שקרבם לפני הר סיני, וזה בעצמו הדביקות מה שקרבם לפני הר סיני, גרם להם דבוק בו יתברך, ועל ידי זה פסק זוהמת נחש שבא על חוה, כדאיתא בגמרא (עבודה זרה כב, ב). ויותר מזה, שנתן התורה, הוא דבוק יותר. ויותר מזה, שהכניסם לארץ ישראל, כי הארץ הזאת היא לחלקו של השם יתברך, וכמו שאמרו ז"ל (כתובות קי, ב), 'כל הדר בחוץ לארץ כאלו אין לו אלוה', וזהו הדבוק יותר. ויותר, שבנה להם בית הבחירה, והשם יתברך שוכן אתם לגמרי, עכ"ל המהר"ל.

מתבאר מדבריו כי אין גבול לתודה וההלל שאנו חייבים להודות להשי"ת, שהעלנו מדרגה לדרגה, עד שהביאנו אליו לגמרי, ולא הסתפק בהוצאתנו ממצרים ונתינת התורה והארץ בלבד.

Note! Translation is auto generated: Please use with caution

The purpose of the perfection of virtues

The Maharal (Gevurot Hashem, Chapter 59) elaborates extensively, explaining that the meaning of "steps" is that the Holy One, Blessed be He, elevated Israel from one level to another, akin to the fifteen steps in the Temple courtyard, which allude to the ultimate perfection. This is his wording: "Understand further that the first five steps themselves, it is known that each one is greater than the previous: the first is merely the exodus; similarly, He executed judgments upon them, which is a greater step for Israel than if they had left without the judgments He executed upon them. Additionally, He acted against their gods, which is a greater judgment upon them and a greater disgrace to them. Furthermore, He killed their firstborn, who are called 'the first of their strength' (Deuteronomy 21:17), and it has been explained above that striking something that is the first is the hardest of all. Additionally, He gave them their wealth, which is a greater step, as from all the previous steps, Israel did not acquire anything, but by giving them their wealth, Israel acquired their possessions.

The five middle steps are also those where Israel gained from the elevation above nature, and each one is more wondrous than the first: the parting of the sea is a step for Israel that was not present in all the plagues in Egypt, as the sea, which is one of the elements of the world, was destroyed and dried up, unlike the other miracles that occurred in Egypt where the plagues were in specific elements of the world. However, the sea, being the foundation of water, is not a specific element, and the sea was destroyed. Although He struck the Nile with blood and frogs, and the land with lice, there is a significant difference: the primary plague was that the lice dominated the land of Egypt, and the plague is called lice, not the destruction of the land, as this is not considered destruction and ruin of the land. And what He did to the Nile is not considered like the waters of the sea, as the sea is considered the foundation of water, about which it is said (Psalms 95:5) 'The sea is His, and He made it,' and the sea incurred destruction and ruin. Therefore, the splitting of the waters is a more wondrous matter, as the plague was in an element that is fundamental to the world. Therefore, in Egypt, it was done with a finger only, as the finger indicates specifics, but at the sea, the plague was with a hand, as explained to you, because with the whole hand, the plague is general and not specific. Similarly, all subsequent events indicate this level that Israel is not subject to the natural order of the world at all.

Also, He led us through it on dry land, which is a step in itself, as it is possible that some water might have remained from the sea, and they would not have passed on dry land, and the sea would not have been completely nullified, as there would still be a sea. But passing on dry land is a separate level, as the sea was nullified. Additionally, He drowned our enemies in it, which is an added step, as the splitting of the Red Sea, which split the natural elements, and the enemies of Israel drowned in the sea, as natural elements split and were destroyed before Israel and their salvation. Furthermore, they acted to destroy their enemies, performing an action and its opposite, which is even more unnatural.

Afterwards, He raised them to another level, providing their needs in the wilderness for forty years, meaning a desert place where it is unnatural for a person to have their needs, and the Holy One, Blessed be He, provided their needs in the wilderness for forty years. You can see from this that Israel conducts their affairs not according to nature, after providing their needs for forty years, such a long time, showing that their conduct is entirely unnatural. Afterwards, He fed them the manna, which is a completely unnatural food, almost not physical at all, as it was absorbed into the limbs and was separated and distinguished from all material baseness entirely. In the first five steps, Israel did not have elevation, as all were the exodus from Egypt, which is not considered elevation but merely emerging into the light of the completeness of existence, as before this, they were considered entirely engulfed, but in the five middle steps, Israel had elevation.

After the five middle steps, he mentioned five holy steps, through which they cleaved to the Blessed Name: the first of the five is the giving of the Sabbath, a divine commandment, and it is the covenant between the Holy One, Blessed be He, and Israel, through which they cleave to the Holy One, Blessed be He, and this is known. Afterwards, He brought them before Mount Sinai, and this closeness to

bottom of page