top of page
Small Lev Aharon Logo

Lev Aharon Library

/

שביעי של פסח – שירת הים

/

דרוש, מוסר ומחשבה

הבטחון בבואו של הטוב

נסטה לרגע קט מהענין בו אנו עוסקים בכדי לחדד את הבנת דברי הגר"ח הללו היסודיים, כי הנה, לכאורה לפום ריהטא דבריו אינם מתישבים עם דברי החזון איש, המפורסמים גם הם, שכתב (אמונה ובטחון פרק ב אות א) זה לשונו, טעות נושנת נתאזרחה בלב רבים במושג בטחון. שם בטחון המשמש למידה מהוללה ועיקרית בפי החסידים, נסתובבה במושג חובה להאמין – בכל מקרה שפוגש האדם והעמידתו לקראת עתיד בלתי מוכרע ושני דרכים בעתיד, אחת טובה ולא שניה – כי בטח יהיה הטוב, ואם מסתפק וחושש על היפוך הטוב, הוא מחוסר בטחון. ואין הוראה זו בבטחון נכונה, שכל שלא נתברר בנבואה גורל העתיד אין העתיד מוכרע, כי מי יודע משפטי ד' וגמולותיו יתברך. אבל ענין הבטחון הוא האמון שאין מקרה בעולם וכל הנעשה תחת השמש הכל בהכרזה מאתו יתברך וכו', עכ"ל. ומאחר שלימְדַנו החזון איש, כי אין בכלל חיוב הבטחון לבטוח בבוא הטוב, ממילא פשוט שאין כל הבטחה לבוטח בטוב שאכן כן יבואנו, ואף אם יבטח בכך בכל ליבו ובכל נפשו. ואילו מדברי הגר"ח למדנו שהבוטח בה' בעת צרתו בבטחון מוחלט, מובטח לו שלא ישלוט בו שום כח וינצל.

אכן באמת נראה שאין זו סתירה, שדבריו של הגר"ח עוסקים באדם הנתון במצב של סכנה ונזק קרוב מידם של כל מיני דינין ורצונות אחרים, ועל כך אמר הגר"ח כי סגולה בדוקה להנצל מתגרת ידם של אלו, להסירם מעליו ולמנוע מהם את היכולת לשלוט בו – לקבוע בלבו לאמר הלא ה' הוא האלקים האמתי וכו', שעל ידי ובזכות שהוא יבטל בלבו ביטול גמור את הכוחות והרצונות שבעולם ולא ישגיח עליהם כלל, כן יספיק הוא יתברך בידו שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות הללו. ואין זה משום שהבטחון בטוב מחייב את ההטבה, שזה אינו, וכדברי החזון איש, אלא מהנהגת מידה כנגד מידה, שבאותה המידה שימדוד הוא, בהכרתו כי ה' הוא האלקים אין עוד מלבדו, כך ימדדו עמו, ויסירו מעליו את שליטתו של כל כח שאינו רצונו הפשוט של הקב"ה.

אבל דברי החזון איש עוסקים בכללות עניני העולם, דוגמת בני, חיי ומזוני, ענינים שבהם אף הצד שאינו טוב אינו בא מתחת תגרת ידו של כח או רצון כל שהוא, כך שבהיות האדם בוטח בבוא הטוב אין הוא קובע בלבו לאמר כי הלא ה' הוא האלקים האמתי ואין עוד מלבדו, ואין לכך שום שייכות לסגולת הגר"ח, ועל כן פסק החזון איש את פסוקו כי אין זה מכלל מידת הבטחון, כי מי יאמר לא–ל מה יפעל, והוא, דיין האמת, היודע יצר כל יצוריו, הרואה תכלית דבר מראשיתו, ומחשב את שכרו כנגד הפסדו – גמר אומר, שהנתיב הנדמה בעיני האדם כמוביל אל הטוב, מוליך באמת אל ההפסד, ואילו זולתו המוליך כביכול אל ההפסד, מוביל באמת אל הטוב.

Note! Translation is auto generated: Please use with caution

The confidence in the coming of the good

Let's take a brief detour from the topic we are discussing to clarify the fundamental words of the Gra"ch, because seemingly at first glance, his words do not align with the well-known words of the Chazon Ish, who wrote (Emunah U'Bitachon, Chapter 2, Section 1) the following:

"There is an old misconception that has become ingrained in the hearts of many regarding the concept of Bitachon. The term Bitachon, which serves as a praiseworthy and fundamental trait in the mouths of the Chassidim, has been misconceived as an obligation to believe – in every situation a person faces, when he is confronted with an uncertain future with two possible outcomes, one good and the other not – that certainly the good will happen. And if he doubts and fears the opposite of good, he is lacking in Bitachon. This understanding of Bitachon is incorrect because, unless the future has been revealed through prophecy, the future is undecided. Who knows the judgments of Hashem and His recompenses? However, the true essence of Bitachon is the belief that nothing happens by chance in the world and everything under the sun is decreed by Him, blessed be He, etc." End quote.

Since the Chazon Ish teaches us that it is not included in the obligation of Bitachon to trust that the good will come, it is therefore clear that there is no promise to the one who trusts in the good that it will indeed come, even if he trusts with all his heart and soul. However, from the words of the Gra"ch, we learn that one who trusts in Hashem in his time of trouble with absolute Bitachon is assured that no power will prevail over him, and he will be saved.

Indeed, it seems there is no contradiction. The words of the Gra"ch concern a person in a situation of danger and imminent harm from various forces and desires. Regarding this, the Gra"ch said that a proven remedy to be saved from their grip and to remove them and prevent them from having power over him is to firmly establish in his heart the belief that Hashem is the true God, etc. By nullifying the forces and desires in the world in his heart and not considering them at all, Hashem will ensure that all these forces and desires will be nullified over him. This is not because Bitachon in good necessitates the good, which it does not, as per the Chazon Ish, but rather due to the conduct of measure for measure. In the same measure that he recognizes that Hashem is the true God and there is none besides Him, so too will it be measured for him, and all powers that are not the simple will of Hashem will be removed from him.

However, the words of the Chazon Ish deal with general worldly matters, such as children, life, and livelihood. These matters, where even the side that is not good does not come from the control of any force or desire. Therefore, when a person trusts in the coming of the good, he does not establish in his heart the belief that Hashem is the true God and there is none besides Him, which has no connection to the remedy of the Gra"ch. Hence, the Chazon Ish ruled that it is not part of the trait of Bitachon, for who can tell Hashem what to do? He is the true judge, knowing the nature of all His creations, seeing the end of a matter from its beginning, and calculating the reward against the loss. He concludes that the path that appears to a person to lead to good truly leads to loss, while the other path, which seemingly leads to loss, truly leads to good.

bottom of page