top of page
Small Lev Aharon Logo

Lev Aharon Library

/

שביעי של פסח – שירת הים

/

דרוש, מוסר ומחשבה

ה' יִמְלֺךְ לעֺלם ועד' – בלשון עתיד בלבד

נשוב לעניננו: נראה, שיש לישב את הענין הזה – עיסוקה של השירה במאורעות שעדיין לא אירעו – בדרך נוספת. אכן בטרם נעשה זאת, נקדים ונציג קושיות נוספות שיש להקשות בענין:

בסוף השירה נאמר: "ה' יִמְלֺךְ לעֺלם ועד". ויש לדקדק, מדוע נאמר כן בלשון עתיד, ולא 'מֶלֶךְ', בלשון הוה, או 'מָלָךְ' בלשון עבר, וכפי שאנו אומרים בתפילה (פסוקי דזמרה, 'יהי כבוד'): "ה' מֶלֶךְ, ה' מָלָךְ, ה' יִמְלֺךְ לעֺלם ועד". והנה, אונקלוס תרגם באמת: "ה' מלכותיה קָאֵים לעָלַם ולעָלְמֵי עָלְמַיָא" – תיקן בכך את כוונת הפסוק מלשון עתיד, ללשון עבר הוה ועתיד, שלפי תרגומו משמעות הדברים הינה, שמלכותו של ה' עומדת, קיימת וְהֺוָה לעולם ולעולמי עולמים, דהיינו הֺוֶה תמידי, שיש בכללו הן עבר, הן הוה, והן עתיד. וכן פירש הרמב"ן בטעם דברי אונקלוס, זה לשונו, ואונקלוס נתיירא ממנו בעבור שהמלכות לאלהים היא לעולמי עד, ולפיכך עשאו לשון הוה, "ה' מלכותיה קאים לעלם ולעלמי עלמיא'", כדרך, "מלכותך מלכות כל עולמים" (תהלים קמה, יג) וכו', עכ"ל. ויתכן שזהו הטעם לכך שבקדושת ובא לציון שאומרים מידי יום, אנו מוסיפים לתרגם אף את הפסוק הזה, "ה' יִמְלֺךְ לעֺלם ועד", כדרך שמתרגמים את שני פסוקי הקדושה, "קדוש קדוש וגו'", ו"ברוך כבוד וגו'" – כי אנו יראים לבל יישמע חלילה שכביכול אין מלכותו של ה' הֺוָה תמיד.

אכן, הרמב"ן עצמו הסתייג מן ההקפדה הזו, שכתב על דברי אונקלוס זה לשונו, ולא הבינותי דעתו בזה, שהרי כתוב: "יהי כבוד ה' לעולם" (תהילים קד, לא). "וימלא כבודו את כל הארץ" (שם עב, יט). "יתגדל ויתקדש" (נוסח הקדיש). "יאמן ויגדל שמך" (דברי הימים א יז, כד) וכו', עכ"ל. ועוד נשוב בעז"ה להלן לדבריו. ובאמת שאף לפי דעת אונקלוס עצמו עדיין קשה, שהרי בני ישראל לא אמרו כדבריו, ומאחר ולדעתו הדברים צריכים תיקון, אם כן מדוע באמת לא אמרום בני ישראל באופן מתוקן.

וכעין זה יש להקשות על דברי המכילתא (מסכתא דשירה פרשה י), שנמצא שם בזה הלשון, ה' ימלוך לעולם ועד – רבי יוסי הגלילי אומר, אילו אמרו ישראל על הים 'ה' מֶלֶך לעולם ועד', לא היתה אומה ולשון שולטת בהן לעולם, אלא אמרו 'ה' ימלוך לעולם ועד', לעתיד לבא וכו', ע"כ. ומבואר, שלדעתו היה דברם באופן הזה שלא כהוגן, ואם כן קשה כנ"ל, שמדוע באמת התבטאו בני ישראל באופן שאינו מתוקן. והתמיהה הזו היא אחת שיש בה שתים: ראשית, על סברתם, שהלא בודאי היו הם, ומשה שעמד בראשם, חכמים ומביני דבר לא פחות מחכמינו הקדושים שהעבירו עליהם את שבט בקורתם, ואם כן מה ראו באמת לומר כפי שאמרו. ושנית, שהרי ברוח הקודש נאמרו הדברים, וכיצד יתכן אם כן שתפול בהם טעות.

Note! Translation is auto generated: Please use with caution

"The Lord will reign forever and ever" – only in the future tense.

Let's return to our topic: It appears that the matter—poetry dealing with events that have not yet occurred—can be resolved in another way. However, before doing so, let's present additional questions that need to be asked on this matter:

At the end of the song, it says: "The Lord will reign forever and ever." One should scrutinize why it is said in the future tense, and not 'King' in the present tense, or 'reigned' in the past tense, as we say in prayer (Pesukei Dezimra, 'Yehi Kavod'): "The Lord is King, the Lord was King, the Lord will reign forever and ever." And indeed, Onkelos translated it as: "The Lord's kingdom stands forever and forever," thus correcting the intent of the verse from future tense to a tense encompassing past, present, and future. According to his translation, the meaning is that the kingdom of the Lord stands, exists, and is forever, which includes past, present, and future. Similarly, Ramban explained Onkelos' words, stating: "Onkelos feared it because the kingdom belongs to God forever, and therefore he made it present tense, 'The Lord's kingdom stands forever and forever,' as in, 'Your kingdom is a kingdom for all ages' (Psalms 145:13)," etc. And it is possible that this is the reason why in Kedushah and Uva Letzion, which we say daily, we also translate this verse, "The Lord will reign forever and ever," in the same way we translate the two verses of Kedushah, "Holy, Holy, Holy," and "Blessed be the glory," because we fear lest it be heard, God forbid, that the kingdom of the Lord is not always existent.

However, Ramban himself was cautious about this precision, writing on Onkelos' words: "I did not understand his opinion in this, as it is written: 'May the glory of the Lord endure forever' (Psalms 104:31). 'And let His glory fill the whole earth' (Psalms 72:19). 'May His great name be exalted and sanctified' (Kaddish text). 'May Your name be established and magnified' (1 Chronicles 17:24)," etc. And we will return to his words below, with God's help. Indeed, according to Onkelos' own opinion, it is still difficult, for the Israelites did not say as he did, and if the words needed correction according to him, then why did the Israelites not say it in a corrected manner?

Similarly, one can question the words of the Mekhilta (Masechta D'Shira, Parasha 10), where it says: "The Lord will reign forever and ever—Rabbi Yossi the Galilean says, if Israel had said at the sea 'The Lord is King forever and ever,' no nation or tongue would have dominated them ever, but they said 'The Lord will reign forever and ever,' referring to the future," etc. It is explained that in his opinion, their expression was not appropriate, and if so, it is difficult as mentioned above, why indeed the Israelites expressed themselves in an uncorrected manner. This question has two aspects: Firstly, regarding their reasoning, for they, and Moses who stood at their head, were certainly wise and understanding no less than our holy sages who criticized them, and if so, what made them say as they did. Secondly, the words were spoken with divine inspiration, so how is it possible that there would be an error in them?

bottom of page