top of page
Small Lev Aharon Logo

Lev Aharon Library

/

שביעי של פסח – שירת הים

/

דרוש, מוסר ומחשבה

יישוב כל השאלות

ומכאן נבוא ליישוב השאלות ששאלנו, על התיחסותה של השירה למאורעות העתידיים. על הפסוק "ה' יִמְלֺךְ לעֺלם ועד" שנאמר בלשון עתיד, ולא 'מֶלֶךְ' בלשון הוה או 'מָלָךְ' בלשון עבר. ועל כפילות הלשון 'ויאמרו לאמר'.

כי מאחר ולפי דברינו, השירה היא גלישת האושר הגודש את הלב החוצה, נמצא אם כן, שהשירה ביסודה היא שירת הלב, ואילו שירת הפה היא גלישתה והתפרצותה של שירת הלב דרך כלי הדבור. וניתן אם כן להגדיר ולומר, שבכל שירה ישנן בעצם שתי אמירות, אמירת הלב, ואמירת הפה. ועל כן תיכון היטב כפילות לשון הפסוק 'ויאמרו לאמר' – כי אכן שתי אמירות היו שם: 'ויאמרו', בלבם, כי שר ליבם בקרבם את שירת האושר הפנימי. ומתוך כך: 'לאמר'. כי גם התפרצו השמחה והאושר הללו החוצה, בנביעה של שירה.

ובכך ניתן להסביר את אופן כתיבת השירה בספר התורה, אריח על גבי לבנה, צורת כתיבה שיש בה רווחים חלקים מרובים – כי זאת בכדי לרמז, שמעבר לשירה שנאמרה ונכתבה, עוד יש שירה שלמה שלא נאמרה ולא נכתבה – שירת הלב, ובכדי לעמוד עליה יש להתבונן במה שלא נכתב, במה שטמון ברווח ש'בין השיטין'...

והנה, לפי דרך דברינו, הרי שעיקר אמירת השירה לא היתה ההודאה על הנס, אלא הבעת הרגש של 'זה א–לי ואנוהו' שגדש את הלב ועבר את גדותיו. שהקב"ה נתגלה על הים לעיני כל ישראל, עד שאפילו הקטנים יונקי השדים, ופשוטי העם עד השפחות היו מראים באצבע ואומרים זה א-לי ואנוהו (ראה סוטה ל, ב ומכילתא מסכתא דשירה פרשה ג), וההתגלות האלקית הזו, והדביקות העצומה שזכו לה כלל ישראל עד הקטן שבקטנים, היא זו שהתפרצה באמירת השירה, ולאו דוקא רגש ההודאה על הנס. ומאחר וכן, מובן מדוע שרו כבר עתה על התגלות מלוכת ה' בעת כניסתם לארץ [כדעת הרשב"ם הנ"ל] ובהשראת שכינתו בבית המקדש [כפירוש האבן עזרא הנ"ל], כי הכל ענין אחד עם כללות ענין השירה שהוא על ההכרה במציאות ה' והדביקות בו. ומאחר והדבקות הזו היא הֺוָה כעת, ממילא החיבור לה את ההתגלויות העתידות להיות בעתיד בארץ ישראל ובבית המקדש אינו כשירה על העתיד, אלא על ההוה.

ומן הטעם הזה ציוו בני ישראל את דורותיהם לומר את השירה הזו בכל יום – לא כהודאה על ניסי יציאת מצרים, אלא מפני הבעת רגשות הקודש הטמונה בה, זאת רצו ישראל להנחיל לבניהם אחריהם, שיזכו לחוות, או לכל הפחות 'לטעום', מידי יום, את הרגשות הקדושים הללו שחוו אז, את מילוי הלב בדביקות בו יתברך ואת האושר הגדול הכרוך בכך. וזהו גם טעם אמירת השירות בבית המקדש ביום השבת, להגדיל ולהעצים ביום הקדוש הזה את רגשות הקודש ההם, ולהתענג בתענוגים באושר הטמון בהם.

וזה הוא גם ענינה של אמירת 'ה' ימלוך לעולם ועד' בלשון עתיד ולא בלשון עבר, כי כלפי הכרתם את אמיתתו אמרו כן, וזה נתחדש אך עתה.

Note! Translation is auto generated: Please use with caution

Resolution of all questions

And from here we will come to resolve the questions we asked about the relationship of the song to future events. Regarding the verse "The Lord will reign forever and ever," which is said in the future tense, and not 'Melech' (King) in the present tense or 'Malach' (reigned) in the past tense. And about the repetition of the phrase 'and they said, saying.'

Because, according to our words, the song is the overflow of happiness that fills the heart and spills out, it follows that the song is fundamentally a song of the heart, while the song of the mouth is its overflow and eruption through the instrument of speech. Therefore, it can be defined and said that in every song there are essentially two statements: the statement of the heart and the statement of the mouth. Hence, the repetition in the verse 'and they said, saying' is well-founded – because indeed there were two statements there: 'they said,' in their hearts, as their hearts sang within them the song of inner happiness. And consequently: 'saying.' As this joy and happiness also erupted outwardly, in a spring of song.

This also explains the manner of writing the song in the Torah scroll, brick upon brick, a form of writing that includes many blank spaces – to hint that beyond the song that was said and written, there is yet an entire song that was not said and not written – the song of the heart. To grasp it, one must contemplate what was not written, what is hidden in the space 'between the lines'...

And behold, according to our way of thinking, the primary statement of the song was not the acknowledgment of the miracle, but the expression of the feeling of 'This is my God, and I will glorify Him' that filled the heart and overflowed its banks. When the Holy One, Blessed be He, revealed Himself at the sea to the eyes of all Israel, even the infants and the simple people, even the maidservants, would point with their fingers and say, 'This is my God, and I will glorify Him' (see Sotah 30b and Mekhilta de-Rabbi Yishmael, Shirata 3). This divine revelation, and the immense attachment that all Israel achieved, even the smallest of the small, is what erupted in the singing of the song, not necessarily the feeling of gratitude for the miracle. And since this is so, it is understood why they sang already now about the revelation of God's kingship when they enter the land [according to the Rashbam mentioned above] and the resting of His Shekhinah in the Temple [as per the commentary of Ibn Ezra mentioned above], for all this is one matter with the entirety of the song's theme, which is about the recognition of God's existence and attachment to Him. And since this attachment is present now, the connection to the future revelations in the land of Israel and in the Temple is not a song about the future, but about the present.

For this reason, the Children of Israel commanded their generations to recite this song every day – not as a thanksgiving for the miracles of the Exodus from Egypt, but because of the sacred feelings embedded in it. This, Israel wanted to bequeath to their descendants, that they would merit to experience, or at least 'taste,' these sacred feelings daily, the filling of the heart with attachment to the Blessed One and the great happiness associated with it. This is also the reason for the recitation of the songs in the Temple on Shabbos, to enhance and magnify these sacred feelings on this holy day and to delight in the pleasures and happiness contained within them.

And this is also the reason for saying 'The Lord will reign forever and ever' in the future tense and not in the past tense, because regarding their recognition of His truth, they said so, and this was only now renewed.

bottom of page