top of page
Small Lev Aharon Logo

Lev Aharon Library

בירורים בגדרי ודיני מצות סיפור יציאת מצרים

/

מצות סיפור יציאת מצרים

/

הלכה ומנהג

מגיד – הגדה

לשון הרמב"ם (פרק ז מהלכות חמץ ומצה הלכה ה): "ודברים האלו כולן הן הנקראין הגדה".

ובשלחן ערוך הרב (אורח חיים סימן תעג סעיף מג) חילק, דיש נוסח שמחויבים לאומרו מעיקר הדין, ויש שהוא מצד מנהג, וזה לשונו, ועיקר נוסח ההגדה שתקנו חכמים חובה על הכל, הוא מתחילת 'עבדים היינו', עד 'הרי זה משובח', ואחר כך, 'מתחלה עובדי עבודה זרה היו אבותינו כו'', עד סוף דרוש פרשת 'ארמי אובד אבי', ואחר כך, 'פסח שהיו אוכלין כו', מצה זו כו', מרור זה כו', בכל דור ודור כו', ואותנו הוציא משם כו', לפיכך כו', עד ברוך אתה ה' גאל ישראל'. ושאר כל נוסח ההגדה הוא מנהג שנהגו כל ישראל מדורות הראשונים, עכ"ל. ואולי תלוי הדבר, אם אמירת ההגדה נחשבת כהלל, דאז צריך נוסח קבוע כהלל, וכדפירש רש"י (שופטים ו, יג) אודות גדעון: "אמש הִקְרני אבא בצאת ישראל ממצרים".

והחתם סופר (דרשות לפסח תקסב ד"ה מצוה) כתב לא לספר על ידי פלפול: "מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים. כבר כתבתי, כי ענין הסיפור איננו לפלפל בהלכה, כי הפלפול הוא ברור הקליפות מהקדושה, ולזה בכל הלילות אנו אוכלין חמץ ומצה, כי חמץ גמטריא חלק, רמז על מחלוקת הפלפול אויבים בשער על מנת להעשות מצה שלום בסופו, מצה גמטריא קהל היפך המחלוקת, כי בסוף נעשו אוהבים זה לזה. אמנם הלילה הזה, ליל שמורים, אין אחיזה לקליפה, כלו מצה ושלום, ורק אך לספר בניסי ה' ונפלאותיו". ולמעשה נהג החתם סופר כמו שכתוב במנהגים שלו (פסח אות טו): "כל אריכתו היה עם הילדים והילדות הצעירים, ותרגם להם כל תיבה ותיבה בהגדה וביאר תוכן הענין, ולא אמר שום דרוש כלל".

והגרי"ש פסק, דגם פלפול טוב לסיפור יציאת מצרים.

ונאמרו כמה פירושים במשמעות לשון הגדה. בספר חסידים פירש, דהוא מלשון מגדים. והוא כפירוש רש"י (דברים פרק לג פסוק יג): "ממגד – לשון עדנים ומתק". והאבודרהם (סדר ההגדה ופירושה) כתב: "ונקראה הגדה, על שם 'והגדת לבנך ביום ההוא וכו'' (שמות יג, ח). ועוד, מפני שמגיד בה ענין יציאת מצרים, הנסים ונפלאות שעשה עמנו הקדוש ברוך הוא באותו זמן. ויש מפרשים הגדה, שהוא לשון הודאה ושבח להקב"ה על שהוציאנו מארץ מצרים, כמו שמתרגם בירושלמי הגדתי היום לה' אלהיך (דברים כו, ג) – 'שבחית יומא דין'. וכן תרגמו רבינו סעדיה בעַרַב".

ולפי זה, יסוד ההגדה להודות ולשבח להשי"ת מתוך הכרת הטוב על הניסים והנפלאות והגאולה.

והרי את ההגדה דורשים מפרשת מקרא בכורים, שכל ענינם הכרת הטוב. וכן מצינו הלשון "להגיד בבקר חסדך" (תהילים צב, ג), שענינה להודות על הטוב והחסד. וכן איתא בברכות (יב, א), שיש לומר בבוקר 'אמת ויציב' מטעם 'להגיד בבקר חסדך', ופירש רש"י לשבח לקב"ה על יציאת מצרים. וכן מצינו בלשון הרמב"ם (ספר המצוות מצוה קנז), שכלל לשון הודאה במצות סיפור יציאת מצרים, וכן בלשון החינוך (מצוה כא). ובמדרש שוחר טוב (תהלים מד) איתא, וכשנגאלו ישראל למען תספר ליתן שבח למקום.

והאדמו"ר מבעלז זי"ע פירש, דהוא מלשון איגוד, שמקשר את האב לבן ואת הבן לאב. והנצי"ב פירש, שהוא לשון משיכה, כלשון התרגום על 'וימשכו' (בראשית לז, כח) – 'ונגידו'. וכן נראה מדברי החתם סופר (הגדה של פסח ד"ה כהא לחמא): "אמנם ענין הקריאה הוא היות כי הסעודה הלזו עיקרה לדרוש ברבים ניסי ה' ונפלאותיו ולהמשיך רבים לעבודתו".

והא דנקטו ברמזי הסדר לשון מגיד, ולא הגדה, מדויק לפי דברי הרמב"ם בספר המצוות (עשה קנז), שיש מצוה על האב לספר לבן מדכתיב 'והגדת לבנך', ורק אם אין לו בן מספרים זה לזה מדכתיב (שמות יג, ג) 'זכור את היום הזה'.

כתב ביסוד ושורש העבודה (חלק ג שער ט פרק ו), שצריכין לומר הרמזים [קדש, ורחץ וכו'] בפה מלא, כי טמונים בהם ענינים גבוהים.

Note! Translation is auto generated: Please use with caution

Magid – Haggadah

The language of the Rambam (Mishneh Torah, Chapter 7 of Laws of Chametz and Matzah, Halacha 5): "And all these things are called the Haggadah."

In the Shulchan Aruch HaRav (Orach Chayim, Chapter 473, Section 43), it is divided that there is a text that must be said by the letter of the law, and there is one from the perspective of custom, and this is its language. The primary text of the Haggadah that the Sages instituted as obligatory for everyone is from 'Avadim Hayinu' until 'Harei Zeh Meshubach', and then 'Mitechila Ovdei Avodah Zarah Hayu Avoteinu,' until the end of the exposition of the passage 'Arami Oved Avi,' and then 'Pesach Shehayu Ochlim,' 'Matzah Zu,' 'Maror Zeh,' 'Bekol Dor Vador,' 'V'otanu Hotzi Misham,' therefore,' until 'Baruch Atah Hashem Ga'al Yisrael.' The rest of the text of the Haggadah is a custom that all of Israel has practiced from the early generations, etc. Perhaps it depends on whether the recitation of the Haggadah is considered praise, as then a fixed text like the Hallel is required, as Rashi explains regarding Gideon: "Last night, my father was called" when Israel left Egypt.

The Chatam Sofer wrote in his Pesach discourses that one should not recount through pilpul (hair-splitting analysis): "It is a commandment for us to recount the Exodus from Egypt. I have already written that the matter of recounting is not to analyze halachically, for such analysis is clearly from impurity, and therefore on all nights we eat chametz and matzah, for chametz is gematria of division, hinting at the dispute of the enemies in the gate in order to become the matzah of peace in the end, matzah is the gematria of the opposite of division, for in the end, they became loving towards each other. However, this night, the night of vigil, has no hold on impurity, all matzah and peace, only to recount the wonders of the Lord and His miracles." In practice, the Chatam Sofer behaved as written in his customs: "All his length was with the young boys and girls, and he translated every word of the Haggadah for them and explained the content of the matter, and did not say any exposition at all."

The Ga'ri"sh ruled that even pilpul is good for recounting the story of the Exodus from Egypt.

Several interpretations have been given for the meaning of the language of the Haggadah. In the book Chasidei, it was explained as from the word "megadim." This is similar to Rashi's explanation (Deuteronomy 33:13): "From 'megad' - meaning delicacies and sweet." The Abarbanel (Seder Hagadah U'feyrusha) wrote: "And it is called the Haggadah, from the verse 'And you shall tell your son on that day,' (Exodus 13:8). Furthermore, because it tells of the matter of the Exodus from Egypt, the miracles and wonders that the Holy One, blessed be He, did for us at that time. Some explain the Haggadah as a language of acknowledgment and praise to the Almighty for taking us out of the land of Egypt, as translated in the Jerusalem Talmud Hagadati today to the Lord your God (Deuteronomy 26:3) - 'you praised the day of judgment.' So too, Rabbi Saadia translated it in Arabic."

According to this, the foundation of the Haggadah is to acknowledge and praise the Almighty out of gratitude for the miracles, wonders, and redemption. The Haggadah is derived from the section of the first fruits, as their entire purpose is gratitude. We also find the language "to tell of Your kindness in the morning" (Psalms 92:3), which means to thank for the good and kindness. This is also mentioned in Berachot (12a), that one should say "emet v'yatziv" in the morning because of "to tell of Your kindness in the morning," and Rashi explained it as praise to the Holy One, blessed be He, for the Exodus from Egypt. This is also found in the language of the Rambam (Sefer Hamitzvot, Positive Commandment 137), which includes the language of acknowledgment in the commandment of recounting the Exodus from Egypt

bottom of page