top of page
Small Lev Aharon Logo

Lev Aharon Library

/

עשרת המכות

/

דרוש, מוסר ומחשבה

פרסום אמונת ה'

וכן פירשו עוד גדולי המפרשים, כי המכות באו לפרסם את אמונת ה'. האברבנאל (שמות ז, סוף פסוק ג) כתב: "אמנם אמרו 'וידעו מצרים כי אני ה'', הוא לתת הסיבה למה הרבה באותות ההן. ואמר, שיהיה זה כדי שידעו מצרים כי אני ה', ולא כמו שאמר פרעה, 'מי ה' אשר אשמע בקולו'. ובזה גילה שהיו במצרים הרבה אנשים כופרים במציאות האל ובהשגחתו ויכלתו, כמו שיתבאר אחר זה, ולזה באו המכות מכוונות לאמת ולפרסם האמונות האמתיות ההמה". ובהמשך שם (פסוק ח) פירש, שפרעה כפר בשלשה דברים. האחד, כי הבורא קדם לטבע. השני, כי הבורא משגיח על הברואים לתת לאיש כדרכיו. והשלישי, כי הבורא יכול לשנות את הטבע כרצונו. ובאו עליו מכת הדם הצפרדע והכינים להוכיח לו כי ה' מושל ביסודות הטבע. ואחר כך באו הערוב הדבר השחין, להראותו, כי בכח ה' לשלם לאיש כפי מעלליו. ואחר כך באו הברד הארבה והחשך, להראות לו, כי ה' יכול לשנות את סדרי הטבע כרצונו.

ופירש את דבריו הכלי יקר (שמות ז, יז), כי מכת הדם הלקתה את היאור שהיה מאלילי מצרים, והצפרדע שיצאה מהיאור קדשה את שם ה' על ידי שנכנסו לתנורים, ובמכת כינים הודו החרטומים כי אצבע אלקים היא והמליכו שמו יתברך, וכל זה מורה כי מציאות השי"ת היא אמת. ובמכת הערוב ראו הכל איך ה' מפלה בין מצרים לבין ישראל, שהחיות נכנסו למצרים ובאו רק אל המצריים, ומגפת הדבר פגעה רק במקנה מצרים, והשחין, בא מן האבק שהתפזר בכל ארץ מצרים, ובכל זאת פגע רק במצריים, וזו הוכחה על השגחת ה' בברואים לתת לכל אחד את המגיע לו. והמכות האחרונות באו לאמת את יכולת ה' למשול בטבע ולשנותו כחפצו.

והריטב"א כתב (הגדה של פסח) על הסימנים שנתן רבי יהודה בעשר המכות וזה לשונו, יש אומרים, כי פרעה היה כופר במציאות הא–ל יתברך ובהשגחה ובנבואה. ושלוש ראשונות נעשות לאמת המציאות. ושלוש שניות לאמת ההשגחה. ושלוש אחרונות לאמת הנבואה. ולכן אמר בשלוש הראשונות 'כי אני ה'' (שמות ז, יז), כלומר, כי תכיר מציאותי. ובשניים שבאו לאמת ההשגחה אמר, 'כי אני ה' בקרב הארץ' (שם ח, יח), רצה לומר, שתדע שאני משגיח, כי שם נראית השגחתי. ובשלוש האחרונות, שבאו לאמת הנבואה, אמר, 'ואשר לא שם לבו אל דבר ה'' (שם ט, כא), 'הירא את דבר ה'' (שם, כ), 'העתירו אל ה'' (שם, כח), עכ"ל.

וכעין זה כתב בתולדות אדם (הגדה של פסח), כי על ידי מכות דם צפרדע וכינים, הודה פרעה במציאות ה', ועל ידי מכות ערוב, דבר ושחין, הודה בהשגחת ה', ועל ידי ברד, ארבה, חושך ובכורות, הודה ביחוד ה'.

ועל פי זה יעלה כפתור ופרח פירושו של מרן הסטייפלר (חיי עולם פרק טו), שכל מכה הורתה על נקודה אחרת באמונת ה', וזה לשונו, הנה, כל האותות והמופתים שעשה השם יתברך במצרים על ידי משה רבינו עליו השלום, היה בכדי לפרסם שהבורא יתברך שליט בעולמו ומושל בכל, כדכתיב (שמות ט, טו–טז), "כי עתה שלחתי את ידי ואך אותך ואת עמך בדבר". "ואולם בעבור זאת העמדתיך בעבור הראותך את כֺחי ולמען ספר שמי בכל הארץ". ולכן היו מכות רבות ושונות, אף על פי שבמכה אחת היה אפשר להכניע את פרעה, שתתמיד המכה ההיא עד בלי נשוא.

במכת דם ראו, שהשם יתברך שליט על המים. וכן בקריעת ים סוף, שמימי הים נצבו כמו נד (שם טו, ח), והמים להם חומה מימינם ומשמאלם (שם יד, כב).

ובמכת צפרדעים ראו, שהשם יתברך שליט על בריות שבמים, כדכתיב (שם ז, כח), "ושרץ היאור צפרדעים".

במכת ערוב ראו, שהשם יתברך שליט על חיות הארץ.

ובמכת ארבה ראו, שהשם יתברך שליט על בריות המעופפים, שכולם עושים רצונו יתברך שמו וגזירתו, נגזר שיבאו בהמוניהם להשחית, במצרים באו, ולגושן, מקום מושב בני ישראל, לא העיז אף אחד לבוא, את הגבול שמרו כולם, כי כן פקד בורא עולם יתברך שמו. במכת ארבה, מלבד שראו שהקדוש ברוך הוא שליט על הבריות המעופפות, ראו גם כן שהשם יתברך שליט על הרוח, כי הארבה בא ברוח קדים עזה (שם י, יג), וכשהעתיר משה רבינו להסירו, נעתק והלך על ידי רוח ים חזק מאוד, כמבואר בפרשה (שם, יט).

במכת דבר ראו, שהשם יתברך שליט על חיי הבעלי חיים. נגזר על מקנה מצרים שימותו – מתו, וממקנה בני ישראל לא מת אחד (שם ט, ז).

ובמכת בכורות ראו, שהשם יתברך שליט על חיי האדם. בכורות מצרים מתו כולם בשעה אחת, כמו שהתרה משה רבינו עליו השלום בשם ה', ובכורי ישראל חיו.

ובמכת כנים ראו, שהשם יתברך שליט על האדמה והבריות המתהווים ממנה, כי עפר הארץ נהפך והיה לכנים, ופגעו רק במצריים ולא בישראל (שם ח, יב).

במכת שחין ראו, שבריאוּת האדם ותחלואותיו הכל ביד השם יתברך. נגזר שילקו בשחין מצרים, ולקו, ולבני ישראל לא פגע השחין, כי הכל בגזרתו יתברך שמו.

ובמכת חושך ראו, שהבורא יתברך הוא המאיר לארץ, בגזרתו יתברך שמו המאורות מאירים, ובגזרתו יתברך שמו לא יאירו, וימש חשך (שם י, כא).

ובמכת ברד שהיו שלש דברים, מטר, ברד ואש מתלקחת, 'ותהלך אש ארצה' (שם ט, כג). ראו, שהשם יתברך הוא השולח עננים להמטיר על הארץ, ובגזרתו נהפכים לברד, וראו שהאש והמים עשו שלום לקיים גזירתו יתברך, כדפירש רש"י ז"ל (שם, כד).

מיהו, מדברי הרמב"ן שהבאנו לעיל עולה, כי מופתי המכות פרסמו, מלבד עצם האמונה בה', גם את השגחת ה' לתת שכר ועונש כפי מעשי ומעללי הבריות.

Note! Translation is auto generated: Please use with caution

Proclaiming Faith in Hashem

Additionally, the great commentators explained that the plagues came to publicize belief in God. The Abarbanel (Exodus 7, end of verse 3) wrote: "Indeed, when it is said 'The Egyptians will know that I am the Lord,' it is to provide the reason for the abundance of signs. He said it would be so that the Egyptians may know that I am the Lord, not as Pharaoh said, 'Who is the Lord that I should listen to His voice.' This reveals that there were many people in Egypt who denied the existence of God, His providence, and His power, as will be explained later, and thus the plagues came to confirm and publicize those true beliefs." Later on (verse 8), he explained that Pharaoh denied three things: first, that the Creator preceded nature; second, that the Creator oversees His creations to reward individuals according to their ways; and third, that the Creator can change nature at will. The plagues of blood, frogs, and lice came to prove to him that the Lord rules over the elements of nature. Then, the plagues of wild animals, pestilence, and boils came to show him that the Lord has the power to reward individuals according to their deeds. Lastly, the plagues of hail, locusts, and darkness came to show him that the Lord can change the order of nature at His will.

The Kli Yakar (Exodus 7:17) interpreted that the plague of blood afflicted the Nile, which was one of the idols of Egypt, and the frogs that emerged from the Nile sanctified the name of God by entering the ovens. During the plague of lice, the magicians admitted that it was "the finger of God" and acknowledged His divine sovereignty, all of which indicate the truth of God's existence. In the plague of wild animals, everyone saw how the Lord differentiated between the Egyptians and the Israelites, as the wild animals entered Egypt and only affected the Egyptians. The pestilence struck only the livestock of Egypt, and the boils came from dust that spread throughout the land of Egypt but only afflicted the Egyptians, proving God's providence in giving everyone their due. The final plagues confirmed God's ability to rule over nature and change it as He wills.

The Ritba wrote (Haggadah of Pesach) about the signs given by Rabbi Yehuda in the ten plagues, saying that Pharaoh denied the existence of God, His providence, and prophecy. The first three plagues were to confirm God's existence. The next three plagues were to confirm His providence. The last three plagues were to confirm prophecy. Therefore, he said in the first three plagues 'that I am the Lord' (Exodus 7:17), meaning, recognize My existence. In the next three plagues, which were to confirm providence, he said, 'that I am the Lord in the midst of the earth' (Exodus 8:18), meaning, recognize that I oversee, for My providence is evident there. In the last three plagues, which were to confirm prophecy, he said, 'those who did not heed the word of the Lord' (Exodus 9:21), 'those who feared the word of the Lord' (Exodus 9:20), 'Pray to the Lord' (Exodus 9:28).

Similarly, in Toldot Adam (Haggadah of Pesach), it is written that through the plagues of blood, frogs, and lice, Pharaoh acknowledged God's existence. Through the plagues of wild animals, pestilence, and boils, he acknowledged God's providence. Through the plagues of hail, locusts, darkness, and the death of the firstborn, he acknowledged God's uniqueness.

Accordingly, the explanation of Maran the Steipler (Chayei Olam, Chapter 15) is fitting, which states that each plague demonstrated a different aspect of belief in God. Here are his words: All the signs and wonders that the Lord performed in Egypt through Moses our teacher, peace be upon him, were to publicize that the Creator, blessed be He, is the ruler of His world and governs everything, as it is written (Exodus 9:15-16), "For now I could have stretched out My hand and struck you and your people with a plague... But I have raised you up for this very purpose, that I might show you My power and that My name might be proclaimed in all the earth." Therefore, there were many and varied plagues, even though one plague could have subdued Pharaoh if it persisted until it was unbearable.

In the plague of blood, they saw that the Lord rules over the waters. Similarly, during the splitting of the Sea of Reeds, the waters stood like a wall (Exodus 15:8), and the waters were a wall to them on their right and on their left (Exodus 14:22).

In the plague of frogs, they saw that the Lord rules over the creatures in the waters, as it is written (Exodus 7:28), "The Nile will teem with frogs."

In the plague of wild animals, they saw that the Lord rules over the beasts of the land.

In the plague of locusts, they saw that the Lord rules over the flying creatures. All of them followed His will and decree; it was decreed that they would come in swarms to destroy, and they came to Egypt, but none dared to enter Goshen, the dwelling place of the Israelites. All adhered to the boundary, as commanded by the Creator, blessed be His name. In the plague of locusts, besides seeing that the Holy One, blessed be He, rules over the flying creatures, they also saw that the Lord rules over the wind, as the locusts came with an east wind (Exodus 10:13), and when Moses prayed for their removal, they were carried away by a very strong west wind, as explained in the passage (Exodus 10:19).

In the plague of pestilence, they saw that the Lord rules over the life of animals. It was decreed that the livestock of Egypt would die – they died, and not one of the livestock of the Israelites died (Exodus 9:7).

In the plague of the firstborn, they saw that the Lord rules over human life. All the firstborn of Egypt died at the same hour, as Moses warned in the name of the Lord, while the firstborn of Israel lived.

In the plague of lice, they saw that the Lord rules over the earth and the creatures that come from it, as the dust of the earth turned into lice and afflicted only the Egyptians and not Israel (Exodus 8:12).

In the plague of boils, they saw that human health and ailments are all in the hands of the Lord. It was decreed that the Egyptians would be afflicted with boils – they were afflicted, and the Israelites were not affected by the boils, as everything is by His decree, blessed be His name.

In the plague of darkness, they saw that the Creator, blessed be He, is the one who illuminates the earth. By His decree, the luminaries shine, and by His decree, they do not shine, and there was a palpable darkness (Exodus 10:21).

In the plague of hail, which consisted of three elements – rain, hail, and fire blazing – 'and fire ran down to the ground' (Exodus 9:23). They saw that the Lord sends clouds to rain upon the earth, and by His decree, they turn into hail. They saw that fire and water made peace to fulfill His decree, as explained by Rashi (Exodus 9:24).

However, from the words of Ramban mentioned above, it emerges that in addition to publicizing the belief in God, the wonders of the plagues also demonstrated God's providence in giving reward and punishment according to the actions and deeds of individuals.

bottom of page