top of page

site dedicated by:

  YITZCHOK AND NECHAMA PERLSTEIN 

Lev Aharon Library Logo

האמונה בה

ואולי זו היא באמת כוונת דברי רש"י שהביא בשם רבי יצחק, שלא היה צריך  להתחיל את התורה אלא מ"החדש הזה לכם" (שמות יב, ב), שהיא המצוה  הראשונה שנצטוו ישראל וכו'. והיינו כנ"ל, שמאחר והתורה אינה ספר תיאולוגיה  ופילוסופיה, אלא ספר מצות והוראת דרך והנהגה, היה לה להתחיל מ'החדש הזה  לכם' שהיא המצוה הראשונה.

bottom of page