top of page
Small Lev Aharon Logo

Lev Aharon Library

קיצור הלכות פסח

/

קיצור הלכות פסח

/

הלכה ומנהג

בדיקת חמץ

ה. בתחלת ליל י"ד בניסן בודקים את החמץ לאור הנר בחורין ובסדקין, בכל המקומות שדרך להכניס שם חמץ. ותיכף אחר יציאת הכוכבים שיש עדיין קצת מאור היום ראוי להתחיל לבדוק, כדי שלא יתרשל או שלא ישכח. ויש להקפיד על תחילת צאת הכוכבים בזמן המוקדם, לקיים דעת הראב"ד. ובמעשה רב לרבינו הגר"א כתוב, דהזמן מתחיל בשקיעה. והעיר בהגהות חתם סופר, דאפשר לנהוג כן בעת הצורך.


ויש לחקור, כשרוצה האדם להתעכב מן הבדיקה זמן מה מסיבות שונות, אם יועיל למנות מישהו להזכירו ולזרזו על הבדיקה, שאז לכאורה בטל החשש שכתב המשנה ברורה, או דהואיל וכבר תיקנו חז"ל את סדר הבדיקה על אופן זה, אין לשנות ממנו גם אם בטל החשש שגרם לתיקון סדר זה, וצ"ע.


ו. בדק ביום י"ג, יבדוק שוב בליל י"ד בלי ברכה. בדק בליל י"ג, יצא, ומי שרוצה, יבדוק שוב בליל י"ד בלי ברכה.


ז. יזהר כל אדם שלא יתחיל בשום מלאכה, ולא יאכל, עד שיבדוק. ואפילו אם יש לו עת קבוע ללמוד, לא ילמוד עד שיבדוק. ויש אוסרין ללמוד גם מחצי שעה קודם. וטעימה בעלמא שרי, והיינו פת כביצה ולא יותר, או פירות אפילו הרבה.


ח. המתפללים מעריב בזמנו בצבור יתפללו מקודם, דטורח לקבצן אחר כך.


ט. יכבד חדרי הבית קודם בדיקה, ורצוי כבר מיום י"ג.


י. נוהגים להניח פתיתי חמץ במקום שימצאם הבודק, כדי שלא תהא ברכתו לבטלה, אכן, אם לא נתן, לא עכב, דדעת כל אדם עם הברכה לבער אם נמצא. ויהיו מחמץ קשה, שלא יתפרר, וגם במקום משומר מפני התינוקות והעכברים. אם לא הניח פתיתים ולא מצא שום חמץ בבדיקה, ישרוף הכלי שהיה מיועד לאסוף בו החמץ אם הוא כלי עץ, ובעניין שאין בו משום בל תשחית, כדי לזכור מצות הביעור.


יא. נכון לדקדק שהפתיתין יהיו קטנים פחות מכזית, אבל שיצטרף מכולם שיעור כזית. אם קודם שבדק כל החדרים וגם לא ביטל, ראה שחסר אחד מהפתיתים, אין צריך לחזור ולבדוק כל החדרים, אלא די שיבטל. נוהגים לעטוף הפתיתים בנייר או ניילון.


יב. נחלקו הפוסקים, אם בעל הבית מניח את הפתיתים או בני הבית.


יג. יש נוהגים לכבות אור החשמל במקום הבדיקה, ויש שאינם מקפידים.


יד. אין לבדוק לאור הלבנה, ולא לאור האבוקה, מפני שאי אפשר להכניסה לחורין וסדקין, וגם אינו בודק עמה יפה, פן תשרוף הבית. ולא בנר של חלב או שומן, שהוא מתיירא שמא יטיף על הכלים ויפסידם. ולא בנר של שמן, מפני שמתיירא להכניסו לחורין וסדקין, פן ישפך. אלא בנר של שעוה יחידי. אבל שני נרות, אפילו קלועים, דינם כאבוקה.

יש דיון בפוסקים אם אפשר, ושמא אף עדיף, לבדוק לאורו של פנס, ובשם מרן הגאון רבי אהרן זצ"ל אומרים, להתחיל עם נר, ולהמשיך עם פנס.


טו. גם אם עבר ולא בדק ליל י"ד, כשבודק ביום י"ד, לא יבדוק לאור החמה אלא לאור הנר.


טז. בשעת הבדיקה המנהג ליטול נוצה, ולכבד היטב במקום החורים והסדקים לגרור משם החמץ עם הנוצה, ולאסוף הפירורים עם כף.


יז. נכון לבדוק גם את הכיסים, ולחזור ולנערם בשעת הביעור.


יח. משרד ומכונית חייבים בבדיקה, אבל יכול לבדקם לכתחילה בי"ג, ובלי ברכה.


יט. יכול לבדוק כמה בתים בברכה אחת, ואפילו הם בשתי חצרות.


כ. נוסח ברכת הבדיקה: "על ביעור חמץ". ואף על גב דאינו מבער עד למחר, מכל מקום, כיון דבדיקה זו לצורך ביעור, הוי מעין הביעור. ולפי זה יכוון בברכתו גם על הביעור דמחר.


כא. יזהר לא לדבר בין הברכה לתחלת הבדיקה. וטוב שלא ידבר בדברים אחרים עד שיגמור כל הבדיקה, כדי שישים אל לבו לבדוק בכל המקומות שמכניסים בהם חמץ, אך אם דיבר, אין צריך לחזור ולברך, כיון שכבר התחיל המצוה. ובדברים שהם צורך הבדיקה יכול לדבר.


כב. אחר הבדיקה מיד בלילה יבטלנו ויאמר: "כל חמירא דאיתיה ברשותי, דלא חזיתיה ודלא ביערתיה, לבטיל וליהוי כעפרא דארעא". ונכון שיאמר וליהוי הפקר כעפרא דארעא. ויאמר הביטול בלשון שמבין, שהרי הבטול הוא מתורת הפקר, ואם אינו מבין, לא מועיל הבטול, ואם מבין הענין בכללות, מועיל בדיעבד.


כג. אם היו עשרה פתיתים שהניח קשורים יחד, ומצא תשעה, יבדוק אחרי כל העשרה מחדש, ואם לא היו קשורים, וכבר ביטל, די שיבדוק אחרי אחד.


כד. אחר הבדיקה יהא נזהר בחמץ שמשייר להצניעו, כדי שלא יצטרך בדיקה אחרת, כגון אם יטלנו עכבר בפניו, או אם יחסר לחמו.


כה. בענין מה נחשב חמץ וכמה צריך בדיקה – הנה, מעיקר הדין, פירורים אינם נחשבים חמץ. אמנם בשיעור גדול מעט מפירורים, יש חשש חצי שיעור. ולמעשה, מחמירים אף בפירורים, מפני שישראל קדושים הם.


כו. יניח מחמצו לכל הפחות כזית, כדי לקיים למחר מצות 'תשביתו' כתיקונה. ואם לא נותר לו חמץ, יקח מאחר, כדי לקיים המצוה.


כז. נכון להקנות חמץ לבניו הגדולים כדי שיקיימו מצות ביעור חמץ.


כח. היוצא למשך כל ימי החג, לבית הוריו, וכיוצא בזה, אם יצא קודם שלשים יום לפני החג, דיו שיבטל בזמן, ואם בתוך שלשים, אז צריך לבדוק בלילה לפני יציאתו. ולפי זה, בחורים היוצאים הביתה לבין הזמנים, יבדקו חדרם קודם יציאתם, ובלי ברכה. ואם מוכר חדר מדירתו לנכרי, יש מחייבין לבדקו, הואיל ובשעת הבדיקה עדיין אינו ברשות הנכרי, ויש שפוטרים מלבדקו, כי עצם המכירה היא גם כן מצות השבתת החמץ.


כט. יצא לפני החג מבית נכרי, אין צריך לבדקו קודם יציאתו, ויוכל לקיים מצות ביעור בבית שנכנס אליו. ואם יש שם בעל הבית, יכול להוציאו בקיום מצוה זו מתורת שליחות, או ישכור ממנו את החדר.


ל. בעל הבית יכול לברך על בדיקת כמה בתים, והשומעים ברכתו יכולים להיות שלוחיו לבדיקת הבתים האחרים. ומדינא יכול לסמוך בבדיקה אפילו על נשים וקטנים ועבדים, אבל לא על שפחה נכרית, ומכל מקום לכתחלה נכון שלא לסמוך אלא על אנשים בני חיובא שהגיעו לכלל מצוות, דהיינו מי"ג שנה ואילך, לפי שהבדיקה כהלכתה יש בה טורח גדול, ויש לחוש שמא יתעצלו ולא יבדקו יפה.


Note! Translation is auto generated: Please use with caution

Checking for leaven

1. At the beginning of the night of the 14th of Nisan, one should check for leaven by candlelight, in cracks and crevices, in all places where leaven may have been brought. Immediately after the stars appear, while there is still some daylight remaining, it is appropriate to begin the search so as not to neglect or forget. It is important to commence the search promptly at nightfall, according to the opinion of Rabbi Abraham ben David. However, according to the view of Rabbeinu Gershom, the time begins at sunset. The author of "Hagahot Chatam Sofer" writes that it is possible to act in accordance with the need.


2. If one wishes to delay the search for a period of time due to various reasons, it may be beneficial to appoint someone to remind and encourage them to perform the search, thus alleviating the concern stated in the Mishnah Berurah, or because since the Sages already established the order of the search in this manner, it should not be changed even if the concern that led to this arrangement no longer applies. Further inquiry is required.


3. If one checked on the 13th day, they should check again on the night of the 14th without a blessing. If one checked on the night of the 13th and found leaven, they may check again on the night of the 14th without a blessing.


4. Everyone should be cautious not to engage in any work or eat before conducting the search. Even if one has a set time for studying, they should not study until they have conducted the search. Some prohibit even studying half an hour prior. A casual taste is permitted, such as a piece of bread the size of an egg or less, or fruits, even many.


5. Those who pray the evening service in a congregation should pray earlier, as it is burdensome for the congregation to gather afterwards.


6. It is advisable to clean the rooms of the house before the search, preferably from the 13th day.


7. It is customary to place crumbs of leaven where one will search to ensure that the blessing is not in vain. However, if one did not place them and did not delay, it is not a hindrance, as every individual has the blessing to nullify it if found. They should be hard crumbs that do not crumble, and in a place protected from infants and rodents. If no crumbs were placed and no leaven was found during the search, the vessel designated for collecting leaven should be burned if it is made of wood, as per the mitzvah of removal.


8. It is correct to ensure that the crumbs are smaller than a kezayit, but collectively they should amount to a kezayit. If, after checking all the rooms and nullifying, one realizes that one of the crumbs is missing, there is no need to return and check all the rooms again, it is sufficient to nullify after one.


9. There is a debate among the authorities whether it is possible or even preferable to check using a flashlight. In the name of our teacher, Rabbi Aharon zt"l, it is said to start with a candle and continue with a flashlight.


10. Even if one missed checking on the night of the 14th, when checking on the 14th day, they should not check by sunlight but by candlelight.


11. During the search, it is customary to take a feather and carefully inspect the cracks and crevices to remove leaven, and to collect the crumbs with a spoon.


12. It is advisable to also check pockets and to return and shake them out during the removal.


13. Offices and cars require inspection but can be checked initially on the 13th day without a blessing.


14. One can check multiple houses with one blessing, even if they have separate courtyards.


15. The blessing formula for the search is: "Upon the removal of leaven." Even though it is not being burned until the next day, since this search is for the purpose of removal, it is considered as if it has been removed. Therefore, the blessing should also include the removal that will occur the next day.


16. One should be careful not to speak between the blessing and the beginning of the search. It is best not to speak about other matters until the entire search is completed so that one focuses on checking all the places where leaven is brought in. However, if one spoke, there is no need to return and recite the blessing, as the mitzvah has already begun. Matters related to the search can be spoken about.


17. After the search, one should be careful with the leaven they are setting aside to burn it discreetly so as not to require another search, such as if a mouse touches it, or if some of it is missing.


18. Regarding what is considered leaven and how much requires inspection - initially, crumbs are not considered leaven. However, in a slightly larger quantity than crumbs, there is a slight concern of being considered leaven. In practice, crumbs are also treated stringently because Israel are holy.


19. One should set aside at least a kezayit of leaven to fulfill the mitzvah of burning it the next day. If one has no leaven left, they should acquire some from another, to fulfill the mitzvah.


20. It is advisable to purchase leaven for one's adult children so that they can fulfill the mitzvah of removing leaven.


21. If one is leaving for the entire holiday period to their parents' home or similar, if they leave before 30 days before the holiday, they should nullify at the appropriate time, and if within 30 days, they should check on the night before their departure. Accordingly, young men leaving home between the times should check their rooms before leaving, without a blessing. If one sells a room in their apartment to a non-Jew, some obligate to check it since during the time of the inspection, it is still not in the possession of the non-Jew, while others exempt from checking since the sale itself is also a mitzvah of removing leaven.


22. If one leaves before the holiday from a non-Jewish house, there is no need to check before leaving, and they can fulfill the mitzvah of removing leaven in the house they enter. If the homeowner is present, one can have them fulfill this mitzvah on their behalf as a proxy or rent the room from them.


23. The homeowner can bless on the inspection of several houses, and those listening to his blessing can be his agents for inspecting other houses. Ideally, one should rely on individuals who are obligated in the mitzvot, namely those who are over 13 years old, as the inspection involves significant effort, and there is a concern that they may become lazy and not inspect properly.

This text provides detailed guidelines for the traditional Jewish ritual of searching for leavened bread before the Passover holiday, including when and how to conduct the search, the blessings to be recited, and various customs and considerations associated with the process.

bottom of page