top of page
Small Lev Aharon Logo

Lev Aharon Library

בגדר 'המרבה לספר ביציאת מצרים' ובדברי הריטב"א שיש לספר בשמחה ובהודאות

/

מצות סיפור יציאת מצרים

/

הלכה ומנהג

ביאור טעם אמירת ההגדה בשירה ונעימה

ומעתה יתבאר הלשון דנקט הריטב"א שיש לומר את ההגדה בנעימה, וכן נקט המחבר לגבי אמירת ההלל בליל פסח שצריך לאומרו בנעימה, והקשינו מה המקור לדבריהם. ועוד הקשינו על דברי רבנו האי גאון, שהגדיר את ההלל שאומרים בליל פסח דאינו קריאה בעלמא כשאר הלל, אלא בתורת אומרים שירה, דמה מקורו לומר כן. ועל פי דברינו אתי שפיר, דסיפור ההגדה, וכן קריאת ההלל בליל פסח, אינם כהודאה על מה שאירע בעבר לאבותינו, ובתורת הלל ושבח על גדולת הבורא יתברך שעשה כל אלה, אלא כהודאה פרטית על הטוב והחסד שגמל איתנו הקב"ה עתה ממש, ולפיכך אנחנו חייבים להודות וכו', לברך לעלה, וכמו שנתבאר, דלשון ברכה היא על מה שנעשה לאדם בעצמו.

ועל דרך זו מצינו בזמירות שבת כלשון הזה: 'בשיר וקול תודה נברך לאלקינו', דלכאורה מה שייך לומר את נוסח הברכה בשיר וקול תודה. אלא דכאן מיירי כשרוצים להודות לאלקינו על כל הטוב והחסד שגמל עמנו, ומרגישים, כי אילו פינו מלא שירה כים וכו', אין אנחנו מספיקים להודות לך ה' אלקינו ולברך שמך מלכנו, והדרך להודות על הכל היא באופן שמבטא הברכה מעומק רגשי לבבו, כי למילים יש גבול, ולרגש אין גבול, וככל שמתעמק יותר ברגשי תודתו, כן משכיל לבטא את דברי הברכה באופן עמוק יותר, ומברך בשיר וקול תודה המרמזים על ביטוי מעומק הלב והרגש, כי הנגינה והשיר מביאים את האדם לשכל והרגשות עמוקים ביותר. וכמקובל, שאמר החתם סופר, כי היה מוכן לוותר על חלק גדול מלימודו כדי לעמוד על כח הנגינה, והיינו מפני שהוא מוביל להבנות ורגשות עמוקים מאד.

ועל כן כתב הריטב"א לומר את ההגדה בנעימה, וכן כתב המחבר על אמירת ההלל בליל פסח, ורבנו האי כתב שקריאת הלל זה היא בתורת אמירת שירה, מפני שיסוד וגדר אמירתם אינו כמודה ומהלל על ניסים שאירעו בעבר, אלא כמודה על נס שנעשה עמו עתה באופן פרטי, והודאה כזו אומרים בנעימה ובשיר, דרק באופן זה ראוי להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר, ומעל הכל, לברך ולעלה לקב"ה באופן עמוק ביותר.

וזה גם טעם האומרים לא לומר ברכה על הלל זה, כי אין שייך לשיטתם לומר 'וציוונו', שהרי הלל זה נאמר כהודאה אישית של האדם על הניסים שאירעו עמו, וכמו שנתבאר.

דרוש, מוסר ומחשבה

שבת הגדול

ביעור חמץ

מצוות ומנהגי ליל הסדר

מצות סיפור יציאת מצרים

עשרת המכות

ליל שמורים

שביעי של פסח – שירת הים

חיתום החג

Note! Translation is auto generated: Please use with caution

Explanation of the Reason for Reciting the Haggadah with Melody and Pleasantness

From now on, the language of the Ritva clarifies that one should recite the Haggadah in a pleasant manner, and similarly the author stated regarding the recitation of Hallel on the eve of Passover that it should be said in a pleasant manner. They were asked about the source of their words. They also questioned the words of our revered sage, who defined the Hallel recited on the eve of Passover as not just a mere reading like other praises, but rather as a form of singing, what is the source to say so. According to our words, it comes out well that the recounting of the Haggadah, and likewise the reading of Hallel on the eve of Passover, are not just a thanksgiving for what happened in the past to our ancestors, but rather a specific thanksgiving for the goodness and kindness that the Holy One, Blessed be He, has bestowed upon us right now. Therefore, we are obligated to offer thanks, and so on, to bless the One who did all this, as we have explained, that the language of blessing is for what is done to the individual themselves.

In this way, we find in the Sabbath hymns worded as follows: "With song and a voice of thanks, we bless our God", for seemingly, it is appropriate to say the blessing formula with song and a voice of thanks. However, the intention here is that when one wants to thank our God for all the goodness and kindness He has bestowed upon us, and they feel that if their mouth were filled with song like the sea, they would not be sufficient to thank You, Lord our God, and bless Your Name, our King. The way to thank for everything is in a manner that expresses the blessing from the depths of one's emotional heart, for words have limits, and emotions have no bounds. The deeper one delves into their feelings of gratitude, the more they are able to express the words of the blessing in a deeper manner, and they bless with song and a voice of thanks that imply an expression of the deepest heart and emotions, for music and song lead a person to very deep understandings and feelings. As is accepted, the Hatam Sofer said that he was prepared to give up a large part of his studies in order to understand the power of music, and that is because it leads to very deep understandings and emotions.

Therefore, the Ritva wrote to recite the Haggadah in a pleasant manner, and likewise the author wrote about the recitation of Hallel on the eve of Passover. Our revered sage wrote that the recitation of Hallel is in the form of singing, because the foundation and nature of their recitation is not like that of praising and thanking for miracles that happened in the past, but rather as a thanksgiving for the miracle that has happened with them now in a specific way, and such a thanksgiving is said with pleasantness and in song. For only in this manner is it fitting to offer praise, honor, glory, and exaltation to God, and above all, to bless and magnify the Holy One, Blessed be He, in the deepest manner possible.

This is also the reason why some say not to say a blessing on this Hallel, because it is not appropriate according to their view to say "and He commanded us", for this Hallel is said as a personal thanks of the individual for the miracles that happened with them, as explained.

In conclusion, Ethics and Thought, The Great Sabbath, Cleaning of Leaven, Commandments and Customs of the Passover Seder, Commandment of Telling the Exodus from Egypt, The Ten Plagues, Guarded Night, Seventh Day of Passover - The Song of the Sea, Sealing the Holiday.

bottom of page