top of page
Small Lev Aharon Logo

Lev Aharon Library

/

שביעי של פסח – שירת הים

/

דרוש, מוסר ומחשבה

דבריהם של ה' משה וישראל בטרם קריעת הים

עוד מצינו בילקוט (שמעוני, רמז רלד) בזה הלשון, רבי יהודה אומר, כשעמדו ישראל על הים, זה אמר איני יורד וזה אמר איני יורד, שנאמר (הושע יב, א), "סבבוני בכחש אפרים וגו'". מתוך שהיו עומדין ונוטלין עצה, קפץ נחשון בן עמינדב ונפל לגלי הים, עליו הוא אומר (תהלים סט, ב–ג ושם, טז), "הושיעני אלהים כי באו מים עד נפש טבעתי בִּיוֵן מצולה וגו' אל תשטפני שבולת מים". באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא למשה: משה, ידידי משוקעים במים, והים סוגר, ושונא רודף, ואת עומד ומרבה בתפלה. אמר לו: ומה עלי לעשות. אמר לו: "ואתה הרם את מטך" (שמות יד, טז). ומה אמרו משה וישראל על הים, "ה' ימלוך לעולם ועד" (שם טו, יח), ע"כ. והדבר צריך ביאור, מה טיבה של הכרזת 'ה' ימלוך לעולם ועד' בשעה שעמדו ישראל על הים וציפו לישועה, מה הצורך בה דוקא אז, ובמה קשורה היא לדין ודברים שקדם לה – ידידי משוקעים במים... ומה עלי לעשות...

גם רש"י הביא את הדין ודברים שהיה בין הקב"ה למשה בטרם קריעת הים, אך בנוסח מעט שונה, זה לשונו, מה תצעק אלי – למדנו שהיה משה עומד ומתפלל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא עת עתה להאריך בתפלה, שישראל נתונין בצרה וכו'. דבר אל בני ישראל ויסעו – אין להם אלא ליסע, שאין הים עומד בפניהם, כדאי זכות אבותיהם והם, והאמונה שהאמינו בי ויצאו, לקרוע להם הים, עכ"ל. וגם על כך יש לדקדק, שמדוע הוזכרה כאן דוקא זכות האמונה שהאמינו בה' ויצאו, שבגינה הוא שכדאי לקרוע להם הים, ולא זכויותיהם האחרות, כגון דם הפסח ודם המילה, שבגינם יצאו ממצרים. כך מצאנו ברש"י לעיל (יב, ו) זה לשונו, היה רבי מתיא בן חרש אומר, הרי הוא אומר (יחזקאל טז, ח), "ואעבור עָלַיִךְ ואֶרְאֵךְ והנה עִתֵּך עת דודים", הגיעה שבועה שנשבעתי לאברהם שאגאל את בניו, ולא היו בידם מצות להתעסק בהם כדי שיגאלו, שנאמר (שם, ז), "ואת ערום ועריה", ונתן להם שתי מצות, דם פסח ודם מילה, שמלו באותו הלילה, שנאמר (שם, ו), "מתבוססת בדמיך", בשני דמים, ואומר (זכריה ט, יא), "גם אַתְּ בדם בריתֵךְ שלחתי אסירַיִךְ מבור אין מים בו", עכ"ל. ואם כן, מה נשתנה עתה, בעת שעמדו על הים, שהיו זקוקים לזכות האמונה שהאמינו בה' ויצאו.

ועל הכל יש להבין, מה ענינה של הגערה הזו שגער ה' במשה: 'לא עת עתה להאריך בתפלה' – וכי מה היה בידו של משה לעשות מלבד תפילה, וכפי שאכן השיב ואמר 'ומה עלי לעשות', כמובא בילקוט הנ"ל, והתשובה שהשיב לו ה' על כך: 'ואתה הרם את מטך', אין בה נתינת טעם לגערה הראשונה, על האריכות שהאריך משה בתפילה מעיקרא, אלא אך ורק הוראה על שמכאן ואילך, שאל לך להאריך בתפילה אלא להרים את מטך.

Note! Translation is auto generated: Please use with caution

The words of Hashem, Moshe, and Israel before the splitting of the sea.

We also find in the Yalkut (Shimoni, Remez 234) the following language: Rabbi Yehuda says, when Israel stood by the sea, one said, "I will not go down," and another said, "I will not go down," as it is said (Hosea 12:1), "Ephraim surrounds me with lies, etc." While they were standing and taking counsel, Nachshon ben Aminadav jumped and fell into the waves of the sea. About him, it is said (Psalms 69:2-3, 16), "Save me, O God, for the waters have come up to my neck. I sink in the deep mire, etc. Let not the flood waters sweep over me." At that moment, the Holy One, blessed be He, said to Moshe: Moshe, my beloved ones are drowning in the water, and the sea closes in, and the enemy pursues, and you stand and continue to pray. He said to Him: What should I do? He said to him: "And you, lift up your staff" (Exodus 14:16). And what did Moshe and Israel say at the sea? "The Lord shall reign forever and ever" (Exodus 15:18). And the matter requires explanation: what is the nature of the declaration 'The Lord shall reign forever and ever' at the time when Israel stood by the sea and awaited salvation, why was it necessary precisely then, and how is it related to the prior dialogue – 'My beloved ones are drowning in the water... What should I do...'

Rashi also brought the exchange between HaKadosh Baruch Hu (the Holy One, blessed be He) and Moshe before the splitting of the sea, but in a slightly different version. This is his language: "Why do you cry out to Me?" – We learn that Moshe was standing and praying. The Holy One, blessed be He, said to him: This is not the time to prolong in prayer, for Israel is in distress, etc. "Speak to the children of Israel, that they go forward" – They have nothing to do but to go forward, for the sea will not stand in their way. The merit of their forefathers and their own merit, and the faith they had in Me and went out, is sufficient to split the sea for them. And here too one must scrutinize, why was the merit of faith, which they believed in Hashem and went out, mentioned here specifically, for which it is worthy to split the sea for them, and not their other merits, such as the blood of the Pesach and the blood of the circumcision, by which they left Egypt. Thus we find in Rashi earlier (12:6), this is his language: Rabbi Matya ben Charash says, it says (Ezekiel 16:8), "And I passed by you and saw you, and behold, your time was the time of love," the oath I had sworn to Avraham that I would redeem his children had come, but they had no mitzvot to occupy themselves with in order to be redeemed, as it says (ibid., 7), "And you were naked and bare." He gave them two mitzvot, the blood of the Pesach and the blood of the circumcision, which they circumcised that night, as it says (ibid., 6), "While you were in your blood, live," with two bloods, and it says (Zechariah 9:11), "As for you also, by the blood of your covenant I have sent forth your prisoners out of the pit wherein is no water." And if so, what has changed now, at the time they stood by the sea, that they needed the merit of faith that they believed in Hashem and went out.

And above all, we must understand, what is the meaning of this rebuke that Hashem rebuked Moshe: 'This is not the time to prolong in prayer' – and what else could Moshe have done besides prayer, and as indeed he responded and said 'What should I do,' as brought in the aforementioned Yalkut, and the answer that Hashem gave him: 'And you, lift up your staff,' does not provide a reason for the first rebuke about the prolongation in prayer initially, but is merely an instruction for what to do from that point on, that you should not prolong in prayer but lift up your staff.

bottom of page