top of page
Small Lev Aharon Logo

Lev Aharon Library

/

עשרת המכות

/

דרוש, מוסר ומחשבה

טענת פרעה 'על ידי מכשפוּת אתם עושים'

אפשר לומר בדרך נוספת, שריבוי המכות נועד בכדי לשלול את הטענה שהן נעשות על ידי כשפים, ומצאנו את פרעה טוען כן, כפי שהביא רש"י (שמות ז, כב): "ויחזק לב פרעה – לומר על ידי מכשפוּת אתם עושים כן, תבן אתם מכניסין לעפריים, עיר שכולה תבן, אף אתם מביאין מכשפות למצרים שכולה כשפים". ואם כן אפשר לומר שבכדי להפריך טענה זו בא ריבוי המכות, שריבויין וריבוי אופניהן לא יתכן על ידי כישוף.

אכן, גם על זה יש להקשות, שישנן מספר הוכחות לכך שפרעה ידע כבר 'בתחילת הדרך' שהאותות והמופתים שעושים משה ואהרן אינם נעשים על ידי כישוף:

ראשית, כבר במופת המטה שנהפך לתנין, שקדם לכל, מסופר כיצד הראה המופת הבא בדבר ה' את עליונותו על להטיהם של חרטומי מצרים, וכפי שמתואר בפרשת וארא (שמות ז, י–יב): "ויבא משה ואהרן אל פרעה ויעשו כן כאשר צוה ה' וישלך אהרן את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין. ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם הם חרטֻמי מצרים בלהטיהם כן. וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינִם ויבלע מטה אהרן את מטֺתם". וכך מפורש במדרש (שמות רבה ט ז): "כל רוחו יוציא כסיל" (משלי כט, יא) – זה פרעה, שהיה מלעיג על הקדוש ברוך הוא, שהיה סבור שמעשה כשפים הן מה שעשו משה ואהרן, וקרא לכל בני ביתו לעשות כמותם, הוי 'כל רוחו יוציא כסיל' זה פרעה. "וחכם באחור ישבחנה" (שם) – זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר (איוב ט, ד), "חכם לבב ואמיץ כח", באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא, אם יבלע תנין את תניניהם של מצרים מנהגו של עולם הוא, נחש בולע נחש, אלא יחזור לברייתו ויבלע את תניניהם, מהו "ויבלע מטה אהרן את מטותם", אמר רבי אלעזר, נס בתוך נס, מלמד שחזר המטה מטה כברייתו ובלע אותן. כשראה פרעה כן תמה ואמר, ומה אם יאמר למטה בלע לפרעה ולכסאו, עכשיו הוא בולע אותו, ע"כ דברי המדרש. ואם כן, כבר מאותו המופת הכיר פרעה בכוחם של משה ואהרן שאינו בכשפים אלא בדבר ה' וממשלתו על עולמו.

גם במכת דם הוכחה עובדה זו לעיני פרעה, לפי שהדם שעשו החרטומים – כמסופר בענין (שמות ז, כב), "ויעשו כן חרטֻמי מצרים בלטיהם" – לא היה דם ממש, אלא על ידי אחיזת עינים עשאהו, וכמו שכתב המהרש"א (חידושי אגדות סנהדרין סז, ב ד"ה אצבע), מה שאין כן הדם שהיה בהכאת היאור, שהיה דם ממש, כמבואר בספורנו על הפסוק (שמות ז, יח) "והדגה אשר ביאור תמות", שסיפור מיתת הדגה בא להטעים, כי "לא תשאר בו צורת המים עם מראית הדם, אבל תהיה בו צורת הדם בעצמותו ובמראיתו, ולפיכך תמות הדגה". דהיינו, שלא צבע המים בלבד השתנה במכת הדם אלא אף צורתם, דהיינו מהותם, שנהפכו לדם ממש בצורתו ובעצמותו, ולכך מתה הדגה. ונמצא אם כן, שבמיתת הדגה אשר ביאור במכת הדם הוכח לעיני פרעה שאין זו אחיזת עינים בעלמא כמעשה החרטומים, שאין בכוחם להפוך מים לדם באמת, רק לאחוז את העינים שיהיה נראה כאילו הם דם, אלא הכאה אמיתית, של שינוי מציאות מי היאור. ואם כן כבר במכת הדם נודע לפרעה כוחם של משה ואהרן, שאינו בכשפים אלא בדבר ה'.

נפסע הלאה במשעול עשרת המכות, ונראה כיצד במכת הצפרדע משפיל פרעה את כבודו, קורא למשה ולאהרן, ומתחנן לפניהם להעתיר אל ה' שיסיר ממנו את הצפרדעים: "ויקרא פרעה למשה ולאהרן ויאמר העתירו אל ה' ויסר הצפרדעים ממני ומעמי ואשלחה את העם ויזבחו לה'". רואים אנו אם כן כי פרעה מודע היטב לכך שהמכות הבאות עליו אינן מעשה כשפים, אלא מעשי ה' השליט הכל יכול, ובעת שהמכה 'דוחקת אותו אל הקיר' מוכן הוא אף להעלות זאת על דל שפתיו...

גם הצורך בחיזוק והקשיית לב פרעה מוכיח זאת, שהרי אילו היה פרעה סבור באמת שכל המכות אינן אלא מעשי כשפים, אם כן מדוע הוצרך הקב"ה לחזק את לבו, והלא בלאו הכי לא ישלח את ישראל, מאחר שאינו מבין כלל שמעשי ה' הן התובע ודורש ממנו את שילוחם. ועל דרך זו יש לדייק גם מלשון הכתוב במכת דם (שמות ז, כא): "ויפן פרעה ויבא אל ביתו ולא שת לבו גם לזאת" – שמשמע שהבין היטב את משמעות הדברים ואת אשר נדרש ממנו, אלא שבחר במודע שלא להשית לכך את ליבו.

למדנו מכל זה, שפרעה ידע כבר בתחילת הכרותו עם משה ואהרן כי מעשיהם אינם מעשי כשפים, אלא מיד ה' אשר הויה בו, ודבריו כי על ידי כשפים הם עושים, כמובא למעלה מרש"י (שמות ז, כב), אמתלה בעלמא היא, 'תירוץ' והתחמקות.

Note! Translation is auto generated: Please use with caution

Pharaoh's claim: "You are doing this through sorcery."

One can say in another way that the multitude of plagues was intended to refute the claim that they were performed through magic. We find Pharaoh making this claim, as Rashi brings (Shemot 7:22): "Pharaoh's heart was hardened – to say, 'You are doing this through sorcery. You are bringing straw to Afarayim, a city full of straw; similarly, you are bringing sorcery to Egypt, a land full of sorcery.'" Therefore, one could say that the multitude of plagues came to refute this claim, as their number and various forms couldn't be achieved through magic.

Indeed, this too can be challenged, as there are several proofs that Pharaoh already knew 'from the beginning' that the signs and wonders performed by Moshe and Aharon were not done through magic:

Firstly, in the sign of the staff turning into a serpent, which preceded everything, it is told how this sign, by the word of Hashem, demonstrated its superiority over the magicians of Egypt, as described in Parashat Va'era (Shemot 7:10-12): "Moshe and Aharon came to Pharaoh and did as Hashem commanded; Aharon cast his staff before Pharaoh and his servants, and it became a serpent. Pharaoh too summoned the wise men and the sorcerers, and they, the magicians of Egypt, did the same with their magic. Each one cast down his staff, and they became serpents; but Aharon's staff swallowed their staffs." This is clearly explained in the Midrash (Shemot Rabbah 9:7): "All the fool's breath is poured out" (Proverbs 29:11) – this refers to Pharaoh, who mocked the Holy One, Blessed be He, thinking that what Moshe and Aharon did were acts of magic. He called all his household to do the same, thus 'All the fool's breath is poured out' refers to Pharaoh. "But the wise one holds it back" (ibid.) – this refers to the Holy One, Blessed be He, as it says (Job 9:4), "Wise in heart and mighty in strength." At that moment, the Holy One, Blessed be He, said, if the serpent swallows the serpents of Egypt, it is the way of the world, a snake swallows a snake. Instead, let it return to its original form and then swallow them. What does "Aharon's staff swallowed their staffs" mean? Rabbi Elazar said it was a miracle within a miracle, teaching that the staff returned to its original form and swallowed them. When Pharaoh saw this, he was astonished and said, what if it is said to the staff to swallow Pharaoh and his throne, it will now swallow him." Thus, from this sign, Pharaoh recognized that the power of Moshe and Aharon was not from magic but from the word of Hashem and His dominion over the world.

In the plague of blood, this fact was also proven to Pharaoh. The blood produced by the magicians, as reported (Shemot 7:22), "The magicians of Egypt did the same with their magic," was not real blood, but an illusion. As the Maharsha wrote (Chiddushei Aggadot Sanhedrin 67b), the blood caused by the striking of the Nile was real blood, as explained by the Sforno on the verse (Shemot 7:18), "The fish in the Nile will die." The report of the fish's death indicates that "the water's form changed not only in appearance but in essence to real blood, thus causing the fish to die." This shows that the water truly transformed into blood, unlike the illusion created by the magicians. Therefore, in the plague of blood, it was proven to Pharaoh that Moshe and Aharon's power was not magic but the word of Hashem.

Continuing along the path of the Ten Plagues, we see in the plague of frogs that Pharaoh humbles himself, calling Moshe and Aharon and pleading with them to pray to Hashem to remove the frogs: "Pharaoh summoned Moshe and Aharon and said, 'Pray to Hashem to remove the frogs from me and my people, and I will let the people go to offer sacrifices to Hashem.'" This shows that Pharaoh was well aware that the plagues were acts of Hashem, the omnipotent ruler, and when the plague pressed him hard, he was even willing to admit this verbally.

The need for strengthening and hardening Pharaoh's heart also proves this. If Pharaoh truly believed that the plagues were mere acts of magic, why would Hashem need to harden his heart? Otherwise, he wouldn't release the Israelites anyway, not understanding that Hashem's acts demanded their release. This is also evident from the wording in the plague of blood (Shemot 7:23): "Pharaoh turned and went into his house, and he did not take even this to heart," implying that he understood well the significance but chose not to heed it.

From all this, we learn that Pharaoh knew from the beginning that Moshe and Aharon's acts were not magic but the word of Hashem. His claims that they were sorcery, as Rashi mentioned (Shemot 7:22), were mere pretexts and evasions.

bottom of page