top of page
Small Lev Aharon Logo

Lev Aharon Library

/

מצות סיפור יציאת מצרים

/

דרוש, מוסר ומחשבה

יציאת מצרים עיקר גדול ביהדות

ידוע ומפורסם, כי הענין של יציאת מצרים הינו עיקר גדול ביהדות, היתד שהכל תלוי בו. ובפשטות, טעם הדבר הינו מפני שיציאתינו ממצרים באותות ובמופתים היא היסוד והפינה לכל האמונה בה' ובהשגחתו הפרטית על ברואיו בזה העולם.

וזה לשון ספר החינוך (פרשת בא מצוה טז) במצות "ועצם לא תשברו בו" (שמות יב, מו): משרשי המצוה, לזכור ניסי מצרים, כמו שכתבנו באחרות [האמורות שם בענין], וגם זה גזעו מן השורש הנזכר, שאין כבוד לבני מלכים ויועצי ארץ לגרר העצמות ולשברם ככלבים, לא יאות לעשות ככה כי אם לעניי העם הרעבים. ועל כן בתחלת בואנו להיות סגולת כל העמים ממלכת כהנים ועם קדוש, ובכל שנה ושנה באותו הזמן, ראוי לנו לעשות מעשים המראים בנו המעלה הגדולה שעלינו לה באותה שעה, ומתוך המעשה והדמיון שאנחנו עושין נקבע בנפשותינו הדבר לעולם.

ואל תחשוב בני לתפוש על דברי ולומר, ולמה זה יצוה אותנו השם יתברך לעשות כל אלה לזכרון אותו הנס, והלא בזכרון אחד יעלה הדבר במחשבתנו ולא ישכח מפי זרענו – כי לא מחכמה תתפשני על זה, ומחשבת הנער ישיאך לדבר כן. ועתה בני אם בינה שמעה זאת, והטה אזנך ושמע, אלמדך להועיל בתורה ובמצוות. דע, כי האדם נפעל כפי פעולותיו. ולבו וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עושה בהם, אם טוב ואם רע וכו'. ואחר דעתך זה אל יקשה עליך מעתה ריבוי המצוות בענין זכירת ניסי מצרים, שהן עמוד גדול בתורתנו, כי ברבות עסקינו בהם נתפעל אל הדבר, כמו שאמרנו, עכ"ל.

וכך אנו רואים כיצד נקבע מועד שלם – חג המצות על שבעת ימיו – שכל כולו מריש ועד גמר מיוחד ומוקדש לזכר הענין הזה של יציאת מצרים. כאשר גולת הכותרת של מועד זה היא ראשיתו, ליל הסדר, הלילה המלא והגדוש במצוות מרובות, פסח, מצה, מרור, סיפור היציאה – מצוות רבות ומגוונות אשר לכולן מכנה משותף אחד, האדרת והעמקת זכרה של יציאת מצרים בכל פרטיה, והשרשתה בלבבות.

Note! Translation is auto generated: Please use with caution

The Exodus from Egypt is a major principle in Judaism.

It is well-known and famous that the matter of the Exodus from Egypt is a major principle in Judaism, the foundation upon which everything depends. Simply put, the reason for this is that our departure from Egypt with signs and wonders is the cornerstone of all belief in God and His providence over His creations in this world.

And this is the language of the Sefer HaChinuch (Parashat Bo, Mitzvah 16) concerning the commandment "and you shall not break a bone of it" (Exodus 12:46): The root of the commandment is to remember the miracles of Egypt, as we have written in other places [mentioned there in relation], and this too stems from the aforementioned root. It is not fitting for princes and counselors of the land to gnaw on bones and break them like dogs; such behavior is only suitable for the poor and hungry. Therefore, at the beginning of our becoming the chosen of all nations, a kingdom of priests and a holy people, and every year at that time, it is appropriate for us to perform actions that reflect the great elevation we attained at that time. Through these actions and the imagery we create, the matter is firmly established in our souls forever.

And do not think, my son, to question my words and say, "Why does the Blessed God command us to do all these things in memory of that miracle? Wouldn't one remembrance bring the matter to our minds and it would not be forgotten by our descendants?" For you would not be taking hold of wisdom by saying this, and the thought of a youth would lead you to speak thus. Now, my son, if you have understanding, listen to this, incline your ear and hear, and I will teach you to benefit from Torah and commandments. Know that a person is influenced according to his actions. His heart and all his thoughts always follow his deeds, whether they are good or bad, etc. And knowing this, it should not be difficult for you to understand the abundance of commandments regarding the remembrance of the miracles of Egypt, as they are a major pillar in our Torah. For through our many engagements in them, we are influenced by the matter, as we have said. (End of quote)

Thus, we see how an entire festival has been established—the Festival of Unleavened Bread, lasting seven days—entirely dedicated to the memory of the Exodus from Egypt. The highlight of this festival is its beginning, the Passover Seder night, a night filled with numerous commandments: Pesach (the Passover sacrifice), matzah, maror (bitter herbs), the recounting of the Exodus—many and varied commandments, all with a common theme: the magnification and deepening of the memory of the Exodus from Egypt in all its details, embedding it in our hearts.

bottom of page