top of page
Small Lev Aharon Logo

Lev Aharon Library

/

מצות סיפור יציאת מצרים

/

דרוש, מוסר ומחשבה

כי הגדלת חסדך עלי'

ובהגדת ליל שמורים (מבעל הערוך השלחן) הקביל בין חמש עשרה מעלות אלו לשבח שאומרים אחר קריאת שמע של שחרית, המורכב מחמש עשרה תיבות [מן 'ויציב' עד 'ויפה']: 'אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ואדיר ומתוקן ומקובל וטוב ויפה הדבר הזה עלינו', דכולם מרמזים לכמה מעלות טובות למקום עלינו.

'אמת' – מורה על האמונה הכוללת בכל הגאולות שהיו ויהיו. 'ויציב' – מורה על יציאת מצרים בפרטות, והוא כנגד 'הוציאנו ממצרים'. 'ונכון' – מורה על 'ועשה בהם שפטים', שלא ישובו לכבוש את ישראל לעבדים, אבל עדיין יתכנו גלויות נוספות. 'וקיים' – מורה על הגאולה העתידה, שלא תפסוק והוא כנגד 'ועשה באלהיהם', שעקר כח השר שלהם למעלה. 'וישר' – כנגד מכת בכורות, כי על ידה נעקרה מן האומות טעות עבודת כוכבים ומזלות. 'ונאמן' – כנגד 'ונתן לנו את ממונם', שהרי על פי דין לא הגיע להם הממון, כי יצאו לפני תום ארבע מאות שנה, אך סוף סוף הבטיח ה' לאברהם שייצאו ברכוש גדול, על כן נתן לנו את ממונם. 'ואהוב' – כנגד קריעת ים סוף, שהרי יכל להצילם גם בלי נס גדול כזה. 'וחביב' – היא לשון אהבה יתירה, והיא כנגד 'העבירנו בתוכו בחרבה', שהרי יכלו לעבור גם בלחלוחית מים, ובלי כל הטובות שנעשו שם. 'ונחמד' – כנגד 'ושקע צרינו בתוכו', ועל פי דברי המדרש (מכילתא דרבי ישמעאל בשלח מסכתא דשירה פרשה ח), שאחרי איבוד פרעה וחילו כפרו האומות בעבודה זרה וחמדו לאהוב את הקב"ה. 'ונעים' – כנגד 'וספק צרכנו במדבר ארבעים שנה', במן ושלו ומי באר מתוקים ונעימים ביותר, הרבה מכדי קיום הגוף גרידא. 'ונורא' – כנגד 'האכילנו את המן', שהיה מגלה להם דברים נעלמים ומביא יראה בלבם, וגם האומות היו רואים את ישראל אוכלין מן, ונכנסה יראה בלבם. 'ואדיר' – כנגד נתינת השבת לישראל, דאף שכל העולם נכלל בשביתת השבת, לא נתנה הקב"ה אלא לישראל מאהבתו אותם, ועל כן גם הקדים לתתה להם עוד קודם מתן תורה, ואז נתעלה וישב על כסא כבודו ונתאדר שמו. 'ומתוקן' – כנגד 'קרבנו לפני הר סיני', שהרי בלי התורה היה העולם חוזר לתוהו ובוהו, אכן, יכל הקב"ה לתתה כשאר מצוות שדבר למשה לאמר לישראל, ומפני אהבתו בחר ליתנה לנו פנים בפנים. 'ומקובל' – כנגד תורה שבעל פה, שנתנה לנו באופן שתהיה הלכה כחכמי התורה ולא בשמים היא. 'וטוב' – כנגד 'והכניסנו לארץ ישראל', שהיא ארץ טובה. והרי יכל להכניסנו על ידי מלאך, אלא מאהבתו הכניסנו בכבודו ובעצמו, כמו שנאמר ביהושע, שהקב"ה בעצמו דבר עמו ולא על ידי שום אמצעי. 'ויפה' – כנגד בנין בית הבחירה שהוא יופיו של ישראל, ומאהבתו סייע כביכול בעצמו בבנין בית המקדש, כמו שכתוב בילקוט (מלכים א רמז קפב) על הפסוק (שם א ו, ז) "והבית בהבנותו אבן שלמה מסע נבנה".

והיינו, דמשמעות 'מעלות', שעשה עמנו בכל פרט למעלה מהצורך מפני אהבתו אותנו.

Note! Translation is auto generated: Please use with caution

"For You have magnified Your kindness upon me."

In the Passover Haggadah (from the author of "Aruch HaShulchan"), there is a comparison between these fifteen praise words and the fifteen words of praise recited after the morning Shema, which consist of fifteen words [from 'VeYatziv' to 'VeYafah']: "Emet VeYatziv, VeNachon VeKayam, VeYashar VeNe'eman, VeAhuv VeChaviv, VeNachmad VeNa'im, VeNora VeAdir, VeMetukan VeMekubal, VeTov VeYafeh." Each of these words hints at various good attributes of God upon us.

'Emet' (Truth) – signifies the comprehensive faith in all salvations that have occurred and will occur. 'VeYatziv' (Established) – signifies the specific event of the Exodus from Egypt, corresponding to "He brought us out of Egypt." 'VeNachon' (Correct) – signifies "He executed judgments upon them," indicating that they will not re-enslave Israel, although additional exiles may occur. 'VeKayam' (Enduring) – signifies the future redemption, which will be everlasting, corresponding to "He executed judgments on their gods," which uprooted the power of their celestial ministers. 'VeYashar' (Just) – corresponds to the plague of the firstborn, as it uprooted the nations' error of idolatry. 'VeNe'eman' (Faithful) – corresponds to "He gave us their wealth," because, according to the law, they were not entitled to the wealth since they left before the completion of the four hundred years, but God promised Abraham they would leave with great wealth, so He gave us their wealth. 'VeAhuv' (Beloved) – corresponds to the splitting of the Red Sea, as God could have saved them without such a great miracle. 'VeChaviv' (Cherished) – denotes an extra measure of love, corresponding to "He brought us through it on dry land," as they could have crossed with some moisture and without all the kindnesses performed there. 'VeNachmad' (Pleasant) – corresponds to "He drowned our oppressors in it," and according to the Midrash, after the destruction of Pharaoh and his army, the nations renounced idolatry and desired to love God. 'VeNa'im' (Pleasant) – corresponds to "He sustained us in the wilderness for forty years," with manna, quail, and the sweet and pleasant waters of the well, far beyond mere physical sustenance. 'VeNora' (Awesome) – corresponds to "He fed us manna," which revealed hidden things and instilled awe in their hearts, and also the nations saw Israel eating manna, which instilled fear in them. 'VeAdir' (Mighty) – corresponds to the giving of the Sabbath to Israel, for although the entire world is included in the Sabbath rest, God gave it only to Israel out of love for them, and He even gave it to them before the giving of the Torah, thus elevating and glorifying His name. 'VeMetukan' (Prepared) – corresponds to "He brought us to Mount Sinai," for without the Torah, the world would revert to chaos, yet God chose to give it to us face-to-face out of love. 'VeMekubal' (Accepted) – corresponds to the Oral Torah, given in such a way that the law would follow the sages of the Torah and not remain in the heavens. 'VeTov' (Good) – corresponds to "He brought us into the Land of Israel," which is a good land. While He could have brought us through an angel, out of love, He brought us Himself, as stated in Joshua, where God Himself spoke to him and not through any intermediary. 'VeYafeh' (Beautiful) – corresponds to the building of the Temple, which is the beauty of Israel, and out of love, He assisted, as it were, in the building of the Temple, as mentioned in the Midrash on the verse "and the house, when it was being built, was built of stone made ready before it was brought there."

This implies that the meaning of 'steps' (Ma'alot) is that God has done for us more than necessary out of His love for us.

bottom of page