top of page
Small Lev Aharon Logo

Lev Aharon Library

/

עשרת המכות

/

דרוש, מוסר ומחשבה

מכת בכורות – אין עוד מלבדו

מנוסח התפילה (ברכות קריאת שמע של שחרית): "ממצרים גאלתנו ה' אלקינו ומבית עבדים פדיתנו, כל בכוריהם הרגת ובכורך ישראל גאלת". לכאורה, מזה שהזכיר בתחילה מכת בכורי מצרים משמע, דההמשך קאי על הצלת בכורי ישראל ממכה זו, שהרי דרך נוסח התפילה לנקוט דבר והיפוכו. אכן, לפי זה תקשה הלשון ובכורך ישראל גאלת, דמתאים יותר לנקוט ובכורי ישראל הצלת או פדית. ומוכח, דהכוונה על גאולת כלל ישראל ממצרים.

ובאמת מדוקדק היטב הלשון עם מאמר הקב"ה למשה רבנו בשליחותו הראשונה לכלל ישראל, שנצטוה להגיד לפרעה (שמות ד, כב): "בני בכורי ישראל", שכלל ישראל נקראים בן בכור להקב"ה, וממשיך ואומר (שם, כג): "שלח את בני ויעבדני", והיינו, שזה יסוד ותכלית הגאולה, שישראל נתעלו לבחינת 'בני בכורי', ועל כן, שלח את בני ויעבדני. לאור זה יתפרש נוסח התפילה בכורך ישראל גאלת, על הגאולה הכללית, ולא על הצלת בכורות ישראל ממכת בכורות.

והנה, בנוסח ממצרים גאלתנו מבית עבדים פדיתנו ביארנו, כי 'גאולה' פירושה, במובן הרוחני, ו'פדיה' היא במובן הגשמי, ולפי זה שוב יקשה ההמשך – כל בכוריהם הרגת ובכורך ישראל גאלת, לפי האמור שמדרך נוסח התפילה לנקוט דבר והיפוכו, ובשלמא אי גאולת הבכורות האמורה כאן מיירי בהצלת הבכורות, אתי שפיר, אכן לפי דברינו שמדובר בגאולת כלל ישראל, משמע, שגאולת בני בכורי ישראל הרוחנית תלויה במכת בכורות, וצריך ביאור הקשר ביניהם.

ומצינו עוד משמעות שגאולת ישראל תלויה במכת בכורות, מדכתיב (שמות יג, יד–טו): "והיה כי ישאלך בנך מחר לאמר מה זאת ואמרת אליו בחזק יד הוציאנו ה' ממצרים מבית עבדים. ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו ויהרֺג ה' כל בכור בארץ מצרים מבכֺר אדם ועד בכור בהמה על כן אני זבח לה' כל־פטר רחם הזכרים וכל בכור בני אפדה". משמע, שעל ידי מכת בכורות יצאנו לחירות, ועל כן אנו מצווים לספר כל זאת לבן. אך לפי זה צריך ביאור, הרי גם מצות פדיון הבן הוזכרה כחלק מהסיפור, ולמה לא נזכרה בהגדה כחלק ממצות סיפור יציאת מצרים.

וכן צריך ביאור, דמשמע מפסוקים אלו, דמכת בכורות ומצות פדיון הבן הם עיקר סיפור יציאת מצרים, שהרי דברים אלו נאמרו לכלל ישראל בעצם יציאתם ממצרים, וצריך ביאור, במה נתייחדו שני אלה משאר המכות ועניני יציאת מצרים.

עוד צריך ביאור, דבהגדה מבואר, כי פסוקים אלו נאמרים כתשובה לשאלת הבן התם, ואם הם יסוד סיפור יציאת מצרים הרי צריך לספר זאת לכל הבנים.

ונראה לתרץ, על פי מה שכתב רבי אברהם בן הגר"א (בפירוש גאולת אברהם על ההגדה) וזה לשונו, מצה זו שאנו אוכלים על שום מה, על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקב"ה וגאלם, שנאמר (שמות יב, לט), ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עגות מצות כי לא חמץ כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגו'. לא נאמר בפסוק הזה מפורש שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקב"ה וגאלם. ונראה, שהוא מיתור הקרא, כיון שנאמר 'כי לא חמץ', 'כי גורשו ממצרים', למה נאמר 'ולא יכלו להתמהמה'. מזה למדו, שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקב"ה, ונתעורר נשמתם וגודל תשוקתם לרוץ אחריו עד שלא יכלו להתמהמה בעבור חמלתם על פכין קטנים, ועזבו הכל בשביל אהבת המקום ב"ה, ואפילו צדה לדרך לא עשו לעצמם, והלכו אחריו במדבר בארץ לא זרועה מגודל בטחונם שראו גילוי השכינה, עכ"ל.

ונראה בביאור עומק דבריו, כי ביציאת מצרים היה לכלל ישראל גילוי שאין עוד מלבדו, והיינו, שהשיגו כי אין שום אדון ושום כח מלבדו יתברך. וכמדוייק באריכות לשון בעל ההגדה, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקב"ה. דלא כאופן שנקט בפסח זה, שהזכיר רק שפסח הקב"ה על בתי ישראל, ולא האריך לומר 'מלך מלכי המלכים'. והוא משום שהמצה היא זכר ליציאת מצרים גופה, ואז נגלה עליהם באופן שהוא אדון הכל ואין עוד מלבדו, ולנוכח גילוי זה נתבטלו כל ספקותיהם וחששותיהם אם לצאת או לא, ועזבו הכל מגודל בטחונם ואהבתם, ויצאו.

ונשאר דבר זה לכל הדורות, כמו שהשריש רבנו חיים מוולאז'ין זי"ע (נפש החיים שער ג פרק יב) את הסגולה הידועה להתחזק בעת צרה גדולה, בידיעה וההכרה כי אין עוד מלבדו, ובכח זה יומתקו הדינים ולא יארע לו כל רע חלילה. ולדברינו, אין זו רק סגולה בעלמא, אלא מציאות, שכאשר האדם מתרומם אל ההכרה שאין עוד מלבדו, שוב בטלים ממנו שליטת הדינים, ולא יכול לקרות לו שום דבר רע שבעולם.

ובזה יובן, מדוע במכת בכורות לא נשלח מלאך או שרף להכותם, אלא 'אני' ולא מלאך, 'אני' ולא שרף (נוסח ההגדה), מפני שבעצם גילוי השכינה הוכו בכורות מצרים, וכמרומז בדברי רש"י (שמות יב, יב): "ועברתי – כמלך העובר ממקום למקום, ובהעברה אחת וברגע אחד כולן לוקין". והיינו, שמציאות בכורות מצרים היתה מנוגדת לאין עוד מלבדו, משום שהם היו החשובים, ועל כן מסתמא נבחרו להיות הכמרים לעבודה זרה, וגם בלאו הכי, מצד חשיבותם התחשבו בדעותיהם, ונשתעבדו בישראל על פי הדרכתם ועצתם, וממילא, כאשר נתגלה האור הגדול דאין עוד מלבדו, בטלו מאליהם כל המציאויות המתנגדות לגילוי זה, ובכללם הבכורות, ומתו ונאבדו מן העולם.

והנה, ענין מצות פדיון הבן גם הוא מורה על אין עוד מלבדו, וכמו שכתב בספר החינוך (מצוה יח) וזה לשונו, משורש מצוה זו, שרצה ה' לזכותינו לעשות מצוה בראשית פריינו, למען דעת כי הכל שלו, ואין לו לאדם דבר בעולם רק מה שיחלוק לו השי"ת בחסדיו, עכ"ל. והשתא אתי שפיר, מדוע כל אלה, מכת בכורות, ופדיון בכורות, ועצם יציאת מצרים, הם עיקר מצות סיפור יציאת מצרים, כאמור, שענין כל אלה מורה כי אין עוד מלבדו ואפס זולתו, והוא עיקר תוכן מצות סיפור יציאת מצרים.

וכל המצוות האלו הן חובת האב כלפי הבן, מצות סיפור יציאת מצרים מקורה בפסוק (שמות יג, ח) 'והגדת לבנך', וכן פדיון הבן היא מצוה המוטלת על האב (חינוך מצוה שצב), כי ענין אין עוד מלבדו עובר באופן הכי נכון וברור דווקא מאב לבנו, כי הבן סומך על אביו בכל הענינים, ומאמין לכל מה שאומר לו יותר מלשאר בני אדם.

ולאור דברינו אתי שפיר מדוע נקבעה תשובה זו לבן התם, כי יסוד זה דאין עוד מלבדו, אין שייך לקבל בחכמה ועמקות, אלא דווקא באמונה פשוטה ותמימה, ואפילו הבן החכם או הרשע, שצריכים תשובה עם הסבר, אכן, את העיקר הזה גם הם צריכים לקבל על ידי אמונה פשוטה.

Note! Translation is auto generated: Please use with caution

The Plague of the Firstborn - There is none besides Him

From the prayer text (blessings of the morning Shema): "From Egypt You redeemed us, Hashem, our God, and from the house of slaves You freed us. You killed all their firstborns and redeemed Your firstborn, Israel." At first glance, it seems that by initially mentioning the plague of the firstborn in Egypt, the continuation refers to the saving of Israel's firstborn from this plague, as the prayer text often takes a point and its opposite. However, according to this, the language "and redeemed Your firstborn, Israel" is more fitting to use "and saved or freed Your firstborn, Israel." This proves that the intention is on the general redemption of Israel from Egypt.

Indeed, the language is precisely aligned with Hashem's statement to Moses in his first mission to all of Israel, where he was commanded to say to Pharaoh (Exodus 4:22): "Israel is My firstborn son," indicating that all of Israel is called the firstborn son to Hashem, and it continues (Exodus 4:23): "Let My son go that he may serve Me," implying that this is the foundation and purpose of the redemption, that Israel was elevated to the status of 'firstborn sons,' and therefore, "Let My son go that he may serve Me." In light of this, the prayer text "redeemed Your firstborn, Israel," refers to the general redemption, not to the saving of Israel's firstborns from the plague of the firstborns.

Furthermore, in the text "From Egypt You redeemed us, from the house of slaves You freed us," we explained that 'redemption' implies a spiritual sense, and 'freedom' is in the physical sense. According to this, the continuation – "You killed all their firstborns and redeemed Your firstborn, Israel" – raises a question, as the prayer text's manner is to take a point and its opposite. If we say that the redemption of the firstborn mentioned here refers to the saving of the firstborns, it fits well; however, according to our explanation that it refers to the general redemption of all Israel, it implies that the spiritual redemption of Israel's firstborn is dependent on the plague of the firstborns, and the connection between them needs clarification.

We also find meaning that the redemption of Israel is dependent on the plague of the firstborns, as it is written (Exodus 13:14-15): "And it shall be when your son asks you in the future, saying, 'What is this?' you shall say to him, 'With a strong hand, Hashem brought us out of Egypt, from the house of slavery. And it came to pass when Pharaoh stubbornly refused to let us go, Hashem killed all the firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of man to the firstborn of beast. Therefore, I sacrifice to Hashem all males that open the womb, but all the firstborn of my sons I redeem.'" It implies that by the plague of the firstborns, we were set free, and therefore we are commanded to tell all this to our son. However, according to this, it needs clarification, for the mitzvah of redeeming the firstborn was also mentioned as part of the story, so why was it not mentioned in the Haggadah as part of the mitzvah of telling the story of the Exodus from Egypt?

Furthermore, it needs clarification, as it implies from these verses that the plague of the firstborns and the mitzvah of redeeming the firstborn are central to the story of the Exodus from Egypt, as these things were said to all of Israel at the very moment of their exodus from Egypt, and it needs clarification as to why these two events are unique compared to the other plagues and matters of the Exodus from Egypt.

Additionally, it needs clarification, as the Haggadah explains that these verses are said in response to the question of the simple son, and if they are the foundation of the story of the Exodus from Egypt, then they should be told to all the sons.

It seems we can answer based on what Rabbi Abraham ben the Gra wrote (in his commentary "Geulat Avraham" on the Haggadah), and this is his language: "This matzah that we eat, what is it for? It is because the dough of our fathers did not have time to become leavened before the King of Kings, the Holy One, blessed be He, revealed Himself to them and redeemed them, as it is said (Exodus 12:39), 'They baked the dough that they brought out of Egypt into unleavened cakes, for it had not leavened, because they were driven out of Egypt and could not delay, etc.' It is not explicitly stated in this verse that the King of Kings, the Holy One, blessed be He, revealed Himself to them and redeemed them. It seems that it is inferred from the excess phrase, 'for it had not leavened,' 'because they were driven out of Egypt,' why does it say 'and could not delay'? From this, they learned that the King of Kings, the Holy One, blessed be He, revealed Himself to them, and their soul was aroused, and their great desire to follow Him was so intense that they could not delay due to their compassion for small items, and they left everything for the sake of the love of the Blessed One, and they did not even prepare provisions for themselves, and they went after Him into the wilderness, into an unplanted land, due to their great trust in having seen the revelation of the Divine Presence, end quote."

It seems to explain the depth of his words, that in the Exodus from Egypt, there was a revelation to all Israel that there is no one but Him, meaning they realized that there is no other master and no other power besides Him, blessed be He. As is precisely stated in the lengthy language of the author of the Haggadah, "until the King of Kings, the Holy One, blessed be He, revealed Himself to them." Not in the manner mentioned about this Pesach, where it only mentions that Hashem passed over the houses of the Israelites, without elaborating with "King of Kings." This is because the matzah is a remembrance of the actual Exodus from Egypt, where He revealed Himself in such a way that He is the master of everything, and there is none besides Him. Faced with this revelation, all their doubts and fears about whether to leave were nullified, and they abandoned everything with great trust and love, and they left.

This matter remained for all generations, as Rabbi Chaim of Volozhin, of blessed memory, established (Nefesh Hachaim, Gate 3, Chapter 12), the well-known remedy to strengthen oneself in times of great trouble, with the knowledge and recognition that there is none besides Him, and through this power, the judgments are sweetened, and no harm will come to them, God forbid. According to our words, this is not merely a remedy, but a reality, that when a person elevates to the recognition that there is none besides Him, the control of the judgments is nullified from them, and no harm can befall them.

With this, it is understood why in the plague of the firstborns no angel or seraph was sent to strike, but "I" and not an angel, "I" and not a seraph (Haggadah text), because in the very revelation of the Divine Presence, the firstborns of Egypt were struck, as hinted in Rashi's words (Exodus 12:12): "And I will pass through – like a king passing from place to place, and in one passing and one moment, all are struck." This means that the existence of the firstborns of Egypt was contrary to the concept of "there is none besides Him," because they were the important ones, and therefore presumably chosen to be the priests for idolatry. Additionally, even without this, due to their importance, their opinions were considered, and they enslaved Israel according to their guidance and counsel. Consequently, when the great light of "there is none besides Him" was revealed, all the entities opposing this revelation were nullified, including the firstborns, and they died and were lost from the world.

The matter of the mitzvah of redeeming the firstborn also indicates that there is none besides Him, as written in the book "Chinuch" (Mitzvah 18), and this is his language: "From the root of this mitzvah, Hashem wanted to merit us to perform a mitzvah with the first of our offspring, to know that everything is His, and a person has nothing in the world except what the Holy One, blessed be He, grants him in His kindness, end quote." Now it fits well why all these – the plague of the firstborns, the redemption of the firstborns, and the actual Exodus from Egypt – are central to the mitzvah of telling the story of the Exodus from Egypt, as mentioned, that the essence of all these indicates that there is none besides Him, and He is the main content of the mitzvah of telling the story of the Exodus from Egypt.

All these mitzvot are the duty of the father towards the son. The mitzvah of telling the story of the Exodus from Egypt originates from the verse (Exodus 13:8) "and you shall tell your son," and the mitzvah of redeeming the firstborn is also imposed on the father (Chinuch, Mitzvah 392), because the concept of "there is none besides Him" is most properly and clearly conveyed from father to son, as the son relies on his father in all matters and believes everything he says more than other people.

In light of our words, it fits well why this answer was determined for the simple son, because this foundation of "there is none besides Him" is not related to be accepted with wisdom and depth, but rather with simple and sincere faith. Even the wise son or the wicked son, who need an answer with an explanation, still, this fundamental principle must also be accepted by them through simple faith.

bottom of page