top of page
Small Lev Aharon Logo

Lev Aharon Library

/

מצות סיפור יציאת מצרים

/

דרוש, מוסר ומחשבה

סגולת מעשי המצוות לפעול בנפש האדם

ומרן המשגיח רבי ירוחם זצ"ל מחדש בענין זה חידוש גדול, שענין חיוב זה לא תלוי בהתבוננות הדעת, אלא במעשי מצוות ליל הסדר, כה הם דבריו (דעת חכמה ומוסר חלק א מאמר לח): ביארנו, שכל יסוד יציאת מצרים והיוצא מזה, הוא מה שאמרו במשנה (פסחים קטז, ב): "חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים", שתכלית יציאת מצרים הוא שהאדם עצמו יֵעָשֶׂה מיוצאי מצרים. ולכאורה איך באים לידי דרגא זו.

האדם ידמה בלבבו שמשיגים זאת על ידי התבוננות ומחשבה, על ידי לימוד בספרי מחקר, והתבוננות ב'ואלו לא הוציא', ועל ידי מחשבות אלו האדם משכיל ומחכים, עד שהוא מרגיש את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אבל באמת החושב כן הנהו עם הארץ גמור בדרכי החינוך, שהוא סובר שעל ידי חכמה יחנך את תלמידיו. "חֲנֹךְ לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה" (משלי כב, ו), אין מחנכין את האדם על ידי חכמה, רק 'על פי דרכו', ואז 'גם כי יזקין וכו''. והזכרנו במאמרים הקודמים (מאמר לה), שדוקא בחנוך הנער תלוי כל הצלחת האדם, וכן הוא ממש בנוגע לאדם עצמו. כל מיני התבוננות וחכמה, שבלי ספק שהנן מעלות עליונות, לא יוכלו בשום אופן להכות שרשים בנפש וליצור יצירה ובריאה חדשה, סוד זה הוא אך ורק במעשה המצות. "ועשיתם אֹתָם" (במדבר טו, לט) – אמרו חז"ל (סנהדרין צט, ב) 'ועשיתם אַתֶּם', כאילו עשיתם עצמכם, כל מעשה של מצוה הריהו כאילו עשיתם עצמכם, אין לך כל מצוה ומצוה שאין תחית המתים תלוי בה (קדושין לט, ב). אין לנו שום הכרה ומושג איך ובמה, אבל הנסיון יורנו שכן הוא באמת.

למשל, המתבונן במצות מצה, האם לא יראה שמצוה זו אינה מעולמנו אנו. האם אין רואים שמצה היא 'רקיע השביעי', כי מעולם הזה אי אפשר שתהיה בשום אופן. מצה הרי היא מחיה מתים, יוצרת ועושה בריה חדשה – 'עשיתם עצמכם', אין ערוך ואין דוגמא לה, שרק מן השמים היא, ומי שהוא זולת יוצר האדם ועושהו אי אפשר שיתן לנו כלי ליצור יצירות ולברוא ולחדש מציאויות חדשות.

ואמרו חז"ל, "חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים". ואמר בעל ההגדה, שזה יושג רק על ידי מעשה המצות, "כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו: פסח, מצה ומרור" (פסחים קטז, א), זאת אומרת, כי במעשה המצוות של אכילת הפסח, אכילת מצה, הסיבה, ארבע כוסות ומרור, רק על ידי זה ישיג התכלית של 'כאילו הוא יצא ממצרים'. ומשום זה מתאים מאד מה שכתוב (הגדה): "ואפילו כולנו חכמים כולנו נבונים וכו' מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים", היינו, שאילו היה ענין זה רק לזכר לבד, אין שייך להטיל זאת בין על החכם בין על איש מן השוק בשוה. אבל כפי מה שביארנו, שהחכמה לא תועיל מאומה בכדי שיצא מזה ה'כאילו יצא', ויצא זה רק על ידי מעשה המצות, אם כן, אין חילוק בזה בין חכם לאיש פשוט, דכיון שיסוד הדברים הוא מעשה, מוכרח החכם לאכול מצה בשוה עם המון העם. וכן מִצְות ערב פסח, כגון בדיקה ואפיית מצה, והסיבה – אפילו עני מיסב על כרים דרך חירות ושותה יין דרך חירות, וכן כל מִצְות הסדר, ומזה יוצא התכלית האמיתי שגלתה לנו התורה, והוא – להיות מיוצאי מצרים, עכ"ד מרן המשגיח.

החידוש העולה מדבריו, כי יש בסגולת מצוות הלילה לפעול בנפש האדם את ההרגשה האמיתית כאילו הוא יצא ממצרים.

עוד יש לומר, כי על ידי מעשי המצוות נותנים לבן מלבד השפעת האמונה גופה, גם את הכלים לקבל ולהכיל את האמונה.

Note! Translation is auto generated: Please use with caution

The virtue of performing mitzvot to affect a person's soul

Rabbi Yeruchem zt"l, the supervisor, introduces a significant innovation regarding this matter. He asserts that this obligation is not dependent on intellectual contemplation but on the actions of the mitzvos of the Seder night. Here are his words (Daas Chochmah U'Mussar, Part I, Essay 38): "We have explained that the entire foundation of the Exodus from Egypt and what derives from it is based on what is stated in the Mishnah (Pesachim 116b): 'A person is obligated to see himself as if he himself had come out of Egypt.' The purpose of the Exodus is for a person to become one of those who left Egypt. Apparently, how can one reach such a level?

A person might imagine that this is achieved through contemplation and thought, through studying philosophical books, and reflecting on 'Had He not brought us out,' and through these thoughts, a person becomes wise and understanding until he feels as if he himself left Egypt. But in truth, one who thinks this way is entirely ignorant regarding the ways of education, believing that one can educate his students through wisdom alone. 'Train a child according to his way; even when he grows old, he will not turn from it' (Proverbs 22:6). One does not educate a person through wisdom alone, but 'according to his way,' and then 'even when he grows old, etc.' As we have mentioned in previous essays (Essay 35), all of a person's success is dependent specifically on the education of the youth, and the same applies directly to the person himself. All types of contemplation and wisdom, which are undoubtedly superior attributes, cannot in any way take root in the soul and create a new creation. This secret lies solely in the performance of the mitzvos. 'And you shall do them' (Numbers 15:39) – Chazal said (Sanhedrin 99b) 'And you shall do them,' as if you made yourselves, every act of a mitzvah is as if you made yourselves. There is no mitzvah that does not have the resurrection of the dead dependent on it (Kiddushin 39b). We have no recognition or concept of how and what, but experience teaches us that this is indeed the case.

For example, one who contemplates the mitzvah of matzah, will he not see that this mitzvah is not from our world? Does one not see that matzah is 'the seventh heaven,' as it is impossible to come from this world in any way? Matzah revives the dead, creates and makes a new being – 'you made yourselves,' there is no comparison and no example of it; it is only from Heaven, and only the Creator of man and his maker can give us the tools to create and renew new realities.

Chazal said, 'A person is obligated to see himself as if he himself had come out of Egypt.' And the author of the Haggadah said that this is achieved only through the performance of the mitzvos, 'Whoever does not mention these three things on Pesach has not fulfilled his obligation: Pesach, matzah, and maror' (Pesachim 116a). This means that through the mitzvah acts of eating the Pesach offering, eating matzah, reclining, drinking the four cups, and maror, only through this can one achieve the goal of 'as if he himself came out of Egypt.' Hence, it is very fitting what is written (Haggadah): 'Even if we were all wise, all understanding, etc., it is a mitzvah for us to recount the Exodus from Egypt,' meaning that if this matter were only for remembrance alone, there would be no reason to impose it equally on the wise and a common person. But as we have explained, wisdom does not help at all to achieve the 'as if he himself came out,' and this is achieved only through the performance of the mitzvos, therefore, there is no difference in this between a wise person and a simple person. Since the foundation of the matter is action, the wise person must eat matzah just like the masses. And similarly, the mitzvahs of Erev Pesach, such as checking for chametz and baking matzah, and reclining – even a poor person reclines on cushions in the manner of freedom and drinks wine in the manner of freedom, and so all the mitzvahs of the Seder, and from this comes the true goal revealed to us by the Torah, which is – to be among those who left Egypt. Thus concluded Maran the supervisor.

The innovation emerging from his words is that the mitzvahs of the night have the power to instill in a person's soul the true feeling as if he himself left Egypt.

Furthermore, it can be said that through the performance of the mitzvahs, one gives the child not only the influence of faith itself but also the tools to receive and contain the faith."

bottom of page