top of page
Small Lev Aharon Logo

Lev Aharon Library

/

עשרת המכות

/

דרוש, מוסר ומחשבה

סיפור יציאת מצרים גורם שמחה ונחת רוח לקב"ה

קודם אמירת ההגדה צריך לבאר לבני ביתו את גודל הנחת רוח שעושין לבורא יתברך בסיפור זה, וכמו שהאריך הזהר הקדוש (פרשת בא מ, ב ברעיא מהימנא) במילים מלהיבות כל לב, וזה לשונו, פקודא בתר דא, לספר בשבחא דיציאת מצרים, דאיהו חיובא על בר נש לאשתעא בהאי שבחא לעלמין. הכי אוקימנא, כל בר נש דאשתעי ביציאת מצרים, ובההוא ספור חדי בחדוה, זמין איהו למחדי בשכינתא לעלמא דאתי, דהוא חדו מכלא, דהאי איהו בר נש דחדי במאריה, וקודשא בריך הוא חדי בההוא ספור. ביה שעתא כניש קודשא בריך הוא לכל פמליא דיליה ואמר לון, זילו ושמעו ספורא דשבחא דילי דקא משתעו בני וחדון בפורקני. כדין כלהו מתכנשין ואתיין, ומתחברן בהדייהו דישראל, ושמעי ספורא דשבחא דקא חדון בחדוה דפורקנא דמאריהון, כדין אתיין ואודן ליה לקודשא בריך הוא על כל אינון נסין וגבורן, ואודאן ליה על עמא קדישא דאית ליה בארעא, דחדוון בחדוה דפורקנא דמאריהון. כדין אתוסף חילא וגבורתא לעילא, וישראל בההוא ספורא יהבי חילא למאריהון, כמלכא דאתוסף חילא וגבורתא כד משבחן גבורתיה ואודן ליה, וכלהו דחלין קמיה, ואסתלק יקריה על כלהו. ובגין כן אית לשבחא ולאשתעי בספור כמה דאתמר, עכ"ל.

[תרגום: המצוה הבאה, לספר בשבח יציאת מצרים, שהוא חיוב על אדם לספר בשבח זה לעולם. כך העמדנו, שכל אדם המספר ביציאת מצרים, ושמח באותו סיפור, מזומן הוא לשמוח בשכינה לעולם הבא, שהיא השמחה הגדולה ביותר, מפני שהוא אדם השמח באדונו, והקב"ה שמח באותו סיפור. באותה שעה אוסף הקב"ה את כל הפמליא שלו ואומר להם: לכו ושמעו סיפור השבח שלי שמספרים בני ושמחים בישועתי. ואז כולם מתכנסים ובאים, ומתחברים עם ישראל, ושומעים ספור השבח מתוך שמחה בישועת האדון ברוך הוא, ואז נוסף כח וגבורה למעלה, וישראל באותו סיפור נותנים כח לאדוניהם ברוך הוא, כמלך שנוסף לו כח וגבורה כאשר משבחים גבורותיו ומודים לו, וכולם יראים ממנו ומתגלה כבודו על כולם. ובגלל זה יש לשבח ולספר סיפור זה כמו שנאמר.]

ועל פי דברי הזהר האלה כתב ביסוד ושורש העבודה (שם) להזדרז ביותר במצוה יקרה זו, וזה לשונו, הרי לפניך באר היטב, דבספור זה יהיה דוקא החדוה והשמחה עמה. וראו גם ראו אחיי ורעי, איכות ההתפארות וההתרוממות הגדול לאין תכלית וחקר שבא יבא על ידי ספור זה לבוראנו יתברך שמו ויתעלה בכל פמליא דיליה ובכל העולמות, עילא ותתא, כמבואר במאמר הנ"ל. והנה איך ומה ראוי לאדם לנדד שינה מעיניו בלילה הזה, להאריך בספור הניסים והגבורות והנפלאות של בוראנו יתברך שמו לבניו ולבני ביתו, כנ"ל. ואף אם בני ביתו אינם יכולים להתאפק מהשינה, מכל מקום יאריך בספור הנס בפני עצמו, כמבואר במאמר הקדוש הנ"ל, שכל התיבות שמוציא האדם מפיו בההוא ספור, סלקין לעילא, וכל פמליא דלעילא מתכנשין ורואים הספור שיצא מפיו, ואודאן כלהו לקב"ה, ואסתלק יקריה עלייהו עילא ותתא.

ועוד ביסוד ושורש העבודה (שם), וכשימנה האדם העשר מכות, דם, צפרדע, כנים כו', יסביר ויבינם לבני ביתו גודל הכאב ומכתה של כל מכה ומכה, כידוע על פי הגמרא הקדושה ומדרשים, עכ"ל.

ונציג כאן כמה מאמרי חז"ל ודברי המפרשים, המבארים ומתארים את עשר המכות וטעמיהן.

Note! Translation is auto generated: Please use with caution

The story of the Exodus from Egypt brings joy and satisfaction to the Holy One, Blessed be He.

Before reciting the Haggadah, one must explain to their household the immense pleasure they bring to the Creator, blessed be He, through this recounting. As the holy Zohar elaborates (Parashat Bo 40b in the Ra'aya Meheimna) with words that ignite every heart, and this is its language: "The commandment following this one is to recount the praise of the Exodus from Egypt, which is an obligation for a person to engage in this praise forever. Thus, we have established that every person who recounts the Exodus from Egypt and rejoices in that story is destined to rejoice with the Shechinah in the world to come, which is the greatest joy of all, for he is a person who rejoices in his Master, and the Holy One, blessed be He, rejoices in that story. At that time, the Holy One, blessed be He, gathers all His entourage and says to them: Go and listen to the story of my praise that my children are recounting and rejoicing in my salvation. Then, they all gather and come, and join with Israel, and listen to the story of praise with joy in the salvation of their Lord, blessed be He. Then, power and might are added above, and Israel, through that story, give power to their Master, blessed be He, like a king whose power and might are increased when his strength is praised and thanks are given to him, and all those who fear him, and his honor is elevated above all. Therefore, it is necessary to praise and recount this story as stated." End of quote.

Based on these words of the Zohar, the author of Yesod V’Shoresh HaAvodah (there) wrote to be especially diligent in this precious mitzvah, and this is his language: "Behold, it is clearly explained before you, that in this recounting, there should be joy and happiness. And see, my brothers and friends, the incomparable and immeasurable greatness of the pride and elevation that will come through this recounting to our Creator, blessed be His Name, and exalted above all His entourage and all the worlds, above and below, as explained in the aforementioned teaching. How and why should a person drive sleep from their eyes on this night, to extend the recounting of the miracles, might, and wonders of our Creator, blessed be His Name, to his children and household, as mentioned above. And even if his household cannot stay awake, nevertheless, he should extend the recounting of the miracle by himself, as explained in the aforementioned holy teaching, that every word that a person utters in that recounting ascends above, and all the heavenly entourage gathers and sees the recounting that came from his mouth, and they all give thanks to the Holy One, blessed be He, and His honor is elevated above and below."

Additionally, in Yesod V’Shoresh HaAvodah (there), "When a person enumerates the ten plagues, blood, frogs, lice, etc., he should explain and make his household understand the great pain and severity of each plague, as known from the holy Gemara and Midrashim." End of quote.

We will present here some sayings of the Sages and the words of the commentators, explaining and describing the ten plagues and their reasons.

bottom of page