top of page
Small Lev Aharon Logo

Lev Aharon Library

/

מצות סיפור יציאת מצרים

/

דרוש, מוסר ומחשבה

עניני חינוך התלויים ב'הגדה'

ויש עוד ענין שאי אפשר להעביר לבנים אלא על ידי סיפור, כמו שכתב בספר לקט שיחות (מהגר"י אדלשטיין פרשת בא), וזה לשונו, לאחר מכן כתוב על אותו עניין קרבן פסח "והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם. ואמרתם זבח פסח הוא לה' אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל" (שמות יב, כז). וכן מובא בהגדה שזו שאלת הרשע: 'מה העבודה הזאת לכם'. והיינו, מה אתם חוגגים את העצמאות על ידי שחיטת כבשים בבית, תחגגו אחרת, צאו לרחובות, תרקדו, תעשו מצעד צבאי, הופעות בידור וכן שאר דברים, ומה אתם מסתגרים בבתים.

ואמרתם: 'זבח פסח הוא לה'', שאנו זובחים את אלוהות מצרים. שאז מצרים היתה מפותחת ביותר מבחינה תרבותית, יותר מכל המדינות של אז. ובכל המדעים הצטיינו מצרים, ובחכמת הטבע היו בקיאים כל כך, עד שגם בימינו לא יודעים איך ידעו לחנוט המתים. וגם בתכנון והנדסת בנין היו מומחים, כמו שרואים את הפרמידות הענקיות, שעד היום לא מבינים איך ידעו באותו דור שבנו את הפרמידות לפי רוחות העולם, שכל צד פונה לרוח אחרת, וזה עד כדי כך שבימינו לא הצליחו לעשות בדיוק באותן זוויות כמו שעשו אז.

ובני ישראל שקעו גם בדברים אלו. וכשיצאו שחטו את אלהי מצרים, והכוונה גם להסיר את העבודה זרה של מצרים, את התרבות הזו. ואני חושב, שזו לא טעות אם אומר, שאלו ששמים להם למטרה את הבגרות וההשכלה הגבוהה, זו היא העבודה זרה של מצרים.

אבל הלומד את התורה כראוי, לא רק שיודע את התורה ומקיים המצוות, אלא שגם יודע את שאר הדברים מתוך התורה. כמו שמסופר על החזון איש זצ"ל, שפרופסור אשכנזי, חלוץ ניתוח המוח בארץ, היה בא להתייעץ איתו על אופן ביצוע הניתוח. ופעם באו אל החזון איש בקשר לאיזה חולה, והוא שלחו באופן דחוף לפרופסור אשכנזי כדי שיעשה לו ניתוח באיזור המוח, אבל הפרופסור הודיע שהניתוח מסובך, ואם יבצע את הניתוח יש סכנה שהחולה יתעוור. מיד הודיעו על כך לחזון איש, ואמר החזון איש, שאין מה לחשוש, ושהוא יעשה את הניתוח בצורה כזו וכזו וזה יהיה בסדר. וכשאמרו לפרופסור, אמר שאינו מבין מה החזון איש מתכוון, ומבקש שיכתוב לו על דף את כוונתו. לקח החזון איש דף, ושרטט בדיוק את המוח והגולגולת, ושרטט בדיוק את דרך החיתוך, ואם יעשה כך לא יפגע בראיה. המנתח ראה את השרטוט, ואמר שהבין את כוונת החזון איש, ונהג לפי דבריו, ולא נפגע כושר הראיה של החולה, עכ"ד הגר"י אדלשטיין.

הנה, כדי להעביר מסר חינוכי זה לבנים, שיש להתרחק מחכמת הגויים, ולעסוק בתורה יומם ולילה, כי היא חכמתנו ובינתנו, בודאי צריך להשתמש בדיבור ובדרך סיפור, ואין די במעשי המצוות של ליל הסדר.

Note! Translation is auto generated: Please use with caution

Educational Matters Related to the Haggadah

And there is another matter that cannot be conveyed to the children except through storytelling, as written in the book "Lekket Sichot" (by Rabbi Yitzchak Edelstein, Parashat Bo), and these are his words: Afterwards, it is written about the matter of the Korban Pesach, "And it shall be when your children say to you, 'What is this service to you?' And you shall say, 'It is the sacrifice of the Pesach to Hashem, who passed over the houses of the children of Israel in Egypt when He smote the Egyptians and saved our houses'" (Exodus 12:27). And likewise, it is brought in the Haggadah that this is the wicked son's question: 'What is this service to you?' That is, why do you celebrate your independence by slaughtering sheep at home? Celebrate differently—go out into the streets, dance, have a military parade, entertainment shows, and other such things. Why do you seclude yourselves in your homes?

And you shall say: 'It is the Pesach sacrifice to Hashem,' that we are sacrificing the deity of Egypt. At that time, Egypt was the most culturally developed of all the nations. They excelled in all the sciences, and their knowledge in natural sciences was so profound that even today, we do not understand how they knew how to mummify the dead. They were also experts in planning and building engineering, as seen in the giant pyramids, which to this day, we do not comprehend how they built them aligned with the cardinal directions, each side facing a different direction, and to such a degree that even today, we have not succeeded in replicating those exact angles.

The children of Israel were also immersed in these things. When they left, they slaughtered the gods of Egypt, which also meant to remove the idolatry of Egypt, this culture. And I think it is not a mistake to say that those who set their goals on high school graduation and higher education, this is the idolatry of Egypt.

But one who studies the Torah properly not only knows the Torah and fulfills the commandments but also knows other things from the Torah. As it is told about the Chazon Ish, of blessed memory, that Professor Ashkenazi, a pioneer of brain surgery in the country, would come to consult with him about how to perform the surgery. Once they came to the Chazon Ish regarding a patient, and he urgently sent him to Professor Ashkenazi for brain surgery. The professor announced that the surgery was complicated, and if he performed it, there was a danger that the patient would go blind. They immediately informed the Chazon Ish, and he said there was no need to worry, and instructed to perform the surgery in such and such a way, and it would be fine. When they told the professor, he said he did not understand what the Chazon Ish meant and asked for it to be written down. The Chazon Ish took a sheet of paper, drew the brain and skull exactly, and precisely outlined the cutting path. If done this way, it would not affect the vision. The surgeon saw the drawing, said he understood the Chazon Ish's intention, followed his instructions, and the patient's vision was not impaired, thus concluded Rabbi Yitzchak Edelstein.

Hence, to convey this educational message to the children, that one should distance oneself from the wisdom of the nations and engage in Torah day and night, for it is our wisdom and understanding, one certainly needs to use speech and storytelling, and the actions of the Seder night alone are not sufficient.

bottom of page