top of page
Small Lev Aharon Logo

Lev Aharon Library

/

שביעי של פסח – שירת הים

/

דרוש, מוסר ומחשבה

שירה על ישועה עתידית שנחזתה במראה הנבואה

ועוד אפשר לבאר באופן נוסף, שמאורעות והתרחשויות עתידיים שנחזו במחזות הנבואה, מאחר שביאתם הינה ודאית, כי "לא איש א–ל ויכַזֵב" (במדבר כג, יט), "ודבר אלהינו יקום לעולם" (ישעיהו מ, ח) – הרי הן כאילו כבר באו, שכל העתיד לבא בודאות, הרי הוא כאילו בא, ושייך לשורר עליהן שירה. אכן, באמת הדבר תלוי באשלי רברבי – בדברי מרן הגרי"ז זצ"ל ובנו הגאון רבי מאיר (שליט"א) [זצ"ל]. כך הובא בספר עמק ברכה (פומרנצי'ק, הלל על נס): הנה, מורי ורבי הגאב"ד דבריסק (שליט"א) [זצ"ל] אמר בשם אביו, מרן הגר"ח הלוי ז"ל, דיש לעיין, אם יבוא הנביא בשם ה' ויאמר שהשם יעשה לישראל נס, או אם ימצא מי שיהיה לו בטחון גמור בה', בטחון של מאה אחוזים, שבהחלט יעשה השם לו נס, אם ראוי לומר בכי האי גוונא את השירה מיד קודם הנס ולצאת בזה ידי חובת שירה. ואמר, שזהו ביאור הכתוב בתהילים (יג, ו), "ואני בחסדך בטחתי יגל לבי בישועתך". פירוש, אף שיש לי בטחון הגמור בישועתך, בזה רק 'יגל לבי בישועתך', אבל מתי 'אשירה לה'' – 'כי גמל עלי', לאחר שגמל עלי, והיינו לאחר הנס, אז אשירה לו, שזהו דין בשירה על הנס שאין אומרים השירה אלא לאחר הנס, עכ"ד.

אכן, בשם בן מרן זצ"ל, הגאון רבי מאיר זצ"ל, שמעתי, שהראה פנים לבאר את הפסוק הזה לאידך גיסא: שכך אמר דוד: 'ואני בחסדך בטחתי', וכל כך בטחתי, בודאות מוחלטת וללא שמץ של ספק, עד שהיה הדבר אצלי כאילו כבר אירע בפועל ממש, כאילו כבר 'גמל עלי', ולכך: 'אשירה לה'.

ויש לחבר לדבריו הללו את סגולתו הידועה והמפורסמת של מרן הגר"ח מוולוזי'ן, כפי שחקקה עלי גליון בספרו נפש החיים (שער ג פרק יב), זה לשונו, ובאמת הוא ענין גדול וסגולה נפלאה להסר ולבטל מעליו כל דינין ורצונות אחרים, שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו שום רושם כלל. כשהאדם קובע בלבו לאמר, הלא ה' הוא האלקים האמתי ואין עוד מלבדו יתברך שום כח בעולם וכל העולמות כלל, והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו, ומבטל בלבו ביטול גמור ואינו משגיח כלל על שום כח ורצון בעולם, ומשעבד ומדבק טוהר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא, כן יספיק הוא יתברך בידו שממילא יתבטלו מעליו כל הכחות והרצונות שבעולם שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל, עכ"ל. ואף אנו נאמר על דרך זו, שהאדם הבוטח בה' ובנבואתו בבטחון מוחלט, הרי הוא מובטח לגמרי בבוא הישועה, עד שיכול הוא אף לומר עליה שירה. ואף ישראל, האמינו ובטחו בנבואת משה בבטחון מוחלט חזק ואיתן, כפי שהעידה עליהם התורה (שמות יד, לא): "ויאמינו בה' ובמשה עבדו", עד שאף נבואותיו העתידות, על ביאת הארץ ובנין בית המקדש, היו בעיניהם כמוחשיות ומציאותיות לגמרי, כל כך, עד שיכלו לומר עליהן שירה כעל מאורע שכבר אירע.

Note! Translation is auto generated: Please use with caution

A song about future salvation that was envisioned in the prophetic vision.

And it can also be explained in another way: that future events and occurrences that were foreseen in the visions of prophecy, since their coming is certain, for "God is not a man, that He should lie" (Numbers 23:19), "and the word of our God shall stand forever" (Isaiah 40:8) – they are as if they have already come. Everything that is certain to come in the future is as if it has already come, and it is appropriate to sing about them. Indeed, the matter truly depends on great authorities – on the words of Maran the GRIZ, of blessed memory, and his son, the genius Rabbi Meir (may he live long) [of blessed memory]. This is brought in the book Emek Beracha (Pomeranchik, Hallel on a Miracle): Behold, my teacher and rabbi, the Gaon and Av Beit Din of Brisk (may he live long) [of blessed memory] said in the name of his father, Maran the GRaCh HaLevi, of blessed memory, that one should examine if a prophet comes in the name of God and says that God will perform a miracle for Israel, or if there is someone who has complete trust in God, a trust of one hundred percent, that God will definitely perform a miracle for him, if it is appropriate to say the song in such a situation immediately before the miracle and thereby fulfill the obligation of singing. And he said, this is the explanation of the verse in Psalms (13:6), "But I trust in Your kindness; my heart shall rejoice in Your salvation." The explanation is that even though I have complete trust in Your salvation, this only brings joy to my heart in Your salvation. But when will I sing to God? "For He has dealt bountifully with me," after He has dealt bountifully with me, meaning after the miracle, then I will sing to Him. This is the rule with a song on a miracle that one does not say the song except after the miracle, the end of his words.

Indeed, in the name of the son of Maran, of blessed memory, the genius Rabbi Meir, of blessed memory, I heard that he interpreted this verse in the opposite way: That David said, "But I trust in Your kindness," and I trust so much, with absolute certainty and without a shadow of a doubt, that it is as if the event has already happened in reality, as if He has already dealt bountifully with me, and therefore, "I will sing to God."

And it is fitting to connect to his words the known and famous remedy of Maran the GRaCh of Volozhin, as he inscribed in his book Nefesh HaChaim (Gate 3, Chapter 12), this is his language: "And indeed it is a great matter and a wonderful remedy to remove and nullify from oneself all judgments and other wills, so they cannot have any control over him and make no impression at all. When a person fixes in his heart to say, behold, God is the true God and there is no other power in the world and all the worlds at all, and everything is filled only with His simple unity, blessed be His name, and he nullifies in his heart completely and does not pay attention at all to any power or will in the world, and he subjugates and attaches the purity of his thought only to the Sole Master, blessed be He, then He, blessed be He, will suffice for him so that all the powers and wills in the world will automatically be nullified from him and will not be able to affect him at all." This is the end of his words. And we too will say in this way, that a person who trusts in God and His prophecy with absolute trust, is completely assured of the coming salvation, to the point that he can even sing about it. And even Israel believed and trusted in the prophecy of Moses with strong and firm absolute trust, as the Torah testified about them (Exodus 14:31): "And they believed in God and in Moses His servant," so that even his future prophecies, about the coming to the land and the building of the Temple, were completely tangible and real to them, so much so that they could sing about them as about an event that had already occurred.

bottom of page